งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๒ การเขียนแผนการเรียน ตาม worksheet1- 4

3 ฝึกปฏิบัติการเขียน แผนการเรียน 1 ระบุชื่อแผนการเรียน 2 กำหนดหัวข้อเนื้อหาที่จะสอน 3 ระดมความคิดเพื่อเขียนแผนการ เรียนตามแบบฟอร์ม 5 ปรับปรุงแผนการเรียน 6 จัดพิมพ์แผนการเรียนที่สมบูรณ์ 8 อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน แผนการเรียน 4 ประเมินแผนการเรียนด้วยแบบประเมิน 7 นำเสนอแผนการ เรียน

4 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ........................... ตำแหน่ง คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

5 แผนการเรียน วิชา.......... ชั้น …………. แผนการเรียนเรื่อง......................................... เวลา............. คาบ สาระสำคัญ จุดประสง ค์ เนื้อหา กิจกรรมการ เรียน สื่อการ สอน การวัดผล worksheet2

6 รายการประเมินระดับ หมาย เหตุ ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง ใช้ ไม่ได้ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม ชัดเจนและ เหมาะสม 2. เนื้อหาสาระครอบคลุมถูกต้อง ความยากง่ายและ ชัดเจน 3. กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ เหมาะสมและ สร้างสรรค์ 4. สื่อการเรียนการสอน ตรงกับเนื้อหา น่าสนใจ เรียนรู้ได้เร็วและประหยัด 5. การประเมินผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้ สามารถประยุกต์ได้ 6. ความสอดคล้อง จุดประสงค์กับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนและการวัดและประเมินผล 7. กำหนดเวลาเรียนเหมาะสม รวม แบบประเมินแผนการเรียน แผนการเรียนวิชา.......................................................... หน่วยการเรียนที่...... เรื่อง.................... worksheet3

7 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่อง แผนการเรียน ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำความรู้ เรื่องแผนการเรียนไปประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕......................................... worksheet4


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google