งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1. การสร้างบรรยากาศ - เป็นกันเอง - ให้กำลังใจ - ยอมรับผู้เรียน - ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - สร้างความมีวินัย - การตรงต่อเวลา - ความเอื้ออาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1. การสร้างบรรยากาศ - เป็นกันเอง - ให้กำลังใจ - ยอมรับผู้เรียน - ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - สร้างความมีวินัย - การตรงต่อเวลา - ความเอื้ออาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1. การสร้างบรรยากาศ - เป็นกันเอง - ให้กำลังใจ - ยอมรับผู้เรียน - ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - สร้างความมีวินัย - การตรงต่อเวลา - ความเอื้ออาทร - ความเป็นกัลยาณมิตร

2 LOGO 2. การใช้เวลาให้เหมาะสม ควรจัดสรรเวลาให้กับผู้เรียน - ในการทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียน - แลกเปลี่ยน - นำเสนอและแสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ เรียน - ซักถามและอภิปราย

3 LOGO 3. การใช้วิธีและเทคนิค 1. เริ่มต้นที่การทบทวนและเชื่อมโยง 2. การแสดงให้เป้าหมายที่ชัดเจน 3. การจัดเนื้อหาสาระและการนำเสนอที่ เหมาะสม 4. การอธิบายชัดเจนและการให้รายละเอียดที่ ตรงประเด็น 5. การให้ตัวอย่างที่เชื่อมโยงและชัดเจน 6. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ 7. การใช้เทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ใฝ่รู้ตลอดเวลา

4 LOGO 3. การใช้วิธีและเทคนิค ( ต่อ ) 8. การเอาใจใส่คอยเป็นกำลังใจให้ผู้เรียนและ การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 9. การให้แบบฝึกหัด / ฝึกฝนที่เชื่อมโยงและ เหมาะสมกับการนำไปใช้ในสภาพการณ์ 10. การใช้สื่อที่เหมาะสม 11. การให้มีการสรุปจากการอภิปรายร่วมกัน 12. การวัดผลสม่ำเสมอ 13. การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม 14. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด และฝึกการวิเคราะห์ 15. การประเมินทั้งระบบ

5 LOGO 4. การมีความเข้าใจลึกซึ้งและแม่นยำ ในสาระความรู้ที่สอน ผู้สอนสามารถสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดย - สอนให้ครอบคลุม แก้ปัญหาที่ดีและ เหมาะสม - ชี้แนะผู้เรียนได้ในทุกประเด็นของสาระ การเรียนรู้ - บอกแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ - ครูต้องวางแผนการสอนอย่างดีและ ครอบคลุม - ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะสอนมี น้อยหรือไม่มีเลย

6 LOGO 5. การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการ สอน เพราะเรามุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่อง ของ การเรียนรู้ และ ผู้เรียน

7 LOGO 5. การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้เรียน ( ต่อ ) การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับ ผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้คิด แสวงหา ความรู้และตรวจสอบความคิดของตนเองได้ 2. ผู้เรียนต้องการแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ มี อารมณ์ ความรู้สึกที่จะรับผิดชอบแสวงหาและ อยากรู้อยากเห็น อยากประสบความสำเร็จ 3. ผู้เรียนแต่ละคนมีแบบการเรียนและ ศักยภาพการเรียนแตกต่างกัน มีความเชื่อ และประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน 4. ผู้เรียนต้องการการยอมรับและเป็นส่วน หนึ่งของสังคม

8 LOGO  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีและ เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน การมีข้อมูลและ / หรือผลการวิจัยเป็นตัวชี้นำ ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้วิธีสอน และเทคนิคที่จะทำให้ การสอนนั้นมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธี และเทคนิคการสอนได้ และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนรู้

9 LOGO 7. ความสามารถเขียนแผนการสอน และสามารถนำไปใช้ได้ การเขียนแผนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะ ขาดไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ความสามารถในการวางแผนของผู้สอน

10 LOGO 8. ความสามารถในการวัดและประเมินผล การเรียนการสอนได้ อย่างเหมาะสม ต้องวางแผนการวัดและประเมินผลให้ สอดคล้องกัน และต้องประเมินผลตาม สภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1. การสร้างบรรยากาศ - เป็นกันเอง - ให้กำลังใจ - ยอมรับผู้เรียน - ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - สร้างความมีวินัย - การตรงต่อเวลา - ความเอื้ออาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google