งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด Load ๑. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ฉบับเต็มโหลด ๒. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ แยก รายละเอียด ๒. ๑ แผนการติดตามงานของทีมติดตามงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด Load ๑. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ฉบับเต็มโหลด ๒. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ แยก รายละเอียด ๒. ๑ แผนการติดตามงานของทีมติดตามงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียด Load ๑. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ฉบับเต็มโหลด ๒. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ แยก รายละเอียด ๒. ๑ แผนการติดตามงานของทีมติดตามงาน ครั้งที่ ๓ โหลด ๒. ๒ เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการโหลด ๒. ๓ แบบติดตามงานรายโครงการโหลด ๒. ๔ แบบติดตามงานรายโครงการ ( ของศูนย์ ปฏิบัติการฯ ) โหลด ๒. ๕ แบบรายงานผลการติดตามงาน ๒. ๕. ๑ มิติโครงการ เป็นรายโครงการโหลด ๒. ๕. ๒ มิติพื้นที่โหลด ๓. กำหนดส่งแบบรายงานพร้อมเครื่องมือให้กองแผนงาน ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๔ กำหนดการประชุมสรุปผลการติดตาม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จะแจ้งอีกครั้งภายหลัง การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

2 โครงการ แบบ ติดตาม ๑. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โหลด ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอโหลด ๔. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรโหลด ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงาน ส่งเสริมการเกษตร ( เกษตรหมู่บ้าน ) โหลด ๖. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โหลด ๗. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโหลด ๘. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโหลด แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

3 โครงการแบบติดตาม ๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต เกษตร โหลด ๑๐. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโหลด ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง โหลด ๑๒. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ๑๒. ๑ ๒๗ จังหวัดผลไม้นอกฤดูโหลด ๑๒. ๒ ๙ จังหวัดจุดนำร่องพัฒนาการตลาดสินค้า เกษตร โหลด ๑๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๓.1 คลินิกเกษตรโหลด ๑๓. ๒ อาหารกลางวันโหลด แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

4 โครงการกรอบ คำถาม ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เฉพาะด้าน โหลด ๒. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรโหลด ๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓.1 คลินิกเกษตรโหลด ๓.2 อาหารกลางวันโหลด ๔. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด ๕. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอโหลด ๖. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโหลด ๗. โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโหลด ๘. กิจกรรมการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว แบบติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในศูนย์ปฏิบัติการฯของ สสข.

5 โครงการ แบบ รายงาน ๑. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โหลด ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอโหลด ๔. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรโหลด ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงาน ส่งเสริมการเกษตร ( เกษตรหมู่บ้าน ) โหลด ๖. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โหลด ๗. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโหลด ๘. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโหลด แบบรายงานผลการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ มิติรายโครงการ ของทีมติดตาม

6 โครงการแบบ รายงาน ๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต เกษตร โหลด ๑๐. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโหลด ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง โหลด ๑๒. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ๑๒. ๑ ๒๗ จังหวัดผลไม้นอกฤดูโหลด ๑๒. ๒ ๙ จังหวัดจุดนำร่องพัฒนาการตลาดสินค้า เกษตร โหลด ๑๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๓.1 คลินิกเกษตรโหลด ๑๓. ๒ อาหารกลางวันโหลด แบบรายงานผลการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ มิติรายโครงการ ของทีมติดตาม


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด Load ๑. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ ฉบับเต็มโหลด ๒. เอกสารประกอบการติดตามงาน ครั้งที่ ๓ แยก รายละเอียด ๒. ๑ แผนการติดตามงานของทีมติดตามงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google