งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์ใหม่สู่เส้นทางพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทยยุคไอที ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์ใหม่สู่เส้นทางพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทยยุคไอที ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์ใหม่สู่เส้นทางพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทยยุคไอที ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ yuen@ku.ac.th

2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หัวข้อที่จะกล่าวถึง ทำไมต้องใช้ ICT กับการสร้างกิจกรรมการศึกษา ประสบการณ์จากโครงการโรงเรียนต้นแบบไอซีที และ สสวท การจัดการความรอบรู้กับบัณฑิตอุดมคติไทย กระบวนการและการดำเนินการ ตัวอย่างการใช้กิจกรรมที่ทดลอง แนวโน้มที่สำคัญ และการรองรับการเปลี่ยนแปลง

3 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (new economy, digital economy, internet economy) การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ICT แรงขับดันจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมดิจิตอล และ digital devide ทำให้เกิด ความกังวลในเรื่องความแตกต่างทางด้านการใช้ ข่าวสาร

4 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (ต่อ) การทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบการทำงานในทุกองค์กร c-Learning (Collaboration Learning Model)) การเติบโตของ Web Technology, EDI และการ ใช้ประโยชน์จาก Web Service ให้การทำงาน แบบ Virtual

5 สังคมสมัยใหม่ รู้จักกับ Virtual World (สังคม Cyberspace กับนักเรียนไทยยุคปัจจุบัน)

6

7 บัณฑิตในอุดมคติไทยยุคไอซีที คิดเป็น ทำเป็น กล้าคิด กล้าทำ เรียนรู้ได้เอง นักสำรวจ แสวงหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็น ระบบมีเหตุผล ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีม เป็นตัวของตัวเอง รู้ผิด รู้ชอบ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในสาขา วิชาชีพของตนเองอย่างดี

8 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต การเปลี่ยนของเศรษฐกิจและการเมืองโลก สภาพแวดล้อมใหม่และสังคมใหม่ รูปแบบมหาวิทยาลัยใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 การเปลี่ยนกรอบความคิด คิดใหม่ทำใหม่ Reengineering Redesign ลักษณะของการเปลี่ยนอย่าง ฉับพลัน การรื้อปรับระบบหากไม่ ประสบผลสำเร็จจะยิ่งเป็นภัย มากยิ่งขึ้น

10 กระบวนทัศน์ใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ “กระบวนทัศน์ใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ คือการรีดีไซน์ (design) ใหม่ ขั้นมโหฬารเกี่ยวกับการคิดใหม่ หาวิธี ใหม่สำหรับกระบวนการเรียนรู้(learning process) และ กระบวนการคิดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ตรงกับความ ต้องการมากขึ้นปรับปรุงดัชนี ที่ใช้วัด ผลงาน (Performance) ที่สำคัญในโลกปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) บริการ (service) และ ความเร็ว (speed) โดยที่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการคิดใหม่ ทำใหม่นี้ จะก่อให้เกิดผลพวงติดตามมา คือ การปฏิรูปความคิด การปฏิรูปการดำเนินการ การ ปฏิรูปจิตสำนึกในที่สุด”

11 จุดเด่นสามประการ ของการเปลี่ยนกรอบความคิด เริ่มคิดเริ่มดำเนินการจากความพึงพอใจของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดตั้งวิธีการเรียนการสอนใหม่ด้วยการรีดีไซน์ กระบวนการการเรียนการสอน ลดต้นทุนลงด้วยการย่น “เวลา” การเรียนการ สอนเพื่อสร้างความพอใจ ให้แก่ผู้เรียน คือ ใช้เวลาเป็นอาวุธในการสร้างความแตกต่าง ที่เหนือกว่า

12 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อการศึกษา. มีบทบาท ต่อกระบวนการของการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดในสมการของการเรียนรู้

13 พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้  การใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ในระบบ ช่วยการเรียนการสอนเช่น Plato  ใช้ซอฟต์แวร์ภาษาคอมช่วยเขียน CAI.  พลังขับเคลื่อนด้วย WWW & Internet, และ ระบบweb-based รวมถึงระบบ Learning Management Systems (LMS).

14 แต่การเรียนการสอนได้เปลี่ยนไป แบบดั้งเดิม: –เรียนจากตำรา –รับรู้แบบเฉื่อยเฉย –ต่างคนต่างเรียน –สอนไปวันๆ –เนื้อหาเหมือนเดิม การเรียนใช้ ทรัพยากรช่วย: –เรียนแบบactive –เรียนคนเดียวและทีม –การสอนแบบรุกเร้าขึ้น –เปลี่ยนเนื้อหาเร็ว ประยุกต์เทคโนโลยี: -ใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย -จำลองสถานการณ์ สร้างเนื้อหาดิจิตอล -เข้าถึงเครือข่ายได้ง่าย -มีเครื่องมือช่วยมาก

15 การเปลี่ยนกรอบกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) โครงสร้างยึดแน่นกับเวลาและสถานที่ ความเป็นห้องเรียนกับโรงเรียนไม่แยกจากกัน ใช้ตำราเป็นแหล่งความรู้หลัก มีความคาดหวังไว้ก่อนถึงผลลัพธ์ นักเรียนมีลักษณะเฉื่อยเฉย รอรับลูกเดียว ครูเล่นบทแสดงหน้าชั้นผู้เดียว นักเรียนทุกคนคาดหวังเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน โรงเรียนเหมือนโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินผลขาดจุดมุ่งหมาย เน้นการสอบเป็นหลักโรงเรียนในโมเดลแบบเดิม

16 โรงเรียนในโมเดลแบบใหม่ (ปฏิรูปการศึกษา) มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที่ เป็นการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันระหว่างครู กับ นักเรียนโดยไม่จำกัดสภาพภูมิศาสตร์ นักเรียนกระตือรือร้น เรียนแบบแสวงหา Virtually และไม่จำกัดขอบเขตของข่าวสาร นักเรียนช่วยกำหนดผลลัพธ์ และการคาดหวัง ครูยืนอยู่ข้าง คอยแนะนำ ค้นหาข่าวสาร ยืดหยุ่นให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองหรือเป็นทีม โรงเรียนเป็นประตูสู่โลกกว้าง การประเมินเป็นรายบุคคล ใช้ portfolio

17 การสร้างบัณฑิตยุคใหม่ การสร้างวิธีการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ – ความคิดริเริ่ม (Creative) – ความคิดเป็นระบบ (Systematic) – มีเหตุมีผล (Logical idea) – ทำงานร่วมกันได้ (Teamwork)

18 เรียนรู้และสนใจในขบวนการทางความคิดทาง วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปรัชญาการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ส่งเสริมการสร้างจินตนาการ สร้างสรร พัฒนาความคิดริเริ่ม มีการทำงานเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักใช้เหตุผล มีความประทับใจ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาและสร้างกิจกรรมการทำงานร่วมกัน

19 การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล สร้างความเข้าใจร่วมกัน เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน แบบใช้กิจกรรม เข้าใจแนวคิด และแนวทางในการนำไปใช้ใน โรงเรียน

20 เรียนรู้และสนใจในขบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรัชญาการเรียนรู้จากกิจกรรม ส่งเสริมการสร้างจินตนาการสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดริเริ่ม มีการทำงานเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักใช้เหตุผล มีความประทับใจ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาและสร้างกิจกรรมการทำงานร่วมกัน

21 การดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สสวท (ตัวอย่างประสบการณ์ที่เคยดำเนินการ) หุ่นยนต์และชุดกล่องสมองกล คอมพิวเตอร์แสนสนุก อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ ขุมปัญญาและการสร้างฐานข้อมูล วิศวกรน้อยช่างประดิษฐ์โครงงาน การนำเสนอผลงานและการใช้อินเทอร์เน็ต

22 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์

23

24

25 กล่องสมองกลอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ

26 การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ

27 ออกแบบโครงการแบบบูรณาการวิชาการ การทดลองที่เชื่อมต่อโดยใช้กล่องสมองกล

28 การใช้ไอซีทีช่วยสร้างบัณฑิตอุดมคติ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ได้มาก เร็ว ทุนต่ำ

29 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ + กระบวนการเรียนรู้ + การจัดการ (Knowledge) (Learning) (Management) การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การจัดการการเรียนรู้ (Learning Management)

30 ความรู้และการสร้างความรู้ ความรู้คืออะไร ? เราเรียกใช้ความรู้ได้อย่างไร? ปัญหาการบริหารและจัดการความรู้

31 กฏเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ขยายการ ถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ ช่วยเรียกค้น ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟส ผู้เรียน ผู้ใช้ ครู เครื่องมือช่วย สร้างความรู้ ฐานความรู้ โมเดลการบริหารจัดการสร้างความรู้

32 โครงสร้างการพัฒนาระบบ knowledge object เนื้อหาที่มี อยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ พัฒนา ออกแบบ สร้าง ต้องการนำมาใช้ คาตา ลอก LMS ขนส่ง Find ติดตาม ขนส่ง

33 การสร้างฐานความรู้สารานุกรม ด้วยการเชื่อมโยง Knowledge Object

34 บทบาทของครูกับการบริหารจัดการสร้างความรู้ ครูต้องเปลี่ยนจากการ “สอน” มาเป็น การสร้างความรอบรู้และดูแลจัดการ กับระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปของการใช้ไอซีที ให้มากขึ้น ครูต้องเข้าใจโมเดลต่างๆของการเรียนการสอน

35 กระบวนการจัดการเป็นเรื่องสำคัญ เรียนอย่างไรให้เป็นสุข จะจัดการเนื้อหาและสร้างความรู้อย่างไร ? จะจัดการเทคโนโลยีอย่างไร ? จะจัดการระบบอย่างไร ? จะจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? จะจัดการประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

36 กระบวนการการเรียนการสอน โมเดลครู โมเดลนักเรียน สอน ครูถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเป็นการเรียนการสอนแนวดิ่ง การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม

37 กระบวนการการเรียนการสอน (ต่อ) การเรียนรู้ร่วมกัน (C-Learning) การเรียนรู้ระหว่าง เพื่อน เพื่อน พี่น้อง ครูนักเรียน เป็นการเรียนรู้ในแนวระดับ

38 การจัดรูปแบบห้องเรียน หลากหลายวิธีการจัดห้องเรียน

39 รูปแบบการเรียนรู้  นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง  การสื่อสารสองทาง นักเรียน - นักเรียน นักเรียน - อาจารย์ etc.

40 การเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม  ช่วยกันเป็นทีม  มุ่งความสำเร็จร่วมกัน  บทบาทของครู นักเรียน เปลี่ยนไป มี IT ช่วย

41 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้มีได้มากมาย  Example base ครูให้ตัวอย่างนักเรียน และ อธิบายตัวอย่าง และข้อมูล ประกอบตัวอย่าง  Problem base ครูให้ปัญหา ให้นักเรียนคิด แก้ปัญหาและหาวิธีการต่าง ๆ เปรียบเทียบวิธีการที่ได้ วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา

42 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้มีได้มากมาย (ต่อ)  Activity base ครูสร้างกิจกรรมให้ นักเรียนทำกิจกรรม  Project base ครูให้โครงงาน นักเรียน คิดและหาวิธีทำโครงงาน ด้วยจินตนาการ และความคิดของนักเรียน

43 กระบวนการเรียนรู้ในยุคไอที  จัดหาสิ่งแวดล้อมที่ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ ความสามารถและความต้องการของนักเรียนแต่ ละคน  ลดอัตราเสี่ยงการล้มเหลวในกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียน  จัดหาแหล่งการเข้าถึงความรู้ให้กับนักเรียนได้ อย่างทันทีทันใดตามความต้องการ โดยมี อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพอเพียง

44 กระบวนการเรียนรู้ในยุคไอที (ต่อ)  ข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองนักเรียนมีความทันสมัย เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะทำให้นักเรียน เข้าใจได้ และใช้ได้ทันที พร้อมใช้งาน  กระตุ้น และจูงใจให้อยากเรียนรู้ อยากแสวงหา เพิ่มขีดความสามารถของการเรียนรู้  จูงใจให้นักเรียนอยากทดลอง แสวงหาวิธีการ เรียนรู้  ทำให้เกิดความคิดที่กว้างขวาง และท้าทายการ คิดวิเคราะห์

45 กระบวนการเรียนรู้ในยุคไอที (ต่อ)  ท้าทายให้ครูคิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเสริม กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดไป  ช่วยนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี ความสุขและสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะและ บรรยากาศ  ช่วยให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและ เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ความคิดระหว่างกัน

46 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ในการสร้างบรรยากาศและการจูงใจให้นักเรียน ได้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้จาก primitive knowledge สู่ องค์ความรู้ใหม่อื่น  เข้าใจกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย กระบวนการ construction  คิดปัญหานามธรรมให้เป็นแบบเชิงวัตถุ

47  แข่งขันและท้าทาย  ให้ความสมดุลของการ discovery learning, exploration, systematic teaching และ guidance  ให้แรงจูงใจระหว่างนักเรียน เพื่อตอบสนองความ ต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งความสามารถและความ สนใจ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (ต่อ)

48  สร้างกิจกรรมที่สมดุลระหว่าง knowledge และ skill  Cooperative learning activities  กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ สามัญนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที่ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (ต่อ)

49  สร้างกลไกช่วยให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ไป ในแนวทางที่ชี้นำได้  ให้มีการแสดงความสามารถเชิง skill ได้เต็มที่  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่าง เต็มที่ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้(ต่อ)

50 สรุปความสำคัญของการสร้างบัณทิตอุดมคติ  สร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้างรูปธรรมของวิธีการการสร้างกระบวนการ ทางความคิด  เปิดโอกาสในเรื่องการเรียนการสอนแบบ บูรณาการทางการศึกษา  สร้างความท้าทายและความกระตือรือร้นทาง ความคิด

51 การสร้างแนวคิดของการเรียนแบบ “ป้อนให้” ซึ่งเป็นแบบเดิมจะเปลี่ยนเป็นแบบ “แสวงหา” ได้อย่างไร อนาคต >>> จะสร้างสังคมใหม่ที่เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และเข้าใจ world knowledge ให้มากขึ้น เราจะยังช้าอยู่อีกไม่ได้แล้ว

52 อนาคต >>> Messaging, Scheduling Document Sharing Project Timeline Data Repositories Enterprise Portal การจัดการความรอบรู้ & เครื่องมือทำงานร่วมกัน

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์ใหม่สู่เส้นทางพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทยยุคไอที ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google