งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีใหม่แห่งการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีใหม่แห่งการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีใหม่แห่งการพัฒนา
ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

2 แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนา ทฤษฎีจริยธรรมของการพัฒนา (development ethics) เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (political economy of development)

3 แนวคิด (ต่อ) จริยธรรมแห่งการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาแนวนิเวศ (eco-development) นิเวศวิทยาการเมืองแนวราดิคัล (radical political ecology) เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว (green political economy)

4 แนวคิด (ต่อ) การพัฒนาสังคม และการวิเคราะห์แนวจริยธรรม
- แนวการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา - ความหลากหลายทางวิธีวิทยา (methodological pluralism) - การวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม (institutionalism)

5 แนวคิด (ต่อ) การพัฒนาทางเลือก (alternative development)
นิเวศวิทยาเพื่อการปลดปล่อย (liberation ecology) ภาคผนวก : ปรัชญาและวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิเคราะห์อุดมการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนา - ทุนนิยม
- สังคมนิยม โลกาภิวัตน์และการครอบงำของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับแนวทางของ Washington Consensus

7 ยุทธศาสตร์ (ต่อ) การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท และการพัฒนาภูมิภาค

8 ทางเลือกใหม่ Post – Marxism และ Eco – Socialism
เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ และการพัฒนาแนวพุทธ แนวคิดใหม่ POST – DEVELOPMENT บทสรุป

9 ทางเลือกใหม่ (ต่อ) TEK (Traditional Ecological Knowledge)
ความรู้แบบจารีต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และ การพัฒนาท้องถิ่น ความรู้และการศึกษาแบบสหวิทยาการ บทสรุป : จากโลกาภิวัฒน์ สู่ ความรู้ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

10 ภาคผนวก COMPARISONS BETWEEN TRADITIONAL & SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Table 1 – Comparisons between traditional and scientific knowledge styles Indigenous Knowledge Scientific Knowledge assumed to be the truth assumed to be a best approximation sacred and secular secular only together

11 Indigenous Knowledge Scientific Knowledge Teaching through didactic
Indigenous Knowledge Scientific Knowledge Teaching through didactic storytelling learning by doing and learning by formal experiencing education oral or visual written Integrated, based on a analytical, based on whole system subsets of the whole intuitive model-or hypothesis- based

12 Indigenous Knowledge Scientific Knowledge
Indigenous Knowledge Scientific Knowledge holistic reductionist subjective objective experiential positivist

13 Indigenous Knowledge Scientific Knowledge
Table 2 – Comparisons between traditional and scientific knowledge in use Indigenous Knowledge Scientific Knowledge lengthy acquisition rapid acquisition long-term wisdom short-term prediction powerful prediction in powerful predictability local areas in natural principles weak in predictive weak in local areas of principles in distant areas knowledge models based on cycles linear modeling as first approximation

14 Indigenous Knowledge Scientific Knowledge
Indigenous Knowledge Scientific Knowledge explanations based on explanations based on examples, anecdotes, hypothesis, theories, parables laws Classification : Classification : a mix of ecological and * based on phylogenic use relationships non-hierachical * hierarchical differentiation differentiation Includes everything * excludes the natural and supernatural supernatural

15 Post-Structuralism or Nothing

16 Under heaven all can see beauty as beauty only because there is ugliness.
Therefore having and not having arise together. Difficult and easy complement each other. Long and short contrast each other. High and low rest upon each other. Voices and sound harmonize each other. Front and back follow one another.

17 - Tao Te Ching (Feng trans.)
Therefore the sage goes about doing nothing, teaching no-talking. The ten thousand things rise and fall without cease, Creating, yet not possessing, Working, yet not taking credit. Work is done, then forgotten. Therefore it lasts forever.     - Tao Te Ching (Feng trans.)

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt วิถีใหม่แห่งการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google