งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัย เชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัย เชิงคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัย เชิงคุณภาพ

2 วัตถุประสงค์  เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างของการวิจัยเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

3 การหาข้อมูลปฐมภูมิ : การ วิจัยเชิงคุณภาพ & การวิจัย ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ วิธีการวิจัยให้ได้ ข้อมูลเจาะลึกและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ของ ปัญหาและข้อมูลจะวิเคราะห์โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ การวิจัยเชิงปริมาณ คือ วิธีการวิจัยที่ค้นหา ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและมักจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะหาหลักฐานเชิงสรุปผล ซึ่งใช้ ตัวอย่างขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวแทน ใช้ในลักษณะเสริมซึ่งกันและกัน

4

5

6 การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม เล็กๆ ที่จัดทำโดยผู้นำการอภิปราย (moderator) ที่นำ การพูดคุยในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างและเป็นธรรมชาติ  กลุ่มคน 8-12 คน  มีความคล้ายคลึงกัน  ห้องประชุมที่มีบรรยากาศสบาย ( อาจติดกระจกทางเดียว )  ใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง  ข้อดี : ความเห็นเกิดขึ้นทันที, การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม  ข้อเสีย : นักวิจัยมักถือเป็นผลสรุปมากกว่าการวิจัยแบบสืบ เสาะหาความชัดเจน, ทำได้ยาก, คุณภาพขึ้นกับผู้นำการ อภิปราย, แปลความหมายทำได้ยาก  การสัมภาษณ์เชิงลึกออนไลน์ : 4-6 คน, เวลา 60-90 นาที  :-) หน้ายิ้ม  :-( หน้าเศร้า  สี

7 การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม คือการสัมภาษณ์การ สัมภาษณ์โดยตรง ส่วนบุคคลที่ไม่มีโครงสร้าง  สัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่ง  ใช้เวลา 30 นาทีถึงกว่าชั่วโมง  การกระตุ้นการตอบ  สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ควรทำ - หลีกเลี่ยงการแสดงความเหนือกว่า - ขึ้นกับหลักฐาน - ถามในลักษณะของการให้ข้อมูล - ไม่ยอมรับคำตอบใช่หรือไม่ใช่ - กระตุ้นการตอบของผู้ให้ข้อมูล

8 การสัมภาษณ์เชิงลึก  ข้อดี : ได้เจาะลึกถึงแรงจูงใจภายใน, อาจ เชื่อมโยงคำตอบสู่ผู้ตอบรายบุคคล, ไม่มีแรง กดดันทางสังคม  ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายสูง, หาผู้สัมภาษณ์ที่มี ประสบการณ์ยาก, ต้นทุนสูงและใช้เวลามาก

9 เทคนิคการสร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพ คือรูปแบบทางอ้อมที่ไม่มี โครงสร้างในการถามที่กระตุ้นให้สร้างภาพ แรงจูงใจภายใน ความเชื่อ หรือความรู้สึก เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ  ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะตอบคำถามโดยตรง  ข้อดี ดึงคำตอบที่ผู้ตอบไม่เต็มใจหรือไม่ สามารถตอบได้  ข้อเสีย ผู้สัมภาษณ์ต้องได้รับการฝึกอย่างดี ผู้ แปลความต้องมีความชำนาญ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงจากความลำเอียงในการแปล ความหมาย

10 ประเภทของเทคนิคการสร้างภาพ  เทคนิคการแสดงออก : บทบาทสมมุติ เทคนิค การใช้บุคคลที่สาม  เทคนิคการเชื่อมโยง  เทคนิคการทำให้สมบูรณ์  เทคนิคการสร้าง

11 ผู้หญิง................................... ผู้หญิง................................... พ่อ................................... สถานที่ตั้ง................................... ราคา................................... การพักผ่อน................................... การพักผ่อน................................... คุณภาพ................................... คุณภาพ................................... การเลือกซื้อสินค้า................................... การเลือกซื้อสินค้า................................... เทคนิคการเชื่อมโยง

12 แต่งย่อหน้าเรื่องราว แล้วให้ต่อ ข้อความให้สมบูรณ์ แต่งย่อหน้าเรื่องราว แล้วให้ต่อ ข้อความให้สมบูรณ์ เทคนิคการทำให้สมบูรณ์

13 เทคนิคการสร้าง

14  บทบาทสมมุติ  ถามถึงบุคคลที่สาม เทคนิคการแสดงออก

15 ข้อดี  ดึงคำตอบที่ผู้ตอบอาจไม่เต็มใจ ตอบ  เพิ่มความเที่ยงตรง ข้อเสีย  ผู้สัมภาษณ์และผู้แปลต้องได้รับ การฝึกมาอย่างดี เทคนิคการสร้างภาพ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัย เชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google