งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้านสรพ. 16 ธค.54. สิ่งที่ต้องทำส่งสรพ. ใหม่ ภายใน 1 สัปดาห์ เขียน clinical tracer ตาม แบบฟอร์มใหม่ รวมทั้งหมดไม่น่า ต่ำกว่า 30 โรค วิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้านสรพ. 16 ธค.54. สิ่งที่ต้องทำส่งสรพ. ใหม่ ภายใน 1 สัปดาห์ เขียน clinical tracer ตาม แบบฟอร์มใหม่ รวมทั้งหมดไม่น่า ต่ำกว่า 30 โรค วิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้านสรพ. 16 ธค.54

2 สิ่งที่ต้องทำส่งสรพ. ใหม่ ภายใน 1 สัปดาห์ เขียน clinical tracer ตาม แบบฟอร์มใหม่ รวมทั้งหมดไม่น่า ต่ำกว่า 30 โรค วิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่ 4 ใหม่ ประมาณ 40 หน้า ให้เห็นสิ่งที่ องค์กรดำเนินการ

3 แนวทางการเขียน Clinical Tracer แนวทางการเขียน Clinical Tracer ใช้แบบฟอร์มใหม่ – ตารางผลลัพธ์ในการทำ tracer ที่มี ผลลัพธ์ในหลายปีที่ผ่านมา – อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา ( ระบุให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ) สอดคล้องกับบริบท –KPI ที่วัดความสำเร็จและสอดคล้องกับ เรื่องที่เป็นปัญหา – อาจจะมีทั้ง final และ Intermidiate outcome ด้วย รวมทั้งผลงานวิจัย หรือนวตกรรมที่เกี่ยวข้อง Tracer ต้องเริ่มจากการทบทวนก่อน เสมอ

4 แนวทางการเขียน Clinical Tracer เน้นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่ทำแบบเดิมๆ ไม่ต้องเยิ่นเย้อแต่ควรอิงมาตรฐาน ในสิ่งที่ควรเป็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่ทำมา หรือ สิ่งที่จะทำต่อไป ใช้ไม่เกิน 2 หน้า

5 โรคที่ควรทำ Tracer โรคที่บ่งบอกความเป็น Excellence center เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งหมดไม่น่าต่ำกว่า 30 โรค

6 การวิเคราะห์ผลลัพ์ตอน ที่ 4 เลือกเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าใน Clinical tracer เลือกเรื่องที่มีผลลัพธ์ดี เลือกเรื่องที่เข้ากับวิสัยทัศน์รพ. เลือกเรื่องที่ได้รับรางวัลมาแล้ว เลือกเรื่องที่บ่งบอกความเป็น Excellence center วิเคราะห์บอกแน้วโน้มของผลลัพธ์ที่จะ นำเสนอได้ ไม่ต้องนำเสนอตัวชี้วัดทั้งหมด ความยาวไม่เกิน 40 หน้า

7 ข้อตกลงที่ประชุม เราจะส่งงานให้สรพ. ภายในวันที่ 23 ธค. นี้ได้หรือไม่ ? ทุกกลุ่มงานส่ง clinical tracer ให้....... พิจารณาก่อนส่งให้สรพ. ภายใน วันที่ 22 ธค. นี้ ทีมศูนย์ Q&S ปรับผลการวิเคราะห์ ผลลัพธ์องค์กรตอนที่ 4 ส่งให้.... พิจารณาก่อนส่งสรพ. ภายในวันที่ 22 ธค. นี้

8 ข้อตกลงที่ประชุม เราจะรวบรวม / ถอดบทเรียน / สรุปการ เรียนรู้ในการ Re-Acc ครั้งนี้อย่างไร ? เมื่อไร ? กระบวนการในการเตรียมงาน / ทำงาน ที่ดี จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ อย่างไร ? ทำอย่างไรให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม งานมากขึ้นเรื่อยๆ

9 เรื่องที่จะทำ clinical tracer Med –STEMI –Stroke –Sepsis –End stage renal disease –Febrile neutropenia Surg –UGIB –Multiple Trauma(TFT) –Renal stone-,ESWL –Ostomy –Replantation ต่ออวัยวะ –HI

10 เรื่องที่จะทำ clinical tracer OB-Gyn –CA ovary –GDM –Preterm –Ectopic – คลินิกพร้อมรัก Ortho –Open fracture –C-spine injury –Fracture around hip –Arthroplasty of Hip & Knee –Compartment syndrome&Vascular Injury

11 เรื่องที่จะทำ clinical tracer Pediatric –Pre term –DHF –Thallasemia –HIV –Leukemia –PPHN Eye –Cataract –Corneal ulcer ENT –Orbital cellulitis –UAO –Hearing aid

12 เรื่องที่จะทำ clinical tracer OPD –DM ER Excellence center –Cancer –Cardiac –Trauma –Newborn


ดาวน์โหลด ppt การบ้านสรพ. 16 ธค.54. สิ่งที่ต้องทำส่งสรพ. ใหม่ ภายใน 1 สัปดาห์ เขียน clinical tracer ตาม แบบฟอร์มใหม่ รวมทั้งหมดไม่น่า ต่ำกว่า 30 โรค วิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google