งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935 3. งบลงทุน 48,869.222734,770.5002 3.1 ผูกพันเดิม 7,849.71607,313.2633 3.2 รายการใหม่ 41,019.506727,457.2369 4. งบเงินอุดหนุน 25.71409.6300 5. งบรายจ่ายอื่น 51.483833.027812

3 งบบุคลากร 1,168.1621 ลบ. 3.24 % งบดำเนินงาน 220.7935 ลบ. 0.09 % 0.09 % 0.02 % งบเงินอุดหนุน 9.6300 ลบ. 9.6300 ลบ. งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. 0.60 % 96.05 % 96.05 % งบลงทุน 34,770.5002 ลบ. 3

4 78.96 % 78.96 % 21.04 % รายการเดิม 7,313.2633 ลบ. รายการใหม่ 27,457.2369 ลบ. 4

5 ประเภทงาน คำขอ (ล้านบาท) ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) 1. ค่าบำรุงรักษาทาง24,307.250017,646.7500 2. ค่าก่อสร้างทางและสะพาน20,241.20956,346.4724 3. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร118.5000100.9000 4. ค่าครุภัณฑ์1,143.3885837.2360 5. ค่าจ้างที่ปรึกษา667.4057380.6750 6. ค่าที่ดิน1,490.0000 7. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล600.0000500.0000 8. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน301.4690155.2035 รวมทั้งสิ้น48,869.222727,457.2369 5

6 กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้นงบปี 57 1. บำรุงรักษาทาง หน้า 714,646.7500 1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ลบ. 11,181.25000 1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป3,465.5000 2. อำนวยความปลอดภัย หน้า 122,090.0000 2.1 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.) 1,923.0000 2.2 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) 11 แห่ง 167.0000 3. ซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 12100.0000 4. ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 13810.0000 4.1ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.ขึ้นไป) 288.0000 4.2ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) 522.0000 6

7 กิจกรรม /รายการจำนวนทั้งสิ้นงบปี 57 5. ยกระดับมาตรฐานทาง หน้า 14 – 156,346.47004,819.1220 5.1 รายการปีเดียว4,549.5900 1. ทางหลวงชนบท ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.750 กม.4,500.0000 2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ3 สายทาง27.5900 3. สนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง1 สายทาง22.0000 5.2 รายการผูกพัน1,796.8800269.5320 1. มติ ครม.สัญจร1 สายทาง93.000013.9500 2. ยกระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม1 สายทาง103.500015.5250 3. ขยายช่องจราจร3 สายทาง900.0000135.0000 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ6 สายทาง286.450042.9675 5. สนับสนุนโครงการหลวง4 สายทาง267.630040.1445 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน4 สายทาง146.300021.9450 6. พัฒนาโครงข่ายสะพาน หน้า 15 – 161,729.0300473.5545 6.1 สะพานขนาดกลาง (ปีเดียว)1,800 ม.252.0000 6.2 สะพานชุมชนในภูมิภาค40 แห่ง1,477.0300221.55457

8 กิจกรรม /รายการจำนวนทั้งสิ้นงบปี 57 7. แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค หน้า 17 3,905.0000585.7500 7.1 ถนนผังเมืองรวม5 สายทาง3,535.0000530.2500 7.2 ทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ถนนราชพฤกษ์กับ ถนนกัลปพฤกษ์ 1 แห่ง370.000055.5000 8. พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า 17 - 1869.1980 กม.493.4590177.3789 8.1 ก่อสร้างทาง 49.040 กม. (ผูกพัน)18 สายทาง371.859055.7789 8.2 ก่อสร้างทาง 16.418 กม. (ปีเดียว)8 สายทาง121.6000 9. ถนนเพื่อการท่องเที่ยว หน้า 18 – 19462.780069.4170 9.1 เข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป11 สายทาง389.180058.3770 9.2 พัฒนาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี1 สายทาง73.600011.0400 10. สนับสนุน Logistics หน้า 192 สายทาง1,475.0000221.2500 11. อำนวยการ หน้า 20 – 21100.9000 11.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นๆ 22 รายการ100.9000 8

9 กิจกรรม /รายการ จำนวนทั้งสิ้นงบปี 57 12. ค่าครุภัณฑ์ หน้า 22 – 24837.2360 12.1 ครุภัณฑ์สำรวจออกแบบ4 รายการ12.3440 12.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์6 รายการ30.0000 12.3 ครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุ5 รายการ39.4470 12.4 ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล100.0000 12.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล21 รายการ555.7450555.745 12.6 ครุภัณฑ์บำรุงรักษา2 รายการ88.5000 12.7 ครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย1 รายการ11.2000 9

10 กิจกรรม/ รายการ จำนวนทั้งสิ้นงบปี 57 13. ค่าจ้างที่ปรึกษา หน้า 25 – 28733.8150380.6750 13.1 ปีเดียว29 รายการ273.6400 13.2 ผูกพัน3 รายการ260.000067.0000 13.3 คุมงานก่อสร้าง (ผูกพัน)8 รายการ200.175040.0350 14. ค่าที่ดิน หน้า 291,490.0000 14.1 แก้ไขปัญหาจราจร7 รายการ950.0000 14.2 โลจิสติกส์3 รายการ540.0000 15. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล หน้า 29500.0000 15.1 แก้ไขปัญหาจราจร400.0000 15.2 โลจิสติกส์100.0000 16. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน หน้า 30 (ดำเนินการเอง) 155.2035 10

11 กิจกรรม / รายการ ทั้งสิ้นงบปี 56 งบเงินอุดหนุน หน้า 319.6300 อำนวยการ5.0000 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองค์กรวิชาการนานาชาติ0.5000 2. โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา0.5000 3. ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท8.6300 งบรายจ่ายอื่น หน้า 3133.0278 ยกระดับมาตรฐานทาง 1. ค่าถอนคืนเงินค่าปรับ25.0278 อำนวยการ 2. ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 รายการ8.0000 11111111

12 “ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ”


ดาวน์โหลด ppt ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอสงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.755336,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.93681,168.1621 2. งบดำ เ นินงาน 331.3980220.7935.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google