งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นและแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นและแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นและแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

2 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น แนวทางการตรวจติดตาม 1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 1.2 กระบวนการของการดำเนินงานและ ผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

3 ภาพรวมที่จังหวัดที่ควรจะมี ข้อมูลและปัญหาสุขภาพของ จังหวัด มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการ กำกับติดตามในระดับจังหวัด รายละเอียดการดำเนินงาน การบริหารจัดการกำกับติดตาม สิ่งดีๆที่สำเร็จ / ปัญหา ฯลฯ

4 ประเด็นการตรวจราชการ คณะที่๑ 1. กลุ่มสตรีและ เด็ก 2. กลุ่มเด็กวัย เรียน 3. กลุ่มวัยรุ่น 4. กลุ่มวัย ทำงาน 5. กลุ่ม ผู้สูงอายุ 6. กลุ่มคน พิการ 7. ระบบ ควบคุมโรค

5 กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี ประเด็นการตรวจราชการ 1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการ ช่วยเหลือเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการล่าช้า 2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และ เด็กระดับจังหวัด 3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่ มีความเสี่ยง & หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน

6 สิ่งที่จังหวัดต้องเตรียม ฐานข้อมูลของจังหวัด ( ภาวะ สุขภาพ / แม่ตาย / เจ็บป่วย / พัฒนาการสมวัย / การ เจริญเติบโตฯลฯ ) ระบบการบริหารจัดการส่งเสริม สุขภาพและควบคุมโรค / กำกับ ติดตาม แผนงานการะบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ( ศพด. ฯ )

7 ประเด็นการตรวจราชการ 1.ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 2.การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก(อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จมน้ำตาย กลุ่มเด็กวัยเรียน

8 ประเด็นการตรวจราชการ : ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน การตรวจติดตาม : ที่จังหวัดเตรียม 1)ฐานข้อมูลเด็ก(กลุ่มเป้าหมาย/อัตราการเสียชีวิต จากจมน้ำ/ภาวะสุขภาพเด็กอ้วน) 2)แผนงานโครงการ 3)การบริหารจัดการ 4)สิ่งดี่ๆที่สำเร็จ/ปัญหา

9 กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ 1. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม & การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2.. การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงใน

10 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม & การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น การเตรียมข้อมุล: 1.การบริหารจัดการ 2. ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 3. ความสำเร็จในการพัฒนา 4.ปัญหาการดำเนินงาน 5.ระบบข้มูล

11 กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ 1.การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง 2.การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนน

12 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง การตรวจติดตาม : 1.แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ & แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพ 2.การทบทวน GAP ของ คลินิก NCD คุณภาพ & แผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 3.ฐานข้อมูลภาวะสุขภาพ 4.ปัญหาการดำเนินงาน

13 กลุ่มผู้สูงอายุ ประเด็นการตรวจราชการ 1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง / ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและ จิตใจ 3. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร

14 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น แนวทางการตรวจติดตาม ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ กระบวนการของการดำเนินงานและ ผลลัพธ์ที่เน้น เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

15 สิ่งที่จังหวัดเตรียม ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ( การคัดกรอง / ประเมินสุขภาพ ) การบริหารจัดการระบบการดูแล ผู้สูงอายุ ชมรมสุขภาพ / ผู้สูงอายุ แผนงานโครงการ ความสำเร็จ / ปัญหา

16 พื้นที่เยี่ยมในการตรวจ ราชการ วดป. จังหวัด รพช. 20 –22 มค. 57 สตูลควนกาหลง 16 – 20 กพ. 57 พัทลุงป่าบอน ตรังปะเหลียน 5 - 6 มีค. 57 สงขลาปาดังเบซาร์ 18 - 20 มีค. 57 ยะลาธารโต 25 - 27 มีค. 57 นราธิวาสยี่งอ

17 สวัสดีค่ะ 07/04/58


ดาวน์โหลด ppt กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นและแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google