งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 1. ความรู้ - ความจำ 2. ความจำ - ความเข้าใจ 3. ความเข้าใจ - การนำไปใช้ 4. ความรู้ - การนำไปใช้ 2. ทักษะ หมายถึง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 1. ความรู้ - ความจำ 2. ความจำ - ความเข้าใจ 3. ความเข้าใจ - การนำไปใช้ 4. ความรู้ - การนำไปใช้ 2. ทักษะ หมายถึง 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 1. ความรู้ - ความจำ 2. ความจำ - ความเข้าใจ 3. ความเข้าใจ - การนำไปใช้ 4. ความรู้ - การนำไปใช้ 2. ทักษะ หมายถึง 1. ความรู้ 2. ความชำนาญ 3. ความเข้าใจ 4. ความจำ 3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยข้อใด 1. รวบรวมข้อมูล 2. ปัญหา 3. สมมติฐาน 4. ทดลอง แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ

2 4. ในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ จะใช้ทักษะข้อใด เป็นลำดับแรก 1. การสังเกต 2. การวัด 3. การทดสอบ 4. ตั้งสมมติฐาน 5. เด็กน้อยเอามือไปแหย่เปลวไฟจึงรู้ว่าเปลวไฟ ร้อน จัดว่าเป็นการเรียนรู้ โดยวิธีใด 1. ความบังเอิญ 2. การสังเกต 3. การทดลอง 4. การจัดระบบ 6. ถ้าข้อมูล 1 2 3 5 8 13 …… จง พยากรณ์ว่าข้อมูลต่อไปของชุดนี้คือ ข้อใด 1. 21 2. 18 3. 15 4. 13 7. ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสังเกต 1. จำนวยผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2550 มี จำนวน 1,200 คน 2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ในปี 2550 จำนวนลดลง จากปี 2549 3. กลุ่มเลือดจำแนกเป็นหมู่ A, O, และ AB 4. คนแห่มาชุมนุมครั้งนี้มีประมาณ 800 คน

3 8. วิธีการใดสามารถนำมาใช้ในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ศึกษาสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว 2. รักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสมดุล 3. ศึกษาทดลองมากขึ้น 4. ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างเข้าใจและ นำไปใช้ให้ก่อเกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง 9. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงาน วิทยาศาสตร์ 1. ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน 2. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างความสำนึกความรับผิดชอบ 4. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม 10. โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากที่สุด 1. ความรู้และประสบการณ์ในการทำ โครงงาน 2. แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ 3. ความรับผิดชอบ 4. เจตคติที่มีต่อกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt 1. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 1. ความรู้ - ความจำ 2. ความจำ - ความเข้าใจ 3. ความเข้าใจ - การนำไปใช้ 4. ความรู้ - การนำไปใช้ 2. ทักษะ หมายถึง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google