งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ กระบวนการรวบรวมองค์ประกอบที่แตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด สิ่งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลืนเข้าไว้ด้วยกันจน กลายเป็นสิ่งใหม่ กระบวนการรวบรวมองค์ประกอบที่แตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด สิ่งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลืนเข้าไว้ด้วยกันจน กลายเป็นสิ่งใหม่ การสังเคราะห์ (synthesis)

2 ประโยชน์ ช่วยให้สามารถจัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายและระบบ ความคิดของเราได้อย่างเหมาะสม ช่วยย่นระยะเวลาในการคิด เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการ “ถักทอ” องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เข้า ด้วยกัน สามารถนำมาใช้ได้กว้างขวางทั้งในเรื่องการสังเคราะห์แนวคิด แนวทางการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติธรรมชาติในชีวิตประจำวันเป็น เครื่องมือทางความคิดที่สามารถสร้างมุมมองที่มีลักษณะ เฉพาะตัว ทำให้สามารถนำเสนอสิ่ง ต่างๆ ตามต้องการ ยกระดับ ทางความคิดของเราเป็นผู้เริ่มและนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ

3 วัตถุประสงค์ การคัดเลือกบางส่วนของสิ่งต่าง ๆ มาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนจน กลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ อย่างชัดเจน

4 ลักษณะของการสังเคราะห์ เป็นการถักทอหรือหลอมรวมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้ สิ่งใหม่ภายใต้โครงร่างเดียวกัน เป็นการรวมประเด็นทั้งหมดแล้วเอามาสกัดเฉพาะประเด็น ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาถักทอหรือรวมกันใหม่ การสังเคราะห์ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีรูปลักษณะใหม่ คุณสมบัติใหม่แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ เป็นเหมือนการ ทำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา เมื่อนำมารวมกับ ศักยภาพของสิ่งอื่น ๆ การสังเคราะห์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง มี คุณสมบัติใหม่ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ได้ดีกว่าการหยิบแต่ละสิ่งมาใช้อย่างแยก จากกัน

5 วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์ 1. นำข้อมูลที่มีมาจัดหมวดหมู่5 โดยสกัดเฉพาะประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ 2. ลำดับความคิดอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน 3. นำองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันกลาย เป็นสิ่งใหม่ 4. นำมาใช้สรุปผล / จัดทำรายงาน / กำหนดนโยบาย

6 ขมิ้นชัน.....กรัม บอระเพ็ด.....กรัม ไครเครือ.....กรัม อึ่งงิ้ม.....กรัม ลูกกระดอม.....กรัม ตัวอย่าง ผสมผสานกัน ผสมผสานกัน

7 ตัวอย่าง การหาข้อสรุปที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การสรุปรายงานวิจัยหัวข้อ “การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” นำประเด็นของข้อมูลที่รวบรวมได้มาสังเคราะห์ โดย ขั้นที่ 1 นำมาจัดหมวดหมู่ ขั้นที่ 2 คัดแยกประเด็นที่ซ้ำกันหรือคล้ายกันไว้ด้วยกัน ขั้นที่ 3 นำข้อเสนอต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน ขั้นที่ 4 ขมวดใจความให้เหลือเพียงประเด็นเดียวที่ ครอบคลุม ทำเช่นนี้กับทุกๆ ประเด็น ขั้นที่ 5 นำมาจัดระเบียบใหม่ให้เป็นเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ และเค้าโครงเดียวกัน

8 ตัวอย่าง การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน จังหวัด เนื้อหา อยุธยาสุพรรณฯนครนายกลำพูนบุรีรัมย์ตรัง ขั้นที่ 2 คัดแยกประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน ขั้นที่ 1 การมีส่วน ร่วมของ สมาชิก วาง แผนการ ผลิตตาม ความ ต้องการ ของตลาด ตัดสินใจ ในการ เลือกชนิด ผลิตภัณฑ์ วาง แผนการ พัฒนา บรรจุ ภัณฑ์ ใหม่ๆ การผลิต สินค้าตาม คำสั่งซื้อ ของลูกค้า วาง แผนการ พัฒนา สินค้า ใหม่ๆ วางแผน พัฒนา น้ำพริก หลายๆ สูตร ขั้นที่ 3 สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และ วางแผนการผลิตให้ทันกับคำสั่งซื้อ ขั้นที่ 4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผลิตทุกขั้นตอน การมีส่วนร่วม – ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ/ร่วมวางแผน/ร่วมปฏิบัติ/ ร่วมรับผิดชอบ

9 จังหวัด เนื้อหา อยุธยาสุพรรณฯนครนายกลำพูนบุรีรัมย์ตรัง ขั้นที่ 2 คัดแยกประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน ขั้นที่ 1 การจัดการ ความรู้ การศึกษา ดูงานใน กลุ่มที่ ประสบ ความ สำเร็จ การ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ การศึกษา ดูงานใน กลุ่มที่ ประสบความ สำเร็จ การ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ การศึกษา ดูงานใน กลุ่มที่ ประสบ ความ สำเร็จ การ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ของ วสช. ประกอบด้วย การศึกษาดูงานกลุ่มที่ ประสบความสำเร็จ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ขั้นที่ 4 การเรียนรู้จาก วสช. ที่ประสบความสำเร็จและฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ – การตั้งเป้าหมาย/การแลกเปลี่ยน เรียนรู้/การเก็บสะสมความรู้

10 ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน จังหวัด เนื้อหา อยุธยาสุพรรณฯนครนายกลำพูนบุรีรัมย์ตรัง ขั้นที่ 2 คัดแยกประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน ขั้นที่ 1 การบริหาร จัดการกลุ่ม ประธาน รับฟัง ความ คิดเห็น ของ สมาชิก ประธาน กลุ่มมีการ เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ การ ดำเนินงาน โปร่งใส/ ตรวจ สอบได้ พูดคุยกับ สมาชิก อย่าง สม่ำเสมอ มีความสามารถ ประสานงานกับ เครือข่ายได้ดี ประธาน มีแนวคิด สร้างคน รุ่นใหม่ สืบทอด วสช. ขั้นที่ 3 ประธานกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก มีการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ และสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาดำเนินกิจการ วสช. มีการดำเนินงาน ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พูดคุยกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีความสามารถประสานงานกับเครือข่ายได้ดี ขั้นที่ 4 ประธานมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และมีคุณธรรม องค์ประกอบของการบริหารจัดการกลุ่ม – ผู้นำ / คณะกรรมการ/ สมาชิก /โครงสร้าง / กฎระเบียบ /วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

11 ขั้นที่ 5 นำมาจัดระเบียบใหม่ให้เป็นเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ และเค้าโครงเดียวกัน สมาชิกมีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ผลิตทุกขั้นตอน วสช. เรียนรู้จาก วสช. ที่ประสบ ความสำเร็จและ ฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ ประธานมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และมีคุณธรรม การพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน เพื่อการ พึ่งตนเอง ปัจจัย ภายใน วสช.

12 เอกสารอ้างอิง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2546. การคิดเชิง สังเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.

13 ไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไปที่จะรู้ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินไปที่จะพยายาม ขอให้มีความสุขกับการสังเคราะห์งานวิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 02 – 940 -6061 E-mail : research30@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google