งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา
1. การสร้างบรรยากาศ เป็นกันเอง ให้กำลังใจ ยอมรับผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา ความเอื้ออาทร ความเป็นกัลยาณมิตร LOGO

2 2. การใช้เวลาให้เหมาะสม
ควรจัดสรรเวลาให้กับผู้เรียน ในการทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียน แลกเปลี่ยน นำเสนอและแสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ซักถามและอภิปราย LOGO

3 3. การใช้วิธีและเทคนิค 2. การแสดงให้เป้าหมายที่ชัดเจน
1. เริ่มต้นที่การทบทวนและเชื่อมโยง 2. การแสดงให้เป้าหมายที่ชัดเจน 3. การจัดเนื้อหาสาระและการนำเสนอที่เหมาะสม 4. การอธิบายชัดเจนและการให้รายละเอียดที่ตรงประเด็น 5. การให้ตัวอย่างที่เชื่อมโยงและชัดเจน 6. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ 7. การใช้เทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา LOGO

4 3. การใช้วิธีและเทคนิค (ต่อ)
8. การเอาใจใส่คอยเป็นกำลังใจให้ผู้เรียนและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 9. การให้แบบฝึกหัด/ฝึกฝนที่เชื่อมโยงและเหมาะสมกับการนำไปใช้ในสภาพการณ์ 10. การใช้สื่อที่เหมาะสม 11. การให้มีการสรุปจากการอภิปรายร่วมกัน 12. การวัดผลสม่ำเสมอ 13. การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม 14. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดและฝึกการวิเคราะห์ 15. การประเมินทั้งระบบ LOGO

5 4. การมีความเข้าใจลึกซึ้งและแม่นยำในสาระความรู้ที่สอน
ผู้สอนสามารถสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดย - สอนให้ครอบคลุม แก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสม - ชี้แนะผู้เรียนได้ในทุกประเด็นของสาระการเรียนรู้ - บอกแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ - ครูต้องวางแผนการสอนอย่างดีและครอบคลุม - ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะสอนมีน้อยหรือไม่มีเลย LOGO

6 5. การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้เรียนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพราะเรามุ่งให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ การเรียนรู้ และ ผู้เรียน LOGO

7 5. การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน (ต่อ)
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้คิด แสวงหาความรู้และตรวจสอบความคิดของตนเองได้ 2. ผู้เรียนต้องการแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ มีอารมณ์ ความรู้สึกที่จะรับผิดชอบแสวงหาและอยากรู้อยากเห็น อยากประสบความสำเร็จ 3. ผู้เรียนแต่ละคนมีแบบการเรียนและศักยภาพการเรียนแตกต่างกัน มีความเชื่อและประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน 4. ผู้เรียนต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม LOGO

8 ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้วิธีสอนและเทคนิคที่จะทำให้
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีและเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการมีข้อมูลและ/หรือผลการวิจัยเป็นตัวชี้นำ ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้วิธีสอนและเทคนิคที่จะทำให้ การสอนนั้นมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธี และเทคนิคการสอนได้ และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนรู้ LOGO

9 7. ความสามารถเขียนแผนการสอนและสามารถนำไปใช้ได้
การเขียนแผนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความสามารถในการวางแผนของผู้สอน LOGO

10 8. ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนได้ อย่างเหมาะสม
ต้องวางแผนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน และต้องประเมินผลตามสภาพจริง LOGO


ดาวน์โหลด ppt ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google