งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ขันน็อต 100 ปี ” “ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ” เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอ โครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ขันน็อต 100 ปี ” “ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ” เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอ โครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ขันน็อต 100 ปี ” “ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ” เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอ โครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ ชื่อโครงการ “ ขันน็อต 100 ปี ” โดยมอบหมายให้สำนัก ก่อสร้างทางเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักบำรุงทาง สำนัก ก่อสร้างสะพาน สำนักอำนวยความปลอดภัย และสำนักทาง หลวงชนบทที่ 1-18 ดำเนิน “ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ” เพื่อให้กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะ ก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการเดินทางของประชาชนทั้งในเวลากลางวันและ กลางคืน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ

3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการของสำนักก่อสร้างทางทุก โครงการ ได้มีการดำเนินการอำนวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง โดย การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งานทั่วไป แผงกั้น และ กรวย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อการเดินทางของประชาชนเพิ่ม ความสะดวกและปลอดภัย จากการตรวจสอบทุกโครงการไม่มีการเกิด อุบัติเหตุภายในโครงการ

4 สำนักก่อสร้างทางร่วมกับ สบร., สกส., สอป., สพร., สผง., สอร., สทช. ที่ ๑ - ๔, ทช จ. นนทบุรี, ทชจ. ปทุมธานี, ทชจ. สมุทรปราการ, ทชจ. นครปฐม และ ทชจ. สมุทรสาคร ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อ กำหนดรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

5 สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้ ๑ ) รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ๙ รูปแบบ ๒ ) มาตรฐานป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งาน ทั่วไป แผงกั้น และกรวย ๓ ) การตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินการ และการ รายงานข้อมูลโครงการประจำเดือน หมายเหตุ - รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ๙ รูปแบบ และรูปแบบมาตรฐาน ของป้ายต่าง ๆ เป็นการกำหนดมาตรฐานรูปแบบขั้นต่ำ สามารถปรับเพิ่มได้ ตามความเหมาะสมกับลักษณะโครงการ

6 ๑)รูปแบบการติดตั้ง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

7 ๒ ) มาตรฐานป้าย ป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งานทั่วไป แผงกั้น และกรวย

8 ๓ ) แบบฟอร์มติดตามผล การตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินการ และการ รายงานข้อมูลโครงการประจำเดือน

9 โดยท่านอธิบดีเห็นชอบมาตรฐานรูปแบบการ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และรูปแบบมาตรฐานป้าย ต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการตรวจติดตาม “ กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง ” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้เริ่มสรุปรวบรวมรายงานผล ดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

10 ขั้นตอนการรายงานข้อมูลโครงการ ประจำเดือน ดังนี้ เสนอทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้ แบบฟอร์ม คปภ. ๓ และ คปภ. ๔ เสนอทุกวันที่ ๑๘ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ. ๒ พร้อมแนบ คปภ. ๓ และ คปภ. ๔ เสนอทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ. ๑ พร้อม แนบ คปภ. ๒ คปภ. ๓ และ คปภ. ๔ สกท. ดำเนินการแยกแต่ละประเภทกิจกรรม ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สบร., สอป., สกส., ตรวจสอบ วิเคราห์ รวบรวม สรุปรายงานส่ง สกท. ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน กลุ่มงานควบคุมการ ก่อสร้างของ สกท., สกส., สบร., สอป. หน่วย ดำเนินการ ทชจ., สท ช. สำนักฯ ( สกท., สกส., สบร., สอป.) สทช. ที่ 1-18 ผู้ ควบคุม สกท. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เสนอทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้ แบบฟอร์ม คปภ. ๓ และ คปภ. ๔ เสนอทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ. ๒ พร้อมแนบ คปภ. ๓ และ คปภ. ๔ สกท. อธิบดี

11 สำนักก่อสร้างทางขอขอบพระคุณสำนักฯ และ ทช. ตลอดจน ตัวแทนส่วนต่าง ๆ ที่สละเวลามาร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนด รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง สำนักก่อสร้างทาง ขอขอบพระคุณ สำนักฯ และ ทช. ตลอดจน ตัวแทนส่วนต่าง ๆ ที่สละเวลามาร่วม แสดงความคิดเห็น และกำหนดรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง สอบถามแนะนำโครงการ โทร 0-2551-5592, 088-289-1510

12


ดาวน์โหลด ppt “ ขันน็อต 100 ปี ” “ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง ” เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอ โครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google