งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัยเชิงคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

3 การหาข้อมูลปฐมภูมิ : การวิจัยเชิงคุณภาพ & การวิจัยปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ วิธีการวิจัยให้ได้ข้อมูลเจาะลึกและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ของปัญหาและข้อมูลจะวิเคราะห์โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ การวิจัยเชิงปริมาณ คือ วิธีการวิจัยที่ค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลขและมักจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะหาหลักฐานเชิงสรุปผล ซึ่งใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวแทน ใช้ในลักษณะเสริมซึ่งกันและกัน

4

5

6 การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเล็กๆ ที่จัดทำโดยผู้นำการอภิปราย (moderator) ที่นำการพูดคุยในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างและเป็นธรรมชาติ กลุ่มคน 8-12 คน มีความคล้ายคลึงกัน ห้องประชุมที่มีบรรยากาศสบาย (อาจติดกระจกทางเดียว) ใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง ข้อดี : ความเห็นเกิดขึ้นทันที, การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม ข้อเสีย : นักวิจัยมักถือเป็นผลสรุปมากกว่าการวิจัยแบบสืบเสาะหาความชัดเจน, ทำได้ยาก, คุณภาพขึ้นกับผู้นำการอภิปราย, แปลความหมายทำได้ยาก การสัมภาษณ์เชิงลึกออนไลน์ : 4-6 คน, เวลา นาที :-) หน้ายิ้ม :-( หน้าเศร้า สี

7 การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์โดยตรง ส่วนบุคคลที่ไม่มีโครงสร้าง สัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่ง ใช้เวลา 30 นาทีถึงกว่าชั่วโมง การกระตุ้นการตอบ สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ควรทำ - หลีกเลี่ยงการแสดงความเหนือกว่า - ขึ้นกับหลักฐาน - ถามในลักษณะของการให้ข้อมูล - ไม่ยอมรับคำตอบใช่หรือไม่ใช่ - กระตุ้นการตอบของผู้ให้ข้อมูล

8 การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อดี : ได้เจาะลึกถึงแรงจูงใจภายใน, อาจเชื่อมโยงคำตอบสู่ผู้ตอบรายบุคคล, ไม่มีแรงกดดันทางสังคม ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายสูง, หาผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ยาก, ต้นทุนสูงและใช้เวลามาก

9 เทคนิคการสร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพ คือรูปแบบทางอ้อมที่ไม่มีโครงสร้างในการถามที่กระตุ้นให้สร้างภาพแรงจูงใจภายใน ความเชื่อ หรือความรู้สึกเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะตอบคำถามโดยตรง ข้อดี ดึงคำตอบที่ผู้ตอบไม่เต็มใจหรือไม่สามารถตอบได้ ข้อเสีย ผู้สัมภาษณ์ต้องได้รับการฝึกอย่างดี ผู้แปลความต้องมีความชำนาญ จึงมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงจากความลำเอียงในการแปลความหมาย

10 ประเภทของเทคนิคการสร้างภาพ
เทคนิคการแสดงออก : บทบาทสมมุติ เทคนิคการใช้บุคคลที่สาม เทคนิคการเชื่อมโยง เทคนิคการทำให้สมบูรณ์ เทคนิคการสร้าง

11 เทคนิคการเชื่อมโยง ผู้หญิง ...................................
ผู้หญิง พ่อ สถานที่ตั้ง ราคา การพักผ่อน คุณภาพ การเลือกซื้อสินค้า

12 เทคนิคการทำให้สมบูรณ์
แต่งย่อหน้าเรื่องราว แล้วให้ต่อข้อความให้สมบูรณ์

13 เทคนิคการสร้าง

14 เทคนิคการแสดงออก บทบาทสมมุติ ถามถึงบุคคลที่สาม

15 เทคนิคการสร้างภาพ ข้อดี ดึงคำตอบที่ผู้ตอบอาจไม่เต็มใจตอบ
เพิ่มความเที่ยงตรง ข้อเสีย ผู้สัมภาษณ์และผู้แปลต้องได้รับการฝึกมาอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google