งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึก ทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ. ศ.2552 ถึง เดือนมีนาคม พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึก ทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ. ศ.2552 ถึง เดือนมีนาคม พ. ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึก ทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ. ศ.2552 ถึง เดือนมีนาคม พ. ศ.2553

2 หลักการและเหตุผล =Gap Analysis ประเมินภาวะสุขภาพไม่ครบถ้วน ไม่มีการวางแผนการพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล บางครั้งไม่สอดคล้องกับปัญหา

3 การวิเคราะห์ปัญหา (RCA) ระบบสนับสนุน ขาดระบบสนับสนุนการบันทึก พยาบาลอย่างมีคุณภาพ บันทึกทางการ พยาบาลไม่มี คุณภาพ การบันทึกโดยใช้ กระบวนการ พยาบาลใช้เวลา มาก ขาดทักษะการ เขียนวินิจฉัย การพยาบาล ภาระ งานมาก ขาดความรู้ ขาด แรงจูงใจ คน

4 วัตถุประสงค์ = Purpose 1. เพื่อส่งเสริมทักษะของพยาบาล เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ พยาบาล ประกอบด้วย การประเมิน ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการ พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการ ประเมินผลการพยาบาล 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาล เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาล

5 วิธี ดำเนินงาน =Processe s 1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. ประชุมคณะทำงาน 3. วางแผนดำเนินโครงการ 4. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

6 วิธี ดำเนินงาน =Processe s 4.1 ชี้แจงและให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการ บันทึกทางการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ 4.2 จัดหาเอกสาร ตำรา ตัวอย่างการเขียนบันทึก ทางการพยาบาล

7 วิธี ดำเนินงาน =Processe s 4.3 จัดทำ Template แผนการ พยาบาลโรคที่พบบ่อยของหอผู้ป่วย พิเศษ 1 จำนวน 7 โรคได้แก่ โรค DM., HT. CRF. COPD., C/S ( คลอด ปกติใช้ตามกลุ่มงานสูติกรรม ) ส่วน โรค CVA. และ ACS. ใช้ตามกลุ่ม งานอายุรกรรม 4.4 นำ Template มาใช้บันทึก ทางการพยาบาล 5. ประเมินผลโดยคณะทำงาน

8 เกณฑ์การประเมินผล - Performances 1. มีการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีข้อมูล สนับสนุนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 90% 2. บันทึกปัญหาโดยใช้ข้อวินิจฉัย การ พยาบาล 90% 3. มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อ ตอบสนองปัญหาและความต้องการ 90% 4. มีบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของ กิจกรรมการพยาบาลตามแผนการ พยาบาล 90% 5. มีบันทึกทางการพยาบาลในส่วนของการ ประเมินผลหลังให้การพยาบาลที่ ครบถ้วนตามปัญหาและกิจกรรมทางการ พยาบาล 90%

9 ผลการดำเนินโครงการ จากการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การ ประเมินผลจำนวน 20 ราย ได้ผล ดังนี้ 1. มีการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมี ข้อมูลสนับสนุนข้อวินิจฉัยทางการ พยาบาล 89.58% 2. บันทึกปัญหาโดยใช้ข้อวินิจฉัยการ พยาบาล 92.83% 3. มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อ ตอบสนองปัญหาและความต้องการ 92.83%

10 ผลการดำเนินโครงการ 4. มีบันทึกทางการพยาบาล ในส่วน ของกิจกรรมการพยาบาลตาม แผนการพยาบาล 92.83% 5. มีบันทึกทางการพยาบาลในส่วนของ การประเมินผลหลังให้การพยาบาลที่ ครบถ้วนตามปัญหาและกิจกรรม ทางการพยาบาล 92.83% คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 92.18%


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึก ทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ. ศ.2552 ถึง เดือนมีนาคม พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google