งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน ตำแหน่งครูผู้สอนแผนกการตลาด

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื่องจากวิชากลยุทธ์การตลาดเป็นวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาดจะต้องได้เรียน เพื่อจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและเข้าใจกลยุทธ์และหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาดได้ถูกต้อง และสามารถไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่ออาชีพพร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในชีวิตประจำได้

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
จากการสอนวิชากลยุทธ์การตลาดในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักการในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจและขาดเทคนิคในการวิเคราะห์การตลาด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชากลยุทธ์ทางการตลาด จึงสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดปัญหา หรือวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ พิจารณาแยกแยะ และสรุปคำตอบได้

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 1.2 หลักการและแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1.3 ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ 1.4 องค์ประกอบการจัดแผนการเรียนการสอน 1.5 หลักการจัดแผนการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอน 1.6 หลักการจัดการเรียนรู้ การจูงใจ และการถ่ายทอดการเรียนรู้ 1.7 สื่อประกอบการเรียนการสอน 1.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 3 การคิดวิเคราะห์และกระบวนการวิเคราะห์ ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เครื่องมือในการทำวิจัย -ใบงานที่ 1 การคิดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด -ใบงานที่ 2 การคิดวิเคราะห์นิสัยการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน -แบบสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และการวิเคราะห์ นิสัยการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
สรุปผลการวิจัย 1. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/ พบว่า เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3 เรื่องการแสดงความคิดเห็น ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.29

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
สรุปผลการวิจัย 2. ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการทำใบงานที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับชั้น พบว่าคะแนนจากการทำใบงานที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ ใบงานที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 99.09

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอนทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และ กระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จึงจะได้ผลดี

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอนแล้วสอบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป 2. ควรทำการศึกษาภาพรวมด้านการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ เจตคติของนักศึกษาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และเจตพิสัย (Affective Domain) ในการเรียนการสอน....


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google