งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอโครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ชื่อโครงการ “ขันน็อต 100 ปี” โดยมอบหมายให้สำนักก่อสร้างทางเป็นหน่วยงานหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอโครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ชื่อโครงการ “ขันน็อต 100 ปี” โดยมอบหมายให้สำนักก่อสร้างทางเป็นหน่วยงานหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอโครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ชื่อโครงการ “ขันน็อต 100 ปี” โดยมอบหมายให้สำนักก่อสร้างทางเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักบำรุงทาง สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักอำนวยความปลอดภัย และสำนักทางหลวงชนบทที่ ดำเนิน “กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง” เพื่อให้กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการเดินทางของประชาชนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ

3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการของสำนักก่อสร้างทางทุกโครงการ ได้มีการดำเนินการอำนวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง โดยการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งานทั่วไป แผงกั้น และกรวย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อการเดินทางของประชาชนเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย จากการตรวจสอบทุกโครงการไม่มีการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

4 สำนักก่อสร้างทางร่วมกับ สบร. , สกส. , สอป. , สพร. , สผง. , สอร. , สทช
สำนักก่อสร้างทางร่วมกับ สบร., สกส., สอป., สพร., สผง., สอร., สทช.ที่ ๑-๔, ทชจ.นนทบุรี, ทชจ.ปทุมธานี, ทชจ.สมุทรปราการ, ทชจ.นครปฐม และ ทชจ.สมุทรสาคร ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

5 สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้
๑) รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ๙ รูปแบบ ๒) มาตรฐานป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งานทั่วไป แผงกั้น และกรวย ๓) การตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินการ และการรายงานข้อมูลโครงการประจำเดือน หมายเหตุ - รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ๙ รูปแบบ และรูปแบบมาตรฐานของป้ายต่าง ๆ เป็นการกำหนดมาตรฐานรูปแบบขั้นต่ำ สามารถปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะโครงการ

6 รูปแบบการติดตั้ง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

7 ๒) มาตรฐานป้าย ป้ายเตือน ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์งานทั่วไป แผงกั้น และกรวย

8 ๓) แบบฟอร์มติดตามผล การตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินการ และการรายงานข้อมูลโครงการประจำเดือน

9 โดยให้เริ่มสรุปรวบรวมรายงานผลดำเนินการ
โดยท่านอธิบดีเห็นชอบมาตรฐานรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และรูปแบบมาตรฐานป้ายต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการตรวจติดตาม “กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้เริ่มสรุปรวบรวมรายงานผลดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

10 อธิบดี สกท. ขั้นตอนการรายงานข้อมูลโครงการ ประจำเดือน ดังนี้ สทช. สกท.
ส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุม หน่วยดำเนินการ ทชจ.,สทช. สทช. ที่ 1-18 สกท. ส่วนกลาง ผู้ควบคุม กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างของ สกท.,สกส.,สบร.,สอป. สำนักฯ (สกท.,สกส.,สบร.,สอป.) เสนอทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ.๒ พร้อมแนบ คปภ.๓ และ คปภ.๔ อธิบดี เสนอทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ.๓ และ คปภ.๔ สกท. เสนอทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ.๑ พร้อมแนบ คปภ.๒ คปภ.๓ และ คปภ.๔ เสนอทุกวันที่ ๑๘ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ.๒ พร้อมแนบ คปภ.๓ และ คปภ.๔ เสนอทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม คปภ.๓ และ คปภ.๔ สบร.,สอป.,สกส., ตรวจสอบ วิเคราห์ รวบรวม สรุปรายงานส่ง สกท.ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน สกท. ดำเนินการแยกแต่ละประเภทกิจกรรม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11 สำนักก่อสร้างทางขอขอบพระคุณสำนักฯ และ ทช
สำนักก่อสร้างทางขอขอบพระคุณสำนักฯ และ ทช. ตลอดจนตัวแทนส่วนต่าง ๆ ที่สละเวลามาร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง สำนักก่อสร้างทาง ขอขอบพระคุณ สำนักฯ และ ทช. ตลอดจนตัวแทนส่วนต่าง ๆ ที่สละเวลามาร่วม แสดงความคิดเห็น และกำหนดรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง สอบถามแนะนำโครงการ โทร ,

12


ดาวน์โหลด ppt เนื่องด้วยอธิบดีเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดเสนอโครงการปรับปรุงการบริการและให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ชื่อโครงการ “ขันน็อต 100 ปี” โดยมอบหมายให้สำนักก่อสร้างทางเป็นหน่วยงานหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google