งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ผู้วิจัย/ชื่อเรื่อง ชื่อวิจัย : น.ส. กันยารัตน์ เทพสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่มีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80/80 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย
ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

6 ผลวิเคราะห์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาและประเมินเครื่องมือในการวิจัยที่ได้ปรับปรุงในขั้นต้นแล้ว ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก่อนการทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคมีค่าความเที่ยงตรงในระดับใช้ได้

7 ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทำกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างกลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค อยู่ในระดับมากที่สุด

8 ผลวิเคราะห์ ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยจึงได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

9 สรุปผลการวิจัย ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค มีคุณภาพในระดับมากที่สุด สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า สื่อการเรียนการสอนคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 สรุปผลการวิจัย เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google