งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน ตำแหน่งครูผู้สอนแผนกการตลาด

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากวิชากลยุทธ์การตลาดเป็น วิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระดับชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาดจะต้องได้เรียน เพื่อจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ทาง การตลาดและเข้าใจกลยุทธ์และหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาดได้ถูกต้อง และสามารถไป ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่ออาชีพ พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบธุรกิจในชีวิตประจำได้

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จากการสอนวิชากลยุทธ์การตลาดในภาค เรียนที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยัง ไม่มีหลักการในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้ความ เข้าใจและขาดเทคนิคในการวิเคราะห์ การตลาด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชากลยุทธ์ ทางการตลาด จึงสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการ ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดปัญหา หรือ วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ พิจารณาแยกแยะ และสรุปคำตอบได้

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 1.2 หลักการและแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการ สอน 1.3 ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ 1.4 องค์ประกอบการจัดแผนการเรียนการสอน 1.5 หลักการจัดแผนการเรียนการสอนและระบบการเรียน การสอน 1.6 หลักการจัดการเรียนรู้ การจูงใจ และการถ่ายทอด การเรียนรู้ 1.7 สื่อประกอบการเรียนการสอน 1.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 3 การคิดวิเคราะห์และกระบวนการ วิเคราะห์ ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา เครื่องมือในการทำวิจัย - ใบงานที่ 1 การคิดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ทางการตลาด - ใบงานที่ 2 การคิดวิเคราะห์นิสัยการซื้อ ของผู้บริโภคในปัจจุบัน - แบบสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และการวิเคราะห์ นิสัยการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา สรุปผลการวิจัย 1. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาค เรียนที่ 2/2556 พบว่า เมื่อพิจารณา พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3 เรื่องการแสดงความคิดเห็น ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.29

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา สรุปผลการวิจัย 2. ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการทำใบ งานที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับชั้น พบว่าคะแนนจากการทำใบงานที่ 1 มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.45 คิดเป็นร้อยละ 77.27 ใบงานที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.82 คิดเป็นร้อยละ 99.09

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอนทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และ กระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การ เรียนรู้จึงจะได้ผลดี

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอน แล้วสอบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อหาวิธีการ สอนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ นักศึกษาต่อไป 2. ควรทำการศึกษาภาพรวมด้านการ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ เจตคติ ของนักศึกษาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และเจตพิสัย (Affective Domain) ในการเรียนการสอน....


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google