งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว
การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว. 10 มีนาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ14 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร พกส. ประกอบด้วย 1.กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 9 คน 1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน 1.3 อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เป็นกรรมการ จำนวน 6 คน 1.4 หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลระดับกระทรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ

2 มติประชุมคณะกรรมการบริหาร พกส.ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21มกราคม 2557
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านยุทธศาสตร์ จำนวน 7 คน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มติประชุมคณะกรรมการบริหาร พกส.ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21มกราคม 2557 ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตาม ข้อ 2.5

3 การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกผู้แทน พกส. เป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดถาวร) กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ สสจ.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัด สสจ.มีคำสั่งที่ 30 /2557 ลงวันที่ 14 มีนาคม ประกอบด้วย 1.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ ประธานกรรมฯ 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด กรรมการ 4. สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี กรรมการ 5. ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านลาด สสอ.บ้านลาด กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 7. นักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบงาน พกส. สสจ.พบ กรรมการ/เลขาฯ

4 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ออกเป็น 8 หน่วย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง สสอ. เมืองเพชรบุรี ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางสาวเพ็ญจันทร์ ผาตินุวัติ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ ” นายสนอง เพชรคง ” นางทิพาพร มณีใส ” นายไพโรจน์ โรจนเบญจกุล ” นายปริยวิศร์ เนียมศรี ”

5 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 -8 ผอ.โรงพยาบาล ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง สาธารณสุขอำเภอ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หัวหน้าพยาบาล ” หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวชุมชน ” ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอที่รับผิดชอบงาน พกส ” ผอ.รพ.สต. ที่สาธารณสุขอำเภอมอบหมาย ” กำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง 26 มี.ค เม.ย ณ กลุ่มงาน-ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในวันเวลา ราชการ

6 กำหนดวันเลือกตั้ง วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา – น. ณ โรงพยาบาลแต่ละเครือข่าย คณะกรรมการประจำหน่วย รวมคะแนน ส่งให้คณะกรรมการการ- เลือกตั้งฯ ทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมผลนับคะแนน พร้อมประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 1 พ.ค คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลการเลือกตั้งให้ สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับที่ 1 ให้เขตบริการสุขภาพ พร้อมผลการเลือกตั้ง และหลักฐานการสมัคร

7 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วย
หน่วยเลือก ตั้งที่ หน่วยบริการ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ๑ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร.พ.พระจอมเกล้าฯ สสอ.เมืองเพชรบุรี คน คน 360 คน ๒ โรงพยาบาลเขาย้อย ร.พ.เขาย้อย สสอ.เขาย้อย คน 59 คน ๓โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ร.พ.หนองหญ้าปล้อง สสอ.หนองหญ้าปล้อง 23 คน คน 28 คน ๔ โรงพยาบาลชะอำ ร.พ.ชะอำ สสอ.ชะอำ คน 94 คน

8 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วย (ต่อ)
หน่วยเลือก ตั้งที่ หน่วยบริการ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ๕ โรงพยาบาลท่ายาง ร.พ.ท่ายาง สสอ.ท่ายาง 68 คน คน 100 คน ๖ โรงพยาบาลบ้านลาด ร.พ.บ้านลาด สสอ.บ้านลาด คน คน 76 คน ๗โรงพยาบาลบ้านแหลม ร.พ.บ้านแหลม สสอ.บ้านแหลม 45 คน คน 63 คน ๘ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ร.พ.แก่งกระจาน สสอ.แก่งกระจาน คน คน 46 คน รวมผู้มีสิทธิทั้งหมด 826 คน


ดาวน์โหลด ppt การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google