งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุพัตรา แย้มคลี่. หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการ นักวิชาการและผู้บริหาร วิทยาลัยต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการ บริหารการศึกษาทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุพัตรา แย้มคลี่. หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการ นักวิชาการและผู้บริหาร วิทยาลัยต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการ บริหารการศึกษาทุกระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุพัตรา แย้มคลี่

2 หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการ นักวิชาการและผู้บริหาร วิทยาลัยต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการ บริหารการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการบริหารงาน วิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิด ในวิทยาลัย โดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็น จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา ความสามรถของผู้บิ หารงานวิชาการจึงเป็นกระบวนการกิจกรรมทุกอย่างใน การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จากผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ ด้านวิชาการ สนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการ บริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรพณิชยการ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน ( สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยแจก แบบสอบถาม และเก็บคืนด้วยตนเอง 2. การวิเคราห์ข้อมูล ใช้การบันทึกข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

5 สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารและครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ พบว่า 1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารใน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X= 4.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ วัดผลประเมินผล (X= 4.85) ด้านที่มีค่าคะแนนต่ำสุด คือด้าน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X= 4.49) ครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.51) หาก พิจารณาเป็นรายแต่ละด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน การ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X= 4.67) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด ได้แก่ด้านการนิเทศการศึกษา (X= 4.32)

6 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ มีความคิดเห็นด้าน วิชาการ โดยภาพรวอยู่ในระดับมาก (X= 4.63) ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน วิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการไม่ แตกต่างกัน

7 ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร และครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้มี ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกด้าน ดังนั้นวิทยาลัย ควรดำเนินการดังนี้ 1. ควรดำเนินงานตามแผนงาน และติดตาม ประเมิน อย่าง ต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ให้มีการทำจากการดำเนินงานตามแผนงาน มาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป

8 ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. ควรมีการอบรมกระบวนการเรียนการ สอน เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมมีกระบวนการ คิด ให้มาก 2. ควรมีการเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน มี ส่วนเลือกรายวิชาที่เรียนข้อเสนอแนะสำหรับ การศึกษาค้นคว้าต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุพัตรา แย้มคลี่. หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการ นักวิชาการและผู้บริหาร วิทยาลัยต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการ บริหารการศึกษาทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google