งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกตั้งผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว. 10 มีนาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2556 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกตั้งผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว. 10 มีนาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2556 ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกตั้งผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว. 10 มีนาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2556 ข้อ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร พกส. ประกอบด้วย 1. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 9 คน 1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย เป็นรอง ประธาน 1.3 อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เป็นกรรมการ จำนวน 6 คน 1.4 หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลระดับ กระทรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ

2 2. กรรมการที่เป็นผู้แทนที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 คน 2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านยุทธศาสตร์ จำนวน 7 คน 2.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 2.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มติประชุมคณะกรรมการบริหาร พกส. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ตาม ข้อ 2.5

3 การเลือกตั้งผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกผู้แทน พกส. เป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ( ชุดถาวร ) ๑ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ สสจ. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวง สาธารณสุขประจำจังหวัด สสจ. มีคำสั่งที่ 30 /2557 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ. ประธานกรรมฯ 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด กรรมการ 4. สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี กรรมการ 5. ผู้อำนวยการ รพ. สต. บ้านลาด สสอ. บ้านลาด กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ. เพชรบุรี กรรมการ 7. นักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบงาน พกส. สสจ. พบ. กรรมการ / เลขาฯ

4 ๒ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง ออกเป็น 8 หน่วย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ผอ. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ผอ. ประจำหน่วยเลือกตั้ง สสอ. เมืองเพชรบุรี ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางสาวเพ็ญจันทร์ ผาตินุวัติ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ ” นายสนอง เพชรคง ” นางทิพาพร มณีใส ” นายไพโรจน์ โรจนเบญจกุล ” นายปริยวิศร์ เนียมศรี ”

5 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 -8 ผอ. โรงพยาบาล ผอ. ประจำหน่วยเลือกตั้ง สาธารณสุขอำเภอ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หัวหน้าพยาบาล ” หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวชุมชน ” ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอที่รับผิดชอบงาน พกส. ” ผอ. รพ. สต. ที่สาธารณสุขอำเภอมอบหมาย ” ๓กำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง 26 มี. ค. - 3 เม. ย. 2557 ณ กลุ่มงาน - ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในวันเวลา ราชการ

6 ๔กำหนดวันเลือกตั้ง วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลแต่ละเครือข่าย ๕คณะกรรมการประจำหน่วย รวมคะแนน ส่งให้คณะกรรมการการ - เลือกตั้งฯ ทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ๖คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมผลนับคะแนน พร้อมประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 1 พ. ค. 2557 ๗คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลการเลือกตั้งให้ สสจ. ๘สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับที่ 1 ให้เขตบริการสุขภาพ พร้อมผลการเลือกตั้ง และหลักฐานการ สมัคร

7 หน่วยเลือก ตั้งที่ หน่วยบริการจำนวนผู้มี สิทธิเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือก ตั้งแต่ละหน่วย เลือกตั้ง ๑ โรงพยาบาล พระจอมเกล้าฯ ร. พ. พระจอมเกล้าฯ สสอ. เมืองเพชรบุรี 317 คน 43 คน 360 คน ๒ โรงพยาบาล เขาย้อย ร. พ. เขาย้อย สสอ. เขาย้อย 40 คน 19 คน 59 คน ๓โรงพยาบาล หนองหญ้าปล้อง ร. พ. หนองหญ้าปล้อง สสอ. หนองหญ้าปล้อง 23 คน 5 คน 28 คน ๔ โรงพยาบาล ชะอำ ร. พ. ชะอำ สสอ. ชะอำ 74 คน 20 คน 94 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละ หน่วย

8 หน่วยเลือก ตั้งที่ หน่วยบริการจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ ละหน่วยเลือกตั้ง ๕ โรงพยาบาลท่า ยาง ร. พ. ท่ายาง สสอ. ท่ายาง 68 คน 32 คน 100 คน ๖ โรงพยาบาลบ้าน ลาด ร. พ. บ้านลาด สสอ. บ้านลาด 48 คน 28 คน 76 คน ๗โรงพยาบาลบ้าน แหลม ร. พ. บ้านแหลม สสอ. บ้านแหลม 45 คน 18 คน 63 คน ๘ โรงพยาบาลแก่ง กระจาน ร. พ. แก่งกระจาน สสอ. แก่งกระจาน 30 คน 16 คน 46 คน รวมผู้มีสิทธิทั้งหมด 826 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละ หน่วย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การเลือกตั้งผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ ว 152 ลว. 10 มีนาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2556 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google