งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวั ติการ ศึกษ ษ ประวั ติการ ศึกษ ษ สิ่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวั ติการ ศึกษ ษ ประวั ติการ ศึกษ ษ สิ่งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวั ติการ ศึกษ ษ ประวั ติการ ศึกษ ษ สิ่งที่ ชอบ ไม่ ชอบ สิ่งที่ ชอบ ไม่ ชอบ คติ และ อาชี พที่ ใฝ่ฝั น คติ และ อาชี พที่ ใฝ่ฝั น ชื่อ ผู้ปก ครอง ชื่อ ผู้ปก ครอง

2 ชื่อ ด. ช. จิรวัฒน์ ตันวิจิตต์ ชื่อเล่น เน กลับ หน้า หลัก

3 ที่อยู่ 37/3 อ. เมือง ต. เหมืองง่า จ. ลำพูน 51000 กลับ สู่หน้า หลัก ภาพนิ่ ง 1

4 อายุวันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี วันอาทิตย์ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2545 หน้า หลัก

5 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา 1-6 ชั้น มัธยมศึษาปี่ที่ 1 จักคำ คณาทร หน้า หลัก หน้า หลัก

6 ชื่อผู้ปกครอง บิดา นายชัยพร ตันวิจิตต มารดา นางอรทัย ตันวิ จิตต์ หน้า หลัก หน้า หลัก

7 สิ่งที่ชอบไม่ชอบ ชอบเล่นดนตรีหรือกลอง ชุดหรือกีฬาฟุตบอล สิ่งทีไม่ชอบคือ จิ้งจกตุ๊กแก หน้า หลัก หน้า หลัก

8 อาชีพที่ชอบคติ อยากเป็นตำรวจ คติทำวันนี้ให้ดีที่สุด หน้า หลัก หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีเกิด อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวั ติการ ศึกษ ษ ประวั ติการ ศึกษ ษ สิ่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google