งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ โดย นางสาวนิยตา สีกา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค

2 ความสำคัญของปัญหา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขางานพณิชยการ ทักษะการบันทึกบัญชีเรื่องสมุดรายวันทั่วไปของกิจการประเภทบริการ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1

4 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2” โดย นางสาวพิมพ์พิชชา   ดำโข

5 สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยที่ศึกษา
          สรุปจากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เรียนรู้ร่วมกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยที่ศึกษา ทำให้ผู้สอนได้มีแนวคิดในการที่จะนำเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนในแต่ละรุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ในปีการศึกษา นี้ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียน

6 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
ประชากร: ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ห้อง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง จำนวน 2 ห้อง คือ1/1และ1/4 จำนวนนักเรียน 71คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป จำนวน 3 สัปดาห์ 2. เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นระยะเวลาจำนวน 3 สัปดาห์ 3. แบบทดสอบ แบบปรนัยและ อัตนัย

7 การรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบก่อนใช้ เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 2. ดำเนินการสอนตามตารางสอนของทางวิทยาลัยฯ ใช้เวลาในการสอนจำนวน 3 สัปดาห์จำนวน12 คาบๆละ 60 นาที ในขณะสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการประเมินผลระหว่างเรียน 3. ทดสอบหลังการใช้เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย และอัตนัย

8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
เพื่อใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สรุปผลการวิจัย จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ ใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) คิดเป็นร้อยละ 94.36

9 ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์นั้น เหมาะสมกับทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้ผู้สอนเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียนเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนให้มากที่สุด

10 ขอบคุณค่ะ

11


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google