งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม “ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต” เมษายน 2556

2 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สงป.จัดสรร ทั้งสิ้น 36, ล้านบาท 2 ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอ สงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50, 36, 1. งบบุคลากร 1, 1, 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 48, 34, 3.1 ผูกพันเดิม 7, 7, 3.2 รายการใหม่ 41, 27, 4. งบเงินอุดหนุน 9.6300 5. งบรายจ่ายอื่น

3 สรุปร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
3 สรุปร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณทั้งสิ้น 36, ลบ. งบลงทุน 34, ลบ. งบบุคลากร 1, ลบ. งบดำเนินงาน ลบ. งบเงินอุดหนุน ลบ. งบรายจ่ายอื่น ลบ. 3.24 % 0.60 % 0.02 % 0.09 % 96.05 %

4 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน 34, ล้านบาท รายการเดิม 7, ลบ. รายการใหม่ 27, ลบ. 21.04 % 78.96 %

5 งบลงทุนรายการใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
งบลงทุนรายการใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 27, ลบ. 5 ประเภทงาน คำขอ (ล้านบาท) ได้รับจัดสรร 1. ค่าบำรุงรักษาทาง 24, 17, 2. ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 20, 6, 3. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 4. ค่าครุภัณฑ์ 1, 5. ค่าจ้างที่ปรึกษา 6. ค่าที่ดิน 1, 7. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล 8. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น 48, 27,

6 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 1. บำรุงรักษาทาง หน้า 7 14, 1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ลบ. 11, 1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 3, 2. อำนวยความปลอดภัย หน้า 12 2, 2.1 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.) 1, 2.2 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) 11 แห่ง 3. ซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 12 4. ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 13 4.1ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.ขึ้นไป) 4.2ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่

7 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 5. ยกระดับมาตรฐานทาง หน้า 14 – 15 6, 4, 5.1 รายการปีเดียว 4, 1. ทางหลวงชนบท ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. 750 กม. 4, 2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 3 สายทาง 3. สนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง 1 สายทาง 5.2 รายการผูกพัน 1, 1. มติ ครม.สัญจร 2. ยกระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม 3. ขยายช่องจราจร 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 6 สายทาง 5. สนับสนุนโครงการหลวง 4 สายทาง 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 6. พัฒนาโครงข่ายสะพาน หน้า 15 – 16 1, 6.1 สะพานขนาดกลาง (ปีเดียว) 1,800 ม. 6.2 สะพานชุมชนในภูมิภาค 40 แห่ง 1,

8 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
8 งบประมาณ พ.ศ รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27, ลบ. กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 7. แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค หน้า 17 3, 7.1 ถนนผังเมืองรวม 5 สายทาง 3, 7.2 ทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ถนนราชพฤกษ์กับ ถนนกัลปพฤกษ์ 1 แห่ง 8. พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า กม. 8.1 ก่อสร้างทาง กม. (ผูกพัน) 18 สายทาง 8.2 ก่อสร้างทาง กม. (ปีเดียว) 8 สายทาง 9. ถนนเพื่อการท่องเที่ยว หน้า 18 – 19 9.1 เข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป 11 สายทาง 9.2 พัฒนาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 10. สนับสนุน Logistics หน้า 19 2 สายทาง 1, 11. อำนวยการ หน้า 20 – 21 11.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ 22 รายการ

9 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 12. ค่าครุภัณฑ์ หน้า 22 – 24 12.1 ครุภัณฑ์สำรวจออกแบบ 4 รายการ 12.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 12.3 ครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุ 5 รายการ 12.4 ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 12.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล 21 รายการ 12.6 ครุภัณฑ์บำรุงรักษา 2 รายการ 12.7 ครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย 1 รายการ

10 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ.
10 งบประมาณ พ.ศ รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27, ลบ. กิจกรรม/ รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 13. ค่าจ้างที่ปรึกษา หน้า 25 – 28 13.1 ปีเดียว 29 รายการ 13.2 ผูกพัน 3 รายการ 13.3 คุมงานก่อสร้าง (ผูกพัน) 8 รายการ 14. ค่าที่ดิน หน้า 29 1, 14.1 แก้ไขปัญหาจราจร 7 รายการ 14.2 โลจิสติกส์ 15. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล หน้า 29 15.1 แก้ไขปัญหาจราจร 15.2 โลจิสติกส์ 16. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน หน้า 30 (ดำเนินการเอง)

11 งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายจ่ายอื่น และ งบเงินอุดหนุน
11 งบประมาณ พ.ศ งบรายจ่ายอื่น และ งบเงินอุดหนุน วงเงินทั้งสิ้น ลบ. กิจกรรม / รายการ ทั้งสิ้น งบปี 56 งบเงินอุดหนุน หน้า 31 9.6300 อำนวยการ 5.0000 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองค์กรวิชาการนานาชาติ 0.5000 2. โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา 3. ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท 8.6300 งบรายจ่ายอื่น หน้า 31 ยกระดับมาตรฐานทาง 1. ค่าถอนคืนเงินค่าปรับ 2. ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 รายการ 8.0000

12 “ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ”
จบการนำเสนอ....


ดาวน์โหลด ppt ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google