งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม Story of stuff  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม Story of stuff  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม Story of stuff http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม คะแนนเก็บ 5 คะแนน Tahoma 1000 words (+/- 100 words) อย่าลืมใส่ ชื่อ รหัสนักศึกษา และsection ส่งสัปดาห์หน้า 11 Introduction to EnLaw

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการเรียนหนังสือ - กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ดร.กอบกุล รายะนาคร (วิญญูชน, 2550) - กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของ อุดมศักดิ์ สินธิ พงษ์ (วิญญูชน, 2554) - การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ของ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (นิติธรรม, 2542) - กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ของ ดร.จุมพต สายสุนทร (วิญญูชน, 2550) 21 Introduction to EnLaw

3 หลักกฎหมายทั่วไปที่นำมาปรับใช้ ก่อนจะมาเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมใน 2 แนวทาง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมใน 2 แนวทาง ได้แก่ สิ่งรอบตัวเรา - อากาศ น้ำ แสง เสียง กลิ่น ความ สั่นสะเทือน รวมไปถึงสุขภาพ และการใช้ชีวิต สิ่งรอบตัวเรา - อากาศ น้ำ แสง เสียง กลิ่น ความ สั่นสะเทือน รวมไปถึงสุขภาพ และการใช้ชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ภูมิสภาพทางกายภาพ และสัตว์ พืช  ระบบ นิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ภูมิสภาพทางกายภาพ และสัตว์ พืช  ระบบ นิเวศน์ หลักกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อม – 1. กรณีละเมิด 2. กรณีเดือนร้อนรำคาญ (nuisance) 31 Introduction to EnLaw

4 ละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาตรา 420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัย ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง ใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น 41 Introduction to EnLaw

5 มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่ มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปี นับ แต่วันทำละเมิด มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่ มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปี นับ แต่วันทำละเมิดปัญหาในการนำหลักกฎหมายเรื่องละเมิดมาใช้ ภาระการพิสูจน์ – ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ ภาระการพิสูจน์ – ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของการกระทำ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของการกระทำ 51 Introduction to EnLaw

6 กรณีเดือนร้อนรำคาญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะ เป็นไป ตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพ และตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมา คำนึง ประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มี สิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยัง ความเสียหายหรือ เดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะ เรียกเอาค่า ทดแทน มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะ เป็นไป ตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพ และตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมา คำนึง ประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มี สิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยัง ความเสียหายหรือ เดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะ เรียกเอาค่า ทดแทน 61 Introduction to EnLaw

7 หนี้ธรรมดา – บุคคลต้องทนในการอยู่ร่วมกันเป็น สังคม ในหนี้อันคาดหมายได้ของการอยู่ร่วมกัน หนี้ธรรมดา – บุคคลต้องทนในการอยู่ร่วมกันเป็น สังคม ในหนี้อันคาดหมายได้ของการอยู่ร่วมกัน หนี้เกินขนาด – เมื่อการกระทำนั้นอยู่เกินไปกว่า สิ่งที่ควรคิดและคาดหมายได้ในการอยู่ร่วมกัน อย่างปกติ หนี้เกินขนาด – เมื่อการกระทำนั้นอยู่เกินไปกว่า สิ่งที่ควรคิดและคาดหมายได้ในการอยู่ร่วมกัน อย่างปกติ ข้อดี – ใช้สามัญสำนึกของคนปกติธรรมดา (วิญญูชน) ข้อดี – ใช้สามัญสำนึกของคนปกติธรรมดา (วิญญูชน) ข้อเสีย – จำกัดความคุ้มครองเฉพาะต่อเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ข้อเสีย – จำกัดความคุ้มครองเฉพาะต่อเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ 71 Introduction to EnLaw

8 ปัญหาของหลักกรรมสิทธิ์ต่อประเด็นการจัดการ สิ่งแวดล้อม - แดนกรรมสิทธิ์ ปัญหาของหลักกรรมสิทธิ์ต่อประเด็นการจัดการ สิ่งแวดล้อม - แดนกรรมสิทธิ์ มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของ ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจำหน่ายทรัพย์สินของ ตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมี สิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิ ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิ ชอบด้วย กฎหมาย มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของ ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจำหน่ายทรัพย์สินของ ตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมี สิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิ ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิ ชอบด้วย กฎหมาย มาตรา 1335 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ท่านว่าแดน แห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้น พื้นดินและ ใต้พื้นดินด้วย มาตรา 1335 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ท่านว่าแดน แห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้น พื้นดินและ ใต้พื้นดินด้วย 81 Introduction to EnLaw

9 ยังมีกฎหมายอีกมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ยังมีกฎหมายอีกมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) พรบ.สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 พรบ.สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 91 Introduction to EnLaw

10 ตัวอย่าง พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 ตัวอย่าง พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 มาตรา 6 ถ้า หากว่าสามารถจะทำได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่ง โสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของ ดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ำลำคู ซึ่งเลื่อนไหลมา ลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับ ผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจำทั้งสองสถาน มาตรา 6 ถ้า หากว่าสามารถจะทำได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่ง โสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของ ดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ำลำคู ซึ่งเลื่อนไหลมา ลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับ ผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจำทั้งสองสถาน มาตรา 9 ห้าม มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำให้คลองและ ฝั่งคลอง หรือถนนหลวงเสียไปด้วยประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับ และจำด้วยทั้งสองสถาน และต้องทำสิ่งซึ่งเสียหาย ให้คืนดีด้วยอีกโสด 1 มาตรา 9 ห้าม มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำให้คลองและ ฝั่งคลอง หรือถนนหลวงเสียไปด้วยประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับ และจำด้วยทั้งสองสถาน และต้องทำสิ่งซึ่งเสียหาย ให้คืนดีด้วยอีกโสด 1 101 Introduction to EnLaw

11 แต่พื้นฐานของกฎหมายต่างๆมักเป็นการ กำหนดให้อนุญาตในการใช้ทรัพยากรมากกว่า เป็นการคุ้มครอง/จัดการสิ่งแวดล้อม แต่พื้นฐานของกฎหมายต่างๆมักเป็นการ กำหนดให้อนุญาตในการใช้ทรัพยากรมากกว่า เป็นการคุ้มครอง/จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 เช่น พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 ม. 12 ที่อนุญาตคือที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้ บุคคลทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ รวมถึงบ่อล่อสัตว์น้ำ ม. 12 ที่อนุญาตคือที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้ บุคคลทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ รวมถึงบ่อล่อสัตว์น้ำ ม. 13 ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต เว้นแต่ผู้รับอนุญาต ม. 13 ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต เว้นแต่ผู้รับอนุญาต 111 Introduction to EnLaw

12 ม. 14 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ม. 14 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลย่อมขุด หรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำได้แต่ต้องไม่เป็นการ เสียหายแก่พันธุ์สัตว์น้ำในที่รักษาพันธุ์ ส่วนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลย่อมขุด หรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำได้แต่ต้องไม่เป็นการ เสียหายแก่พันธุ์สัตว์น้ำในที่รักษาพันธุ์ ปัญหาการพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ การเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัว ของเมือง และวิถีชีวิตสมัยใหม่ - การใช้ เทคโนโลยีและสารเคมีทำให้กฎหมายเดิมไม่ เพียงพอต่อการรักษาสมดุลในการรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 121 Introduction to EnLaw

13 The End ☃ 1 Introduction to EnLaw13


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม Story of stuff  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google