งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๒ การเขียนแผนการเรียน ตามworksheet1- 4

3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียน
1 ระบุชื่อแผนการเรียน 2 กำหนดหัวข้อเนื้อหาที่จะสอน 3 ระดมความคิดเพื่อเขียนแผนการเรียนตามแบบฟอร์ม 4 ประเมินแผนการเรียนด้วยแบบประเมิน 5 ปรับปรุงแผนการเรียน 6 จัดพิมพ์แผนการเรียนที่สมบูรณ์ 7 นำเสนอแผนการเรียน 8อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนการเรียน

4 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ ตำแหน่ง
คุณ คุณ คุณ คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน/โฆษกกลุ่ม คุณกิจ worksheet1

5 แผนการเรียน      วิชา ชั้น………….   แผนการเรียนเรื่อง  เวลา คาบ       สาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การวัดผล     worksheet2

6 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม ชัดเจนและเหมาะสม
แบบประเมินแผนการเรียน แผนการเรียนวิชา หน่วยการเรียนที่......เรื่อง worksheet3 รายการประเมิน ระดับ หมายเหตุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ใช้ไม่ได้ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม ชัดเจนและเหมาะสม 2. เนื้อหาสาระครอบคลุมถูกต้อง ความยากง่ายและชัดเจน 3. กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ เหมาะสมและสร้างสรรค์ 4. สื่อการเรียนการสอน ตรงกับเนื้อหา น่าสนใจ เรียนรู้ได้เร็วและประหยัด 5. การประเมินผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้ สามารถประยุกต์ได้ 6. ความสอดคล้อง จุดประสงค์กับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนและการวัดและประเมินผล 7.กำหนดเวลาเรียนเหมาะสม รวม

7 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องแผนการเรียน
ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำความรู้เรื่องแผนการเรียนไปประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. worksheet4


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google