งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนแบบอุปนัย. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย หมายถึง เป็น การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือ สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ นั่นคือ นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายละเอียดก่อนแล้วไปสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนแบบอุปนัย. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย หมายถึง เป็น การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือ สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ นั่นคือ นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายละเอียดก่อนแล้วไปสรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสอนแบบอุปนัย

2 วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย หมายถึง เป็น การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือ สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ นั่นคือ นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายละเอียดก่อนแล้วไปสรุป ตัวอย่าง ของวิธีสอนนี้ ได้แก่ การให้โอกาสนักเรียนใน การศึกษาค้นคว้าสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบแล้ว พิจารณาค้นหาองศ์ประกอบที่เหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่างๆเพื่อนำมาเป็นข้อสรุป วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย

3 1. ขั้นเตรียมนักเรียน เป็นการเตรียมความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 2. ขั้นเสนอตัวอย่าง ให้นักเรียนเปรียบเทียบ และสรุปกฎเกณฑ์ตัวอย่างควรเสนอหลายตัวอย่าง 3. ขั้นหาองค์ประกอบรวม เป็นการให้นักเรียน มีโอกาสพิจารณาความคล้ายคลึงกันของ องค์ประกอบจาก ตัวอย่างเพื่อเตรียมสรุป กฎเกณฑ์ 4. ขั้นสรุปข้อสังเกตต่างๆ เป็นการสรุป ข้อสังเกตต่างๆจากตัวอย่างเป็น กฎเกณฑ์ นิยาม หลักการ ด้วยตัว นักเรียน 5. ขั้นนำไปใช้ เป็นขั้นนำข้อสรุปหรือ กฎเกณฑ์ที่ได้จากการทดลองหรือสิ่งที่เข้าใจไปใช้ ในสถานการณ์จริง

4 1. นักเรียนสามารถเข้าใจในรายละเอียด และหา ข้อสรุปได้อย่างชัดเจนจด ชำนาน 2. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดตาม หลักการ เหตุผล และหลักวิทยาศาสตร์ 3. นักเรียนเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาและสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีสอนแบบอุปนัยมีข้อดีอย่างไร ?

5 1. ในการสอนแต่ละขั้น ครูควรให้โอกาส นักเรียนคิดอย่างอิสระ 2. ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ไม่เป็น ทางการเพื่อลดความเครียดและเบื่อหน่าย 3. วิธีสอนแบบอุปนัยจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงถ้าครู สร้างความเข้าใจทุกขั้นตอนอย่างดีก่อนสอน วิธีสอนแบบอุปนัยมีข้อสังเกตอย่างไร

6 วิธีการสอนโดยใช้การอุปนัย คือกระบวนการที่ผู้เรียน สรุปหลักการจากตัวอย่าง ด้วยตนเอง ดังนี้ 1) มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกการฝึกการคิด วิเคราะห์แล้วเกิดการเรียนด้วยตนเอง 2) องค์ประกอบสำคัญของวิธีสอน ได้แก่ ตัวอย่าง ย่อย การวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อหา หลักการ และ สรุปหลักการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 3) ขั้นตอนสำคัญของการสอน ได้แก่ การยกตัวอย่าง หรือสถานการณ์ ให้ผู้เรียนศึกษา และวิเคราะห์ สรุป เป็นหลักการ 4) เทคนิคการใช้วิธีการสอนนี้ให้มี ประสิทธิภาพ ได้แก่ การเตรียมตัวอย่าง ให้ผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ แล้วสรุปและนำข้อสรุปไปใช้ 5) วิธีสอนนี้มีทั้งข้อดีและ ข้อเสีย กล่าวคือ ข้อดี เช่น ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห์ ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้ วิธีการสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction)

7 ใช้เวลาสอนมาก อาจเกิดปัญหากับผู้เรียนที่ขาด ทักษะการคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เขียนนำเสนอลักษณะของครูคณิตศาสตร์ที่ ดี ได้แก่ 1) ขยัน – เอาใจใส่ต่อการสอน 2) มีความรู้ในศาสตร์ที่สอน 3) กระตือรือร้นสอน 4) ใช้กลยุทธ์ให้เด็กคิดวิเคราะห์ 5) มีจิตวิทยาในการสอน 6) มีความสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆให้เข้ากับ วิชา 7) สามารถบูรณาการความรู้ให้เข้ากับวิชา ข้อเสีย

8 ที่มา : บันทึกนี้เขียนโดย นางสาว อุบล ยี สมัน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว http://www.l3nr.org/posts/4443 27 นางสาว อุบล ยี สมัน http://www.l3nr.org/posts/4443 27


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนแบบอุปนัย. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย หมายถึง เป็น การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือ สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ นั่นคือ นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายละเอียดก่อนแล้วไปสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google