งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึม Development of Web – based Instruction using Project - based Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึม Development of Web – based Instruction using Project - based Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึม Development of Web – based Instruction using Project - based Learning on Fundamental of Computer System and Algorithms Subject

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK วัตถุประสงค์ของการวิจัย สังเคราะห์กรอบแนวคิด พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ขอบเขตของการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ขอบเขตของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

5 วิธีดำเนินการวิจัย สังเคราะห์กรอบแนวคิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK วิธีดำเนินการวิจัย สังเคราะห์กรอบแนวคิด ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ส่วนผลผลิต (Output) ผลลัพธ์(Outcome)

6 พัฒนาบทเรียนบนเว็บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK พัฒนาบทเรียนบนเว็บ

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

9 ศึกษาผลการใช้บทเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ศึกษาผลการใช้บทเรียน เตรียมการเรียนการสอน ทดลอง สรุปผล

10 สรุปผลการวิจัย ผลสรุปการประเมินคุณภาพของเนื้อหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK สรุปผลการวิจัย ผลสรุปการประเมินคุณภาพของเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเด็นการประเมิน 𝐱 S.D. ผล การดำเนินเรื่อง 4.43 0.50 มาก แบบทดสอบ 4.56 0.51 มากที่สุด ภาพรวม 4.48

11 ผลสรุปการประเมินด้านเทคนิค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ผลสรุปการประเมินด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเด็นการประเมิน 𝐱 S.D. ผล เนื้อหาการดำเนินเรื่อง 4.05 0.51 มาก ภาพ ภาษา และวีดีทัศ 4.15 0.49 ตัวอักษร และสี 4.10 0.45 การจัดการบทเรียน 4.09 0.37 ภาพรวม 0.44

12 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบ จำนวนผู้เรียน x S.D. t-test Sig ก่อนเรียน 30 10.87 3.81 18.54** .00 หลังเรียน 24.63 1.87 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

13 ผลการประเมินความพึงพอใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ผลการประเมินความพึงพอใจ ประเด็นการประเมิน ผลการประเมินความพึงพอใจ 𝑥 S.D. การแปลผล 1. ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 4.73 0.45 มากที่สุด 2. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย  4.47  0.50 มาก  3. ตัวอักษรและสี  4.61 0.49   มากที่สุด 4. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 4.65 0.48 มากทีสุด 5. การจัดการบทเรียน 4.60 0.49

14 อภิปรายผลการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK อภิปรายผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึมได้พัฒนาตามขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน จึงทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกกับงานวิจัยของ กิตติมศักดิ์ ในจิต (2553)

16 ข้อเสนอแนะการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ข้อเสนอแนะการวิจัย เลือกวิชาที่มีเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน เพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียบแบบโครงงานในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและแบบปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา ความถี่ของการเรียนรู้

18 ผู้เรียนใฝ่รู้ ผู้เรียนใฝ่ดื มีปัญญา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ผู้เรียนใฝ่รู้ ผู้เรียนใฝ่ดื มีปัญญา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึม Development of Web – based Instruction using Project - based Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google