งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานพณิชยการ ทักษะการบันทึกบัญชีเรื่องสมุด รายวันทั่วไปของกิจการประเภทบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานพณิชยการ ทักษะการบันทึกบัญชีเรื่องสมุด รายวันทั่วไปของกิจการประเภทบริการ ความสำคัญ ของปัญหา

3 วัตถุประสง ค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1

4 แนวคิดทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์ 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ สอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ สอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข

5 สรุปจากการศึกษาวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็นการจัดให้ผู้เรียน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน เรียนรู้ ร่วมกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ ตาม สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยที่ศึกษา ทำให้ผู้สอนได้มีแนวคิดในการที่จะ นำเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ ผู้เรียนในแต่ละรุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ในปีการศึกษา 2555 นี้ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียน สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยที่ศึกษา ทำให้ผู้สอนได้มีแนวคิดในการที่จะ นำเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ ผู้เรียนในแต่ละรุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ในปีการศึกษา 2555 นี้ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียน

6 ประชากร : ประชากรคือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ภาษานุสรณ์บางแค ปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ห้อง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก กลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง จำนวน 2 ห้อง คือ 1/1 และ 1/4 จำนวนนักเรียน 71 คน ประชากร : ประชากรคือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ภาษานุสรณ์บางแค ปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ห้อง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก กลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง จำนวน 2 ห้อง คือ 1/1 และ 1/4 จำนวนนักเรียน 71 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป จำนวน 3 สัปดาห์ 2. เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นระยะเวลาจำนวน 3 สัปดาห์ 3. แบบทดสอบ แบบปรนัยและ อัตนัย เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป จำนวน 3 สัปดาห์ 2. เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นระยะเวลาจำนวน 3 สัปดาห์ 3. แบบทดสอบ แบบปรนัยและ อัตนัย

7 1. ทดสอบก่อนใช้ เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) โดยใช้ แบบทดสอบแบบปรนัย 2. ดำเนินการสอนตาม ตารางสอนของทางวิทยาลัยฯ ใช้ เวลาในการสอนจำนวน 3 สัปดาห์ จำนวน 12 คาบๆละ 60 นาที ในขณะสอนสังเกตพฤติกรรมของ นักเรียนและมีการประเมินผล ระหว่างเรียน 3. ทดสอบหลังการใช้เทคนิค การสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย และ อัตนัย การรวบรวม ข้อมูล

8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนเรียนและหลัง เรียนการใช้เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สรุปผลการวิจัย จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ ใช้ เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) คิดเป็นร้อย ละ 94.36

9 ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค แบบจิ๊กซอว์นั้น เหมาะสมกับทุก รายวิชา ทั้งนี้ให้ผู้สอนเลือกให้ เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน ให้มากที่สุด

10

11


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google