งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก

2 กลยุทธ์การค้าปลีก กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy) คือ ข้อความที่ระบุถึง (1) ตลาดเป้าหมายของผู้ค้าปลีก (2) รูปแบบที่ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (3) สิ่งที่ผู้ค้าปลีกคาดว่าจะใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

3 วิธีการในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
แหล่งของความได้เปรียบ ความยั่งยืนของความได้เปรียบ ยั่งยืนน้อยกว่า ยั่งยืนมากกว่า ทำเลที่ตั้ง - ทำเลที่ตั้งสะดวก ความสัมพันธ์กับลูกค้า มีลูกค้าที่ภักดีมากกว่า มีฐานข้อมูลลูกค้ากว้าง ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ขาย การดำเนินการ มีคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่กว่าและเร็วกว่า มีระบบข้อมูลที่ดีกว่า มีระบบการกระจายสินค้าที่ดีกว่า

4 แหล่งของความได้เปรียบ ความยั่งยืนของความได้เปรียบ
วิธีการในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แหล่งของความได้เปรียบ ความยั่งยืนของความได้เปรียบ ยั่งยืนน้อยกว่า ยั่งยืนมากกว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล มีพนักงานมากกว่า มีพนักงานที่มีความรู้และมีความผูกพันต่องาน การบริหารสินค้าคงคลัง มีสินค้าคงคลังมากกว่า มีชนิดของสินค้ามากกว่า ราคาต่ำกว่า มีงบประมาณการโฆษณามากกว่า มีการส่งเสริมการขายมากกว่า สินค้าพิเศษเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าต่ำกว่าจากการมีอำนาจซื้อมากกว่า การบริหารร้านค้า การจัดแสดงสินค้าดีกว่า ร้านค้าสะอาดกว่า การให้บริการลูกค้าดีกว่า พนักงานขายมีความรู้ กระตือรือร้น และมีความผูกพันต่องานมากกว่า

5 โอกาสในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความภักดีของลูกค้า การวางตำแหน่ง การบริการลูกค้า การค้าปลีกโดยใช้ฐานข้อมูล สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ทำเลที่ตั้ง ใกล้กับการแข่งขัน อำนาจการดึงดูด

6 โอกาสในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความสัมพันธ์กับผู้ขาย พนักงานที่มีประสิทธิภาพและผูกพันกับงาน ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ การจัดการโซ่อุปทาน

7 กลยุทธ์การเจริญเติบโต
โอกาสในการเติบโตของผู้ค้าปลีก ปัจจุบัน ใหม่ การพัฒนารูปแบบการค้าปลีก การเปลี่ยนธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง การเจาะตลาด การขยายตลาด ใหม่ ปัจจุบัน

8 การวางแผนการค้าปลีก กระบวนการวางแผนการค้าปลีกประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ : Gap Analysis Swot Analysis พันธกิจ การประเมินรูปแบบธุรกิจ การระบุถึงสินค้า/บริการที่จะขาย

9 ตัวอย่างพันธกิจของเซเว่นอีเลฟเว่น
บริษัทจะให้บริการลูกค้าผู้มีความต้องการสะดวกซื้อ โดยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทจะสร้างทีมงานที่มีจิตสำนึกด้านการบริการ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีขวัญกำลังใจด้วยการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี บริษัทจะร่วมสร้างอนาคตของชาติ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข บริษัทจะเป็นผู้แสวงหา และนำเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานให้ครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัทจะสร้างองค์กรคุณภาพให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจใหม่

10 การวางแผนการค้าปลีก (ต่อ)
การกำหนดวัตถุประสงค์ : เป้าผลการดำเนินการระยะยาวและระยะสั้น การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย : การตลาดมวลชน การตลาดมุ่งเน้นเฉพาะส่วน การตลาดมุ่งเน้นเฉพาะส่วน การกำหนดกลยุทธ์โดยรวม : ตัวแปรที่ควบคุมได้ ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ การกำหนดกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง : กลวิธี การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 กลยุทธ์การค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google