งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีใหม่แห่ง การพัฒนา ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา  ความหมายของการพัฒนา  ทฤษฎีจริยธรรมของการพัฒนา (development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีใหม่แห่ง การพัฒนา ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา  ความหมายของการพัฒนา  ทฤษฎีจริยธรรมของการพัฒนา (development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิถีใหม่แห่ง การพัฒนา ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม

3 แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา  ความหมายของการพัฒนา  ทฤษฎีจริยธรรมของการพัฒนา (development ethics)  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (political economy of development) (political economy of development)

4 แนวคิด ( ต่อ )  จริยธรรมแห่งการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาแนวนิเวศ (eco-development)  นิเวศวิทยาการเมืองแนวราดิคัล (radical political ecology)  เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว (green political economy)

5 แนวคิด ( ต่อ )  การพัฒนาสังคม และการวิเคราะห์แนวจริยธรรม - แนวการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา - ความหลากหลายทางวิธีวิทยา (methodological pluralism) - การวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม (institutionalism)

6 แนวคิด ( ต่อ )  การพัฒนาทางเลือก (alternative development)  นิเวศวิทยาเพื่อการปลดปล่อย (liberation ecology)  ภาคผนวก : ปรัชญาและวิธีวิทยาของ เศรษฐศาสตร์ทางเลือก

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  วิเคราะห์อุดมการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนา - ทุนนิยม - สังคมนิยม  โลกาภิวัตน์และการครอบงำของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (neoliberalism)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับแนวทางของ Washington Consensus

8 ยุทธศาสตร์ ( ต่อ )  การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท และการพัฒนา ภูมิภาค

9 ทางเลือกใหม่  Post – Marxism และ Eco – Socialism  เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ และการพัฒนา แนวพุทธ  แนวคิดใหม่ POST – DEVELOPMENT  บทสรุป

10 ทางเลือกใหม่ ( ต่อ )  TEK (Traditional Ecological Knowledge)  ความรู้แบบจารีต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และ การพัฒนา ท้องถิ่น  ความรู้และการศึกษาแบบสหวิทยาการ  บทสรุป : จากโลกาภิวัฒน์ สู่ ความรู้ท้องถิ่น เพื่อการ พัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

11 ภาคผนวก COMPARISONS BETWEEN TRADITIONAL & SCIENTIFIC KNOWLEDGE Table 1 – Comparisons between traditional and scientific knowledge styles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indigenous Knowledge Scientific Knowledge------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- assumed to be the truth assumed to be a best approximation------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sacred and secular secular only together------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indigenous Knowledge Scientific Knowledge --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teaching throughdidactic storytelling-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- learning by doing and learning by formal experiencingeducation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oral or visualwritten -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Integrated, based on a analytical, based on whole systemsubsets of the whole whole systemsubsets of the whole-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- intuitivemodel-or hypothesis- based---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indigenous Knowledge Scientific Knowledge ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- holisticreductionist --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- subjectiveobjective -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- experientialpositivist ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Table 2 – Comparisons between traditional and scientific knowledge in use --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indigenous Knowledge Scientific Knowledge -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lengthy acquisition rapid acquisition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- long-term wisdom short-term prediction -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- powerful prediction in powerful predictability local areas in natural principles -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- weak in predictive weak in local areas of principles in distant areas knowledge -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- models based on cycles linear modeling as first approximation---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indigenous Knowledge Scientific Knowledge -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- explanations based on explanations based on examples, anecdotes, hypothesis, theories, parableslaws --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classification :Classification : a mix of ecological and* based on phylogenica mix of ecological and* based on phylogenic use relationships use relationships non-hierachical * hierarchicalnon-hierachical * hierarchical differentiation differentiation differentiation differentiation Includes everything * excludes theIncludes everything * excludes the natural and supernatural supernatural natural and supernatural supernatural--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Post-Structuralism or Nothing

17 Under heaven all can see beauty as beauty only because there is ugliness. Therefore having and not having arise together. Difficult and easy complement each other. Long and short contrast each other. High and low rest upon each other. Voices and sound harmonize each other. Front and back follow one another.

18 Therefore the sage goes about doing nothing, teaching no-talking. The ten thousand things rise and fall without cease, Creating, yet not possessing, Working, yet not taking credit. Work is done, then forgotten. Therefore it lasts forever. - Tao Te Ching (Feng trans.) - Tao Te Ching (Feng trans.)

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt วิถีใหม่แห่ง การพัฒนา ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา  ความหมายของการพัฒนา  ทฤษฎีจริยธรรมของการพัฒนา (development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google