งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกา ความหมาย การตราพระ ราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์ ในการตรา พระราช กฤษฎีกานี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกา ความหมาย การตราพระ ราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์ ในการตรา พระราช กฤษฎีกานี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกา ความหมาย การตราพระ ราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์ ในการตรา พระราช กฤษฎีกานี้

2 ความหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยอาศัยอำนาจตาม รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ ในการบริหารราชการ แผ่นดิน โดยคำแนะนำของ คณะรัฐมนตรี มีศักดิ์ต่ำกว่า รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และพระ ราชกำหนด

3 การตราพระราชกฤษฎีกา รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องจะอาศัย อำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด นั้นๆ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อ คณะรัฐมนตรีให้พิจารณา โดยร่าง พระราชกฤษฎีกานั้น จะต้องไม่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระ ราชกำหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว จะต้องนำ ร่างพระราชกฤษฎีกา ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราพระ ราชกฤษฎีกานั้นๆ นายกรัฐมนตรีจะ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้นจึงนำไปประกาศในราชกิจจา นุเบกษา บังคับใช้ต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดประเภท ตำแหน่ง และการได้รับเงินประจำ ตำแหน่งของข้าราชการพล เรือน ข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ผู้ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่ เป็นข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยหรือข้าราชการครู ในสถาบันการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการทหารและ ข้าราชการตำรวจ

5 โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. ๒๕๓๘ “ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น ข้าราชการพลเรือนตำรวจ ประเภทใด ตำแหน่งใด จะ ได้รับเงินประจำตำแหน่งท้าย พระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระ ราชกฤษฎีกา ”

6 การตราพระราชกฤษฎีกา นี้ คือ คณะกรรมการพิจารณา เงินเดือนแห่งชาติ จะพิจารณา เป็นคราๆไป โดยพิจารณาให้ เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำ กันในเรื่องของเงินประจำ ตำแหน่ง อาศัยกับสภาพ ปัจจุบันในเรื่องของการ ครอง ชีพในประเทศที่มีอัตราสูงขึ้น จึงต้องปรับ และแก้ไข พระราช กฤษฎีกา ตามความเหมาะสม

7 สรุปเนื้อหา ตามมาตรา - ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนที่จะ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภท บริหารระดับสูง, ระดับกลาง, วช. * วช. สามารถแยกประเภทได้ อีก 3 ประเภท 1. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพ องค์กรตามกฎหมายรับรองการประกอบ วิชาชีพ ( มี ๑๓ ประเภท ) 2. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพ เป็น งานที่ขาดแคลนกำลังคนในภาคราชการ ( มี ๖ ประเภท ) 3. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพ เป็น งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี ลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา ( มี ๗ ประเภท )

8 การตราพระราชกฤษฎีกา นี้ คือ คณะกรรมการพิจารณา เงินเดือนแห่งชาติ จะพิจารณา เป็นคราๆไป โดยพิจารณาให้ เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำ กันในเรื่องของเงินประจำ ตำแหน่ง อาศัยกับสภาพ ปัจจุบันในเรื่องของการ ครอง ชีพในประเทศที่มีอัตราสูงขึ้น จึงต้องปรับ และแก้ไข พระราช กฤษฎีกา ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกา ความหมาย การตราพระ ราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์ ในการตรา พระราช กฤษฎีกานี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google