งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง เห็ดวิทย์ ชิด ชาวบ้าน

2 ผลการ เรียนรู้ สาระ การ เรียนรู้ แกนก ลาง ความสา มารถ ( ทักษะ ) สมรรถ นะ ผู้เรียน คุณลัก ษณะ พึง ประสงค์ 1. สืบค้น รวบรวม อธิบาย วงจรชีวิต ของเห็ด วงจร ชีวิต ของ เห็ด - สืบค้น ข้อมูล ทาง อินเตอร์เ นตและ สังเกตุ แหล่ง เรียนรู้ ตาม ธรรมชา ติ - รวบรวม อธิบาย วงจร ชีวิตของ เห็ด - เทคโนโ ลยี การ สืบค้น - การ สื่อสาร รวบรวม อธิบาย - การคิด - ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่น ในการ ทำงาน

3 ผลการ เรียนรู้ สาระ การ เรียนรู้ แกนก ลาง ความสา มารถ ( ทักษะ ) สมรรถ นะ ผู้เรียน คุณลัก ษณะ พึง ประสงค์ 2. อธิบาย จำแนก โครงสร้า งและ ส่วนประก อบ ของ เห็ด โครงสร้า งและ ส่วนประ กอบ ของเห็ด และการ ดำรงชีวิ ตของ เห็ด - อธิบาย จำแนก โครงสร้า ง ส่วนประ กอบของ เห็ด - สื่อสาร สังเกต อธิบาย - การคิด จำแนก ประเภท - ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่น ในการ ทำงาน

4 ผลการ เรียนรู้ สาระ การ เรียนรู้ แกนกล าง ความสาม ารถ ( ทักษะ ) สมรรถนะ ผู้เรียน คุณลักษ ณะ พึง ประสงค์ 3. สืบค้น อธิบาย เปรียบเทีย บ วิเคราะห์ ความสำคั ญและ ประโยชน์ และโทษ ของเห็ด ความสำ คัญและ ประโยช น์ของ เห็ด - สืบค้น อธิบาย เปรียบเทีย บ วิเคราะห์ ความสำคั ญ และ ประโยชน์ ของเห็ด - สื่อสาร - ทักษะ ชีวิต - เทคโนโล ยี - การคิด - ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่นใน การทำงาน

5 ผลการ เรียนรู้ สาระ การ เรียนรู้ แกนกล าง ความสา มารถ ( ทักษะ ) สมรรถน ะผู้เรียน คุณลักษ ณะ พึง ประสงค์ 4. สำรวจ จำแนก เปรียบเทีย บ ทดลอง ลักษณะ ของเห็ดมี พิษและ ไม่มีพิษ ลักษณ ะของ เห็ดมี พิษ สำรวจ จำแนก เปรียบเที ยบ ทดลอง ลักษณะ ของเห็ดมี พิษ และไม่มี พิษ - สำรวจ - คิด - แก้ปัญห า - ทักษะ ชีวิต - ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่นใน การ ทำงาน - จิต สาธารณะ

6 ผลการ เรียนรู้ สาระ การ เรียนรู้ แกนกล าง ความสาม ารถ ( ทักษะ ) สมรรถนะ ผู้เรียน คุณลักษ ณะ พึง ประสงค์ 5. สืบค้น รวบรวม ข้อมูล อธิบาย ทดลอง เปรียบเที ยบสรุป อภิปราย ผล นำเสนอ การ เพาะเลี้ย งเห็ด ตาม ธรรมชาติ การ เพาะเลี้ ยงเห็ด สืบค้น รวบรวม อธิบาย ทดลอง เปรียบเที ยบสรุป อภิปราย ผล นำเสนอ การ เพาะเลี้ย งเห็ด ตาม ธรรมชา ติ - เทคโนโ ลยี - สื่อสาร - การคิด - การ แก้ปัญห า - ทักษะ ชีวิต - ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน - มีวินัย - มุ่งมั่นใน การ ทำงาน - จิต สาธารณ ะ

7 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 “ เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน ” กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง ศึกษา สืบค้น สำรวจ รวบรวม สังเกต จำแนก อธิบาย ทดลอง เปรียบเทียบ สรุป วิเคราะห์ เป็น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาศึกษา เรื่อง วงจรชีวิตของเห็ด โครงสร้างส่วนประกอบ การดำรงชีวิต ความสำคัญ ประโยชน์ลักษณะของเห็ดพิษ และ สามารถแยกแยะ ลักษณะของเห็ดมีพิษและไม่มี พิษ การเพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ ผู้เรียนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียน มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความมุ่งมั่น ในการ ทำงาน อย่างเป็นระบบ ปราณีต มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ ชุมชน ก่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ตามวิถีทาง วิทยาศาสตร์ อย่างมี ความสุข

8 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 “ เห็ดวิทย์ ชิดชาวบ้าน ” กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง ผลการเรียนรู้ 1. สืบค้น รวบรวม อธิบาย สังเกตวงจร ชีวิตของเห็ด 2. อธิบาย จำแนกโครงสร้างและ ส่วนประกอบ การดำรงชีวิตของเห็ด 3. สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ด 4. สำรวจ จำแนก เปรียบเทียบ ทดลอง ลักษณะของเห็ดมีพิษและเห็ดไม่มีพิษ 5. สืบค้น รวบรวมข้อมูล อธิบาย ทดลอง เปรียบเทียบ สรุปผล นำเสนอ การ เพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

9


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำคำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 16201 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เวลา 40 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google