งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก

2 ผู้วิจัย / ชื่อเรื่อง ชื่อวิจัย : น. ส. กันยารัตน์ เทพสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่มีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80/80 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน

4 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย ขอบเขตของตัวแปร – ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน – ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของประชากร – ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก

6 ผลวิเคราะห์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาและประเมินเครื่องมือในการวิจัยที่ได้ ปรับปรุงในขั้นต้นแล้ว ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญก่อนการทดลองที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภคมีค่าความเที่ยงตรงในระดับใช้ได้

7 ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทำกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค อยู่ใน ระดับมากที่สุด

8 ผลวิเคราะห์ ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยจึง ได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

9 สรุปผลการวิจัย ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภค มีคุณภาพในระดับมากที่สุด สามารถพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้และ ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ผู้เรียน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งปรากฎ ว่า คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า สื่อการเรียนการสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภค สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างได้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 สรุปผลการวิจัย เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แต่ละคน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google