งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง

2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความสามารถ (ทักษะ) สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ พึงประสงค์ 1.สืบค้น รวบรวม อธิบาย วงจรชีวิตของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ด -สืบค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เนตและสังเกตุ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ - รวบรวม อธิบาย วงจร ชีวิตของเห็ด -เทคโนโลยี การสืบค้น -การสื่อสาร รวบรวม อธิบาย -การคิด -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่นในการทำงาน

3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความสามารถ (ทักษะ) สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ พึงประสงค์ 2.อธิบาย จำแนก โครงสร้างและส่วนประกอบ ของเห็ด โครงสร้างและส่วนประกอบ ของเห็ด และการดำรงชีวิตของเห็ด -อธิบาย จำแนก โครงสร้าง ส่วนประกอบของเห็ด -สื่อสาร สังเกต อธิบาย -การคิด จำแนกประเภท -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่นในการทำงาน

4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความสามารถ (ทักษะ) สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ พึงประสงค์ 3.สืบค้น อธิบายเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความสำคัญและประโยชน์และโทษของเห็ด ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ด -สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ ของเห็ด -สื่อสาร -ทักษะชีวิต -เทคโนโลยี -การคิด -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย - มุ่งมั่นในการทำงาน

5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความสามารถ (ทักษะ) สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ พึงประสงค์ 4.สำรวจ จำแนกเปรียบเทียบ ทดลอง ลักษณะของเห็ดมีพิษและ ไม่มีพิษ ลักษณะของเห็ดมีพิษ สำรวจ จำแนกเปรียบเทียบ ทดลอง และไม่มีพิษ -สำรวจ -คิด -แก้ปัญหา -ทักษะชีวิต -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย มุ่งมั่นในการ ทำงาน - จิตสาธารณะ

6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความสามารถ (ทักษะ) สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ พึงประสงค์ 5.สืบค้น รวบรวมข้อมูล อธิบาย ทดลอง เปรียบเทียบสรุป อภิปรายผล นำเสนอการเพาะเลี้ยงเห็ด ตามธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงเห็ด สืบค้น รวบรวม อธิบายทดลอง เปรียบเทียบสรุป อภิปรายผล นำเสนอ การเพาะเลี้ยงเห็ด ตามธรรมชาติ -เทคโนโลยี -สื่อสาร -การคิด -การแก้ปัญหา -ทักษะชีวิต -ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน - จิตสาธารณะ

7 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว “เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา เวลา 40 ชั่วโมง ศึกษา สืบค้น สำรวจ รวบรวม สังเกต จำแนก อธิบาย ทดลอง เปรียบเทียบ สรุป วิเคราะห์ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาศึกษา เรื่อง วงจรชีวิตของเห็ด โครงสร้างส่วนประกอบ การดำรงชีวิต ความสำคัญ ประโยชน์ลักษณะของเห็ดพิษ และสามารถแยกแยะ ลักษณะของเห็ดมีพิษและไม่มีพิษ การเพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความมุ่งมั่น ในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ปราณีต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน ก่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามวิถีทาง วิทยาศาสตร์ อย่างมีความสุข

8 1.สืบค้น รวบรวม อธิบาย สังเกตวงจรชีวิตของเห็ด
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว “เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา เวลา 40 ชั่วโมง ผลการเรียนรู้ 1.สืบค้น รวบรวม อธิบาย สังเกตวงจรชีวิตของเห็ด 2.อธิบาย จำแนกโครงสร้างและ ส่วนประกอบ การดำรงชีวิตของเห็ด 3.สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ด 4.สำรวจ จำแนก เปรียบเทียบ ทดลอง ลักษณะของเห็ดมีพิษและเห็ดไม่มีพิษ 5.สืบค้น รวบรวมข้อมูล อธิบาย ทดลอง เปรียบเทียบ สรุปผล นำเสนอ การเพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

9 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google