งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ อาจารย์สุพัตรา แย้มคลี่

2 หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการ นักวิชาการและผู้บริหารวิทยาลัยต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการบริหารการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิด ในวิทยาลัย โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา ความสามรถของผู้บิหารงานวิชาการจึงเป็นกระบวนการกิจกรรมทุกอย่างในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จากผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ด้านวิชาการ สนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บคืนด้วยตนเอง 2. การวิเคราห์ข้อมูล ใช้การบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

5 สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ พบว่า 1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.75)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผล(X= 4.85)ด้านที่มีค่าคะแนนต่ำสุด คือด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X= 4.49) ครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.51)หากพิจารณาเป็นรายแต่ละด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X= 4.67)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ด้านการนิเทศการศึกษา (X= 4.32)

6 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ มีความคิดเห็นด้านวิชาการ โดยภาพรวอยู่ในระดับมาก (X= 4.63) ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการไม่แตกต่างกัน

7 ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกด้าน ดังนั้นวิทยาลัย ควรดำเนินการดังนี้ 1. ควรดำเนินงานตามแผนงาน และติดตาม ประเมิน อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ให้มีการทำจากการดำเนินงานตามแผนงาน มาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป

8 ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. ควรมีการอบรมกระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมมีกระบวนการคิด ให้มาก 2. ควรมีการเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน มีส่วนเลือกรายวิชาที่เรียนข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google