งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียด Load ๑. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ฉบับเต็ม โหลด ๒. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ แยกรายละเอียด ๒.๑ แผนการติดตามงานของทีมติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ๒.๒ เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ๒.๓ แบบติดตามงานรายโครงการ ๒.๔ แบบติดตามงานรายโครงการ (ของศูนย์ปฏิบัติการฯ) ๒.๕ แบบรายงานผลการติดตามงาน ๒.๕.๑ มิติโครงการ เป็นรายโครงการ ๒.๕.๒ มิติพื้นที่ ๓. กำหนดส่งแบบรายงานพร้อมเครื่องมือให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๔ กำหนดการประชุมสรุปผลการติดตาม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๔ จะแจ้งอีกครั้งภายหลัง

2 แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ๔. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร(เกษตรหมู่บ้าน) ๖. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๗.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๘. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

3 แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร โหลด ๑๐. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ๑๒. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ๑๒.๑ ๒๗ จังหวัดผลไม้นอกฤดู ๑๒.๒ ๙ จังหวัดจุดนำร่องพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร ๑๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๓.1 คลินิกเกษตร ๑๓.๒ อาหารกลางวัน

4 แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในศูนย์ปฏิบัติการฯของ สสข.
กรอบคำถาม ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน โหลด ๒. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓.1 คลินิกเกษตร ๓.2 อาหารกลางวัน ๔. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร ๕. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ๖. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗. โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๘. กิจกรรมการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

5 แบบรายงานผลการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ มิติรายโครงการ ของทีมติดตาม
๑. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ๔. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร(เกษตรหมู่บ้าน) ๖. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๗.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๘. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

6 แบบรายงานผลการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ มิติรายโครงการ ของทีมติดตาม
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร โหลด ๑๐. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ๑๒. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ๑๒.๑ ๒๗ จังหวัดผลไม้นอกฤดู ๑๒.๒ ๙ จังหวัดจุดนำร่องพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร ๑๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๓.1 คลินิกเกษตร ๑๓.๒ อาหารกลางวัน


ดาวน์โหลด ppt การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google