งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

2 ชื่อผู้วิจัย นายปิยราษฏร์ บุญวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่อง การ ดำเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบ เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา การเงินส่วนบุคคล ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีพระรามหก ด้วย วิธีการลงมือปฏิบัติ

4 ความสำคัญของปัญหา 1. การดำเนินชีวิตของคนใน ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ตามวิถีการเปลี่ยนแปลง ของโลก 2. ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปรับตัวไม่ ทันกันทางวัฒนธรรม และ นำไปซึ่งปัญหาต่างๆของ สังคม

5 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เรื่อง การดำเนินชีวิตส่วน บุคคลแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ของนักเรียนก่อน และหลังการศึกษาโดย วิธีการลงมือปฏิบัติ

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ( ต่อ ) 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนโดย วิธีการลงมือปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียน ด้านจิตพิสัยหลัง การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการลงมือปฏิบัติ

7 ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีพระรามหก

8 ขอบเขตตัวแปร 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ จัดการเรียนการสอนด้วย วิธีการลงมือปฏิบัติ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน

9 ขอบเขตด้านเวลา เวลาในการทำการทำวิจัย ช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2556

10 ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 35 คน

11 ผลการวิเคราะห์และสรุป ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทักษะความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดำเนิน ชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ก่อนและหลังการใช้ โดยวิธีการลงมือปฎิบัติโดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อน เรียนเท่ากับ 3.5 คะแนน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทักษะความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดำเนิน ชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ก่อนและหลังการใช้ โดยวิธีการลงมือปฎิบัติโดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อน เรียนเท่ากับ 3.5 คะแนน

12 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.33 ตามลำดับ โดยมี ค่าร้อยละความก้าวหน้าของ ความเข้าใจในบทเรียน เท่ากับ 48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ( ร้อยละ 25) และเมื่อพิจารณา เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมี คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคนคน คิด เป็นร้อยละ 100

13 โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความพึง พอใจนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ ที่มีต่อการสอนแบบ ลงมือปฏิบัติ พบว่า ความ หลากหลายของกิจกรรมใน การเรียนการสอนของครู ทำ ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ เนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

14 ผลการศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขา งานยานยนต์ หลังการ สอนแบบลงมือปฏิบัติ ด้านจิตพิสัย พบว่า ค่า คะแนนการประเมิน พฤติกรรมการเรียนของ นักเรียนมีการพัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขา งานยานยนต์ หลังการ สอนแบบลงมือปฏิบัติ ด้านจิตพิสัย พบว่า ค่า คะแนนการประเมิน พฤติกรรมการเรียนของ นักเรียนมีการพัฒนาขึ้น

15 ปฏิบัติตนตามลักษณะอันพึง ประสงค์มากขึ้นจากเดิมเป็น ลำดับ โดยเฉพาะด้านความ มีเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่ ดำรงตนภายใต้กรอบความ มีเหตุผล มีการคิดพิจารณา และไตร่ตรองในการเรียน และการปฏิบัติงานมากขึ้น และความประหยัด

16 ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ ทรัพยากรที่มีภายใน วิทยาลัยฯ และครอบครัว สังคมอย่างรู้คุณค่า และมี ความรับผิดชอบและเพียร พยายาม มีความรอบคอบใน การเรียน การใช้ชีวิต และมี ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อ เพื่อน และต่อครูผู้สอน

17 ข้อเสนอแนะ หลังจากได้ทำการ วิจัย ทำให้ทราบแนวทางใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่ มีในรายวิชาที่เน้น ภาคทฤษฎีควบคู่กับ ภาคปฏิบัติเป็นหลัก เช่น ใน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ต่างๆ เป็นต้น

18 ผู้วิจัย จึงขอ เสนอแนะต่อครู และผู้สอน คือ ควรจะเน้นการฝึก ทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล และมีการบันทึก พฤติกรรมการเรียน ทั้ง 3 ด้าน ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อย่าง ต่อเนื่องเป็นระบบ ผู้วิจัย จึงขอ เสนอแนะต่อครู และผู้สอน คือ ควรจะเน้นการฝึก ทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล และมีการบันทึก พฤติกรรมการเรียน ทั้ง 3 ด้าน ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อย่าง ต่อเนื่องเป็นระบบ

19 และมีการนำผลไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง คุณภาพนักเรียนให้ตรง ตามสมรรถนะการเรียนรู้ และพยายามสอดแทรก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนจาก สถานการณ์จริง

20


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google