งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ผลการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิสั้น ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 คมสัน ชัยรัตน์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนสมาธิสั้นจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่พบในตอนเข้าสมัครเรียน แต่จะพบในขั้นการเรียนการสอนว่านักเรียนมีสมาธิสั้น อันมีผลทำให้นักเรียนมีปัญหาต่อการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อนักเรียนสมาธิสั้น จึงได้เลือกวิธีการใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบบทเรียน เพื่อให้นักเรียนสมาธิสั้นมีความใส่ใจต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และเรียนรู้ได้ทันกับนักเรียนปกติ

3 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบบทเรียน เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิสั้น

4 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 แสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิสั้น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ระยะ ครั้งที่ เวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียน (นาที/จากเวลาทั้งหมด 60 นาที) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เส้นฐาน 1 15 25.00 2 17 28.33 3 20 33.33 4 16 26.66 5 18 30.00 รวม 86 17.20 28.66

5 เวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียน (นาที/จากเวลาทั้งหมด 60 นาที)
ระยะ ครั้งที่ เวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียน (นาที/จากเวลาทั้งหมด 60 นาที) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ทดลอง 6 24 40.00 7 28 46.66 8 30 50.00 9 35 58.33 10 11 34 56.66 รวม 186 31 51.66 ถอดถอน 12 13 22 36.66 14 19 31.66 15 27 45.00 16 20 33.33 112 22.40 37.33

6 แผนภูมิแสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิสั้นในช่วงเวลา 60 นาที
แผนภูมิที่ 1 แสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิสั้น แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความใส่ใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในแผนการสอนที่ 1-5 แผนการสอนที่ 6-11 และแผนการสอนที่ ของนักเรียนสมาธิสั้น

7 สรุปผลการวิจัย นักเรียนสมาธิสั้น มีพฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบบทเรียน และเมื่อมีการถอดถอนการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบบทเรียน พบว่า พฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ยังมีความคงทนอยู่

8 ภาพกิจกรรมการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบบทเรียน

9 ภาพกิจกรรมการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบบทเรียน

10 ขอบคุณ..... วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
Phetkasem Management Technological College ขอบคุณ.....


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google