งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและ สถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  “ สถานีแอลเอ็นจี ” หมายความว่า สถานีที่ให้บริการ รับ เก็บรักษา แปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก ของเหลวเป็นก๊าซ และส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบ ส่งก๊าซธรรมชาติและผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปร สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ จัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซ ธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 81 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่า ด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่ บุคคลที่สาม ที่แนบท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google