งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 กรอบการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม จำนวน 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ในส่วนที่จ่ายชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค โดยให้หน่วยบริการนำไปใช้จัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจน ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มี สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ทดแทนในเชิง function ของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 2

3 กรอบแนวทางบริหารงบค่าเสื่อมปี 2557 งบค่าเสื่อม (128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม (128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม OP (55.10 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม OP (55.10 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม IP (53.59 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม IP (53.59 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม PP (20 บาทต่อผู้มีสิทธิ) งบค่าเสื่อม PP (20 บาทต่อผู้มีสิทธิ) หมายเหตุ (B)ไม่เกิน20% สำหรับการบริหารระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดการส่งต่อไปใช้บริการ นอกเขตพื้นที่ โดยแนวทางการจ่ายให้ผ่านความเห็นชอบจากคณุอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ คำนวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ OP-PP-IP ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ ตามจำนวนผลบริการ IP (sum adjRW) ของหน่วยบริการ รวมงบค่าเสื่อมที่คำนวณตามสัดส่วน OP-PP-IP (100%) (A) โอนตรงหน่วยบริการไม่ น้อยกว่า 80% (B) ไม่เกิน 20% สำหรับ การบริหารระดับประเทศ/ เขต/จังหวัด หน่วยบริการ 3

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สัดส่วนการแบ่งข้อมูลที่ใช้ วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ OP (55.10 บาท : ปชก.) ประชากร เดือน ต.ค.56 วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ PP (20.00 บาท : ปชก.) ประชากร เดือน ต.ค.56 วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ IP (53.59 บาท : ปชก.) Sum adj. RW 10 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรงบค่าเสื่อม57 4

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การจัดทำแผนและการพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม  หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น (ยกเว้น สป.สธ.) / ภาคเอกชน การจัดทำแผนการบริหาร เงินค่าเสื่อมไปยัง สปสช.เขต เพื่อรวบรวมเสนอให้ อปสข. พิจารณาอนุมัติ และ เบิกจ่ายเงิน ค่าเสื่อมให้หน่วยบริการต่อไป ยกเว้น สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนว ทางการบริหารงบประมาณภายในเขตได้ แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูลและเงื่อนไขตามที่ สปสช. กำหนด โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  หน่วยบริการภาครัฐสังกัด สป.สธ.จัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมเสนอให้ คปสอ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติให้ สสจ.รวบรวมเป็น ภาพรวมระดับจังหวัด และ สสจ.สำเนาแผนภาพรวมแจ้งสปสช. เขต โดยสปสช.จะเป็นผู้ โอนเงินตรงให้หน่วยบริการ  ส่วนของวงเงินค่าเสื่อม เพื่อบริหารจัดการระดับประเทศ,เขต และจังหวัด ดำเนินการโดย ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับหน่วยบริการ 80% ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 20% 5

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การกำกับติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อม  หน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดหา ผ่านทาง Website ของสปสช.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / มีเงินเหลือจ่าย ระดับหน่วยบริการ  หน่วยบริการ สป.สธ. ให้เป็นไปตามมติความเห็นชอบของ คปสอ. แล้วแจ้งกลับให้ สสจ. และ สปสช.เขต ทราบ  หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น/เอกชน ให้แจ้ง สปสช.เขต เพื่อเสนอความเห็นชอบ ตามมติ อปสข.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / มีเงินเหลือจ่าย ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด ให้เป็นไป ตามมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง  หากหน่วยบริการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ2557 ต้องขออนุมัติ ขยายเวลาดำเนินการต่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ผู้พิจารณาอนุมัติแผนในแต่ละ ระดับข้างต้น โดยต้องขออนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณ2557 พร้อมทั้งรายงานแผนการ ดำเนินการที่จะดำเนินการตามกำหนดใหม่ให้พิจารณาด้วย แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ2558 หากหน่วยบริการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินงานแล้ว และยังไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ ให้คณะกรรมการ หรือคุณะอนุกรรมการ ผู้พิจารณาอนุมัติแผนในแต่ละระดับ ข้างต้น เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งกลับผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับทราบ เพื่อให้ สปสช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 6

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ร่างกรอบการจัดสรรงบค่า เสื่อม การบริหารจัดการงบค่า เสื่อม ปีงบประมาณ 2557 50%30%20% รพ.สต 45% รพ.55% ประเทศ/ เขต/จังหวัด สสอ./รพ.สต ทดแทน/ICU/OR/ service plan/ แฟลต/ครุภัณฑ์ ราคาแพง/ระบบส่ง ต่อ/blood bank/ ทันตกรรมฯ/อื่นๆ

8 ร่างกรอบการจัดสรรงบค่า เสื่อม ตารางที่ 1 ร่างการจัดสรรงบค่าเสื่อม ( ร้อยละ ๘๐ ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดเลย ลำดับ รหัส หน่วย บริการ ชื่อหน่วย บริการ งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (1) ภาพรวมการจัดสรรระดับหน่วยบริการ รวม (5)=(3)+(4) CUP (50%) (2)=((1)*62.50%) รวม 50% (3) พัฒนา Zone (30%) (4)=((1)*37.50%) โรงพยาบาล (55% ) (2.1)=((2)*55%) รพ. สต (45%) (2.2)=((2)*45%) 110705 รพท. เลย 8,471,946.18 2,912,231.50 2,382,734.86 5,294,966.36 3,176,979.828,471,946.18 211030 รพช. นา ด้วง 2,041,490.32 701,762.30 574,169.15 1,275,931.45 765,558.872,041,490.32 311031 รพช. เชียงคาน 4,416,250.26 1,518,086.03 1,242,070.39 2,760,156.41 1,656,093.854,416,250.26 411032 รพช. ปาก ชม 3,151,878.78 1,083,458.33 886,465.91 1,969,924.24 1,181,954.543,151,878.78 511033 รพช. นา แห้ว 824,124.19 283,292.69 231,784.93 515,077.62 309,046.57824,124.19 611034 รพช. ภูเรือ 1,654,911.97 568,875.99 465,443.99 1,034,319.98 620,591.991,654,911.97 711035 รพช. ท่าลี่ 2,093,628.42 719,684.77 588,832.99 1,308,517.76 785,110.662,093,628.42 811036 รพช. วังสะ พุง 8,170,643.79 2,808,658.80 2,297,993.57 5,106,652.37 3,063,991.428,170,643.79 911037 รพช. ภู กระดึง 4,335,926.96 1,490,474.89 1,219,479.46 2,709,954.35 1,625,972.614,335,926.96 1011038 รพช. ภู หลวง 1,835,279.17 630,877.21 516,172.27 1,147,049.48 688,229.691,835,279.17 1111039 รพช. ผา ขาว 3,075,877.82 1,057,333.00 865,090.64 1,922,423.64 1,153,454.183,075,877.82 1211447 รพร. ด่าน ซ้าย 3,881,361.97 1,334,218.18 1,091,633.05 2,425,851.23 1,455,510.743,881,361.97 1314133 รพช. เอราวัณ 2,946,928.34 1,013,006.62 828,823.60 1,841,830.21 1,105,098.132,946,928.34 รวมทั้งสิ้น 46,900,248.17 16,121,960.31 13,190,694.80 29,312,655.11 17,587,593.06 46,900,248.17

9 ตารางที่2 ร่างการจัดสรรงบค่าเสื่อม (ร้อยละ ๘๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดเลย ลำดับ รหัสหน่วย บริการ ชื่อหน่วยบริการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (1) ภาพรวมการจัดสรรระดับหน่วยบริการ CUP (80%) (2) รวม 80% (3) โรงพยาบาล(55%) (2.1)=((1)*55%) รพ.สต (45%) (2.2)=((1)*45%) 110705รพท.เลย 8,471,946.18 4,659,570.40 3,812,375.78 8,471,946.18 211030รพช.นาด้วง 2,041,490.32 1,122,819.68 918,670.64 2,041,490.32 311031รพช.เชียงคาน 4,416,250.26 2,428,937.64 1,987,312.62 4,416,250.26 411032รพช.ปากชม 3,151,878.78 1,733,533.33 1,418,345.45 3,151,878.78 511033รพช.นาแห้ว 824,124.19 453,268.30 370,855.89 824,124.19 611034รพช.ภูเรือ 1,654,911.97 910,201.58 744,710.39 1,654,911.97 711035รพช.ท่าลี่ 2,093,628.42 1,151,495.63 942,132.79 2,093,628.42 811036รพช.วังสะพุง 8,170,643.79 4,493,854.08 3,676,789.71 8,170,643.79 911037รพช.ภูกระดึง 4,335,926.96 2,384,759.83 1,951,167.13 4,335,926.96 1011038รพช.ภูหลวง 1,835,279.17 1,009,403.54 825,875.63 1,835,279.17 1111039รพช.ผาขาว 3,075,877.82 1,691,732.80 1,384,145.02 3,075,877.82 1211447รพร.ด่านซ้าย 3,881,361.97 2,134,749.08 1,746,612.89 3,881,361.97 1314133รพช.เอราวัณ 2,946,928.34 1,620,810.59 1,326,117.75 2,946,928.34 รวมทั้งสิ้น 46,900,248.17 25,795,136.49 21,105,111.68 46,900,248.17 ร่างกรอบการจัดสรรงบค่า เสื่อม

10

11 วิธีการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ 2557 (ให้จัดทำแผน 2 ฉบับ) 1.จัดทำแผนงบค่าเสื่อมในวงเงินระดับหน่วยบริการ 50% โดยแบ่งสัดส่วน รพ. : รพ.สต. = 55% : 45% ตามตารางที่ 1 2.จัดทำแผนงบค่าเสื่อมในวงเงินระดับหน่วยบริการ 80% โดยแบ่งสัดส่วน รพ. : รพ.สต. = 55% : 45% ตามตารางที่ 2 3.ให้ทำแผนเป็นภาพรวม CUP โดยให้แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ดังนี้

12 ร่างกรอบการจัดสรรงบค่า เสื่อม 4. ไม่มีข้อจำกัดในการเสนอแผนงบลงทุนค่าเสื่อม แต่ควรพิจารณา รายการที่เหมาะสมจำเป็นเร่งด่วน ในการให้บริการ และให้อ้างอิง Service Plan เพื่อเป็นทิศทางโดยเฉพาะที่เสนอขอในปี 58ถ้า จำเป็นควรนำเข้าแผนค่าเสื่อม 57 5. ราคาต่อหน่วย/ราคารวม ควรมากกว่า 5,000 บาท 6. แผนค่าเสื่อมให้รวบรวมเป็นเครือข่าย ส่ง 6 พฤศจิกายน 2556 ไม่รับกรณีแยกส่งระหว่าง สสอ. และ รพ. 7.กรณีที่ไม่มีความต้องการใช้งบค่าเสื่อม หรือ ต้องการใช้ไม่ครบ วงเงินให้ท่านทำหนังสือแจ้งความจำนงค์มาที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเลย แนบมาพร้อมร่างแผนงบค่าเสื่อมฯ 8.กรณีที่ท่านต้องการครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาสูงเกิน วงเงิน ให้หมายเหตุระบุว่าจะใช้เงินส่วนใดสมทบ

13 การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อม ในโปรแกรม NHSO กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

14

15 การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อมใน โปรแกรม NHSO

16 สำหรับ ผู้บริหาร สำหรับผู้บันทึกข้อมูล

17 การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อมใน โปรแกรม NHSO  สามารถดูรายงานและบันทึกข้อมูลงบค่าเสื่อม ตามหน่วยบริการ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ใน การบันทึกข้อมูล

18 การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อมใน โปรแกรม NHSO

19

20 ผู้บันทึกข้ามขั้น ตอนทำให้ข้อมูลหาย

21 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 1. ผู้บันทึกข้อมูลหลากหลาย เช่น สสจ. โรงพยาบาล สสอ. และรพ. สต. ซึ่งหากไม่ ตรวจสอบอาจมีการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 2. ผู้บันทึกไม่มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 3. โปรแกรมมีความยากในการบันทึก โดยเฉพาะ การกรอกข้อมูลรายการกลุ่ม หากไม่มีความรู้ก็จะเกิดความผิดพลาด การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อมใน โปรแกรม NHSO

22 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 4. ขาดการติดตาม ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง สถานการณ์จัดซื้อ / จัดสร้างให้เป็นปัจจุบัน บาง แห่งบันทึกตรวจรับครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลการ ดำเนินงานขาดหายไป ข้อเสนอแนะ  จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินงานงบค่าเสื่อมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และมีการติดตาม ทั้งระดับ CUP และระดับจังหวัดทุก 3 เดือน การบันทึกรายงานงบค่าเสื่อมใน โปรแกรม NHSO


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google