งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50, , งบบุคลากร 1, , งบดำ เ นินงาน งบลงทุน 48, , ผูกพันเดิม 7, , รายการใหม่ 41, , งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

3 งบบุคลากร 1, ลบ % งบดำเนินงาน ลบ % 0.09 % 0.02 % งบเงินอุดหนุน ลบ ลบ. งบรายจ่ายอื่น ลบ % % % งบลงทุน 34, ลบ. 3

4 78.96 % % % รายการเดิม 7, ลบ. รายการใหม่ 27, ลบ. 4

5 ประเภทงาน คำขอ (ล้านบาท) ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) 1. ค่าบำรุงรักษาทาง24, , ค่าก่อสร้างทางและสะพาน20, , ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ค่าครุภัณฑ์1, ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าที่ดิน1, ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น48, ,

6 กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้นงบปี บำรุงรักษาทาง หน้า 714, ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ลบ. 11, ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป3, อำนวยความปลอดภัย หน้า 122, ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.) 1, ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) 11 แห่ง ซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ หน้า ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ หน้า ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.ขึ้นไป) ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป)

7 กิจกรรม /รายการจำนวนทั้งสิ้นงบปี ยกระดับมาตรฐานทาง หน้า 14 – 156, , รายการปีเดียว4, ทางหลวงชนบท ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.750 กม.4, สนับสนุนโครงการพระราชดำริ3 สายทาง สนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง1 สายทาง รายการผูกพัน1, มติ ครม.สัญจร1 สายทาง ยกระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม1 สายทาง ขยายช่องจราจร3 สายทาง สนับสนุนโครงการพระราชดำริ6 สายทาง สนับสนุนโครงการหลวง4 สายทาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน4 สายทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน หน้า 15 – 161, สะพานขนาดกลาง (ปีเดียว)1,800 ม สะพานชุมชนในภูมิภาค40 แห่ง1,

8 กิจกรรม /รายการจำนวนทั้งสิ้นงบปี แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค หน้า 17 3, ถนนผังเมืองรวม5 สายทาง3, ทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ถนนราชพฤกษ์กับ ถนนกัลปพฤกษ์ 1 แห่ง พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า กม ก่อสร้างทาง กม. (ผูกพัน)18 สายทาง ก่อสร้างทาง กม. (ปีเดียว)8 สายทาง ถนนเพื่อการท่องเที่ยว หน้า 18 – เข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป11 สายทาง พัฒนาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี1 สายทาง สนับสนุน Logistics หน้า 192 สายทาง1, อำนวยการ หน้า 20 – ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นๆ 22 รายการ

9 กิจกรรม /รายการ จำนวนทั้งสิ้นงบปี ค่าครุภัณฑ์ หน้า 22 – ครุภัณฑ์สำรวจออกแบบ4 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์6 รายการ ครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุ5 รายการ ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล21 รายการ ครุภัณฑ์บำรุงรักษา2 รายการ ครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย1 รายการ

10 กิจกรรม/ รายการ จำนวนทั้งสิ้นงบปี ค่าจ้างที่ปรึกษา หน้า 25 – ปีเดียว29 รายการ ผูกพัน3 รายการ คุมงานก่อสร้าง (ผูกพัน)8 รายการ ค่าที่ดิน หน้า 291, แก้ไขปัญหาจราจร7 รายการ โลจิสติกส์3 รายการ ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล หน้า แก้ไขปัญหาจราจร โลจิสติกส์ ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน หน้า 30 (ดำเนินการเอง)

11 กิจกรรม / รายการ ทั้งสิ้นงบปี 56 งบเงินอุดหนุน หน้า อำนวยการ ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองค์กรวิชาการนานาชาติ โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท งบรายจ่ายอื่น หน้า ยกระดับมาตรฐานทาง 1. ค่าถอนคืนเงินค่าปรับ อำนวยการ 2. ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 รายการ

12 “ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ”


ดาวน์โหลด ppt ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google