งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

o พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน o เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน o ศึกษาความพึงพอใจ o สังเคราะห์กรอบแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "o พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน o เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน o ศึกษาความพึงพอใจ o สังเคราะห์กรอบแนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 o พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน o เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน o ศึกษาความพึงพอใจ o สังเคราะห์กรอบแนวคิด

3

4

5

6

7

8

9

10 o ผลสรุปการประเมินคุณภาพ ของเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเด็นการ ประเมิน S.D. ผล การดำเนินเรื่อง มาก แบบทดสอบ มาก ที่สุด ภาพรวม มาก

11 o ผลสรุปการประเมิน ด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเด็นการ ประเมิน S.D. ผล เนื้อหาการดำเนิน เรื่อง มาก ภาพ ภาษา และวี ดีทัศ มาก ตัวอักษร และสี มาก การจัดการ บทเรียน มาก ภาพรวม มาก

12 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 แบบทด สอบ จำนวน ผู้เรียน S.D. t- test Sig ก่อน เรียน **.00 หลัง เรียน

13 ประเด็นการประเมิน ผลการประเมินความพึง พอใจ S.D. การแปล ผล 1. ด้านเนื้อหาและการ ดำเนินเรื่อง มากที่สุด 2. ส่วนประกอบด้าน มัลติมีเดีย มาก 3. ตัวอักษรและสี มากที่สุด 4. การออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ มากทีสุด 5. การจัดการบทเรียน มากทีสุด

14 o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงาน เป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นและอัลกอริทึมหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

15 o การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดย ใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ อัลกอริทึมได้พัฒนาตาม ขั้นตอนการออกแบบการเรียน การสอนของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน จึงทำให้งานวิจัยมี ความสมบูรณ์ สอดคล้องกกับ งานวิจัยของ กิตติมศักดิ์ ในจิต (2553)

16 o เลือกวิชาที่มีเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและ ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน o เพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้

17 o วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียบแบบโครงงานใน รายวิชาอื่นๆ ต่อไป o เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ โครงงานเป็นฐานและแบบปกติ o ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา ความถี่ ของการเรียนรู้

18


ดาวน์โหลด ppt o พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน o เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน o ศึกษาความพึงพอใจ o สังเคราะห์กรอบแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google