งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก. กลยุทธ์การค้าปลีก  กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy) คือ ข้อความที่ระบุถึง (1) ตลาดเป้าหมายของผู้ค้าปลีก (2) รูปแบบที่ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก. กลยุทธ์การค้าปลีก  กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy) คือ ข้อความที่ระบุถึง (1) ตลาดเป้าหมายของผู้ค้าปลีก (2) รูปแบบที่ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก

2 กลยุทธ์การค้าปลีก  กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy) คือ ข้อความที่ระบุถึง (1) ตลาดเป้าหมายของผู้ค้าปลีก (2) รูปแบบที่ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะ ดำเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (3) สิ่งที่ผู้ค้าปลีกคาดว่าจะใช้ในการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างยั่งยืน

3 วิธีการในการสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขัน แหล่งของความ ได้เปรียบ ความยั่งยืนของความได้เปรียบ ยั่งยืนน้อยกว่ายั่งยืนมากกว่า ทำเลที่ตั้ง - ทำเลที่ตั้งสะดวก ความสัมพันธ์กับลูกค้า - มีลูกค้าที่ภักดีมากกว่า มีฐานข้อมูลลูกค้ากว้าง ความสัมพันธ์กับผู้ขาย - ความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิดกับผู้ขาย การดำเนินการมีคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ กว่าและเร็วกว่า มีระบบข้อมูลที่ดีกว่า มีระบบการกระจาย สินค้าที่ดีกว่า

4 วิธีการในการสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขัน แหล่งของความ ได้เปรียบ ความยั่งยืนของความได้เปรียบ ยั่งยืนน้อยกว่ายั่งยืนมากกว่า การบริหารทรัพยากร บุคคล มีพนักงานมากกว่ามีพนักงานที่มีความรู้และ มีความผูกพันต่องาน การบริหารสินค้าคงคลังมีสินค้าคงคลังมากกว่า มีชนิดของสินค้ามากกว่า ราคาต่ำกว่า มีงบประมาณการโฆษณา มากกว่า มีการส่งเสริมการขาย มากกว่า สินค้าพิเศษเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าต่ำกว่าจาก การมีอำนาจซื้อมากกว่า การบริหารร้านค้าการจัดแสดงสินค้าดีกว่า ร้านค้าสะอาดกว่า การให้บริการลูกค้าดีกว่า พนักงานขายมีความรู้ กระตือรือร้น และมีความ ผูกพันต่องานมากกว่า

5 โอกาสในการพัฒนาความ ได้เปรียบในการแข่งขัน  ความภักดีของลูกค้า การวางตำแหน่ง การวางตำแหน่ง การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การค้าปลีกโดยใช้ฐานข้อมูล การค้าปลีกโดยใช้ฐานข้อมูล สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์  ทำเลที่ตั้ง ใกล้กับการแข่งขัน ใกล้กับการแข่งขัน อำนาจการดึงดูด อำนาจการดึงดูด

6 โอกาสในการพัฒนาความ ได้เปรียบในการแข่งขัน  ความสัมพันธ์กับผู้ขาย  พนักงานที่มีประสิทธิภาพและ ผูกพันกับงาน  ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทาน

7 กลยุทธ์การเจริญเติบโต การพัฒนารูปแบบ การค้าปลีก การเปลี่ยนธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง การเจาะตลาดการขยายตลาด ใหม่ ปัจจุ บัน ใหม่ โอกาสในการเติบโตของผู้ค้าปลีก

8 การวางแผนการค้าปลีก กระบวนการวางแผนการค้าปลีกประกอบ ไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  การวิเคราะห์สถานการณ์ :  Gap Analysis  Swot Analysis  พันธกิจ  การประเมินรูปแบบธุรกิจ  การระบุถึงสินค้า / บริการที่จะขาย

9 ตัวอย่างพันธกิจของเซเว่นอีเลฟเว่น 1. บริษัทจะให้บริการลูกค้าผู้มีความต้องการ สะดวกซื้อ โดยการเสนอสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 2. บริษัทจะสร้างทีมงานที่มีจิตสำนึกด้านการ บริการ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มี ขวัญกำลังใจด้วยการมีคุณภาพชีวิตการ ทำงานที่ดี 3. บริษัทจะร่วมสร้างอนาคตของชาติ ด้วย การสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 4. บริษัทจะเป็นผู้แสวงหา และนำเทคโนโลยี ก้าวหน้ามาใช้เป็นเครื่องมือการ บริหารงานให้ครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์ 5. บริษัทจะสร้างองค์กรคุณภาพให้ก้าวทัน กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจใหม่

10 การวางแผนการค้าปลีก ( ต่อ )  การกำหนดวัตถุประสงค์ : เป้าผล การดำเนินการระยะยาวและระยะสั้น  การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย : การตลาดมวลชน การตลาดมุ่งเน้น เฉพาะส่วน การตลาดมุ่งเน้นเฉพาะ ส่วน  การกำหนดกลยุทธ์โดยรวม : ตัวแปร ที่ควบคุมได้ ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้  การกำหนดกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง : กลวิธี  การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก. กลยุทธ์การค้าปลีก  กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy) คือ ข้อความที่ระบุถึง (1) ตลาดเป้าหมายของผู้ค้าปลีก (2) รูปแบบที่ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google