งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้น ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้น ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้น ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 คมสัน ชัยรัตน์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี การจัดการเพชรเกษม

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนสมาธิสั้น จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่พบในตอนเข้าสมัครเรียน แต่จะพบในขั้นการเรียนการสอนว่านักเรียนมี สมาธิสั้น อันมีผลทำให้นักเรียนมีปัญหาต่อการ เรียนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 2 ด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แรงจูงใจ และการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อ นักเรียนสมาธิสั้น จึงได้เลือกวิธีการใช้บทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเรียน เพื่อให้นักเรียนสมาธิสั้นมี ความใส่ใจต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และ เรียนรู้ได้ทันกับนักเรียนปกติ

3 วัตถุประสงค์ของ การทำวิจัย เพื่อศึกษาผลของการใช้บท เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเรียน เพื่อเพิ่มความใส่ ใจต่อการเรียนของนักเรียนสมาธิ สั้น

4 ตาราง วิเคราะห์ ข้อมูล ระยะครั้งที่ เวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียน ( นาที / จากเวลาทั้งหมด 60 นาที ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ เส้นฐาน รวม ตาราง 1 แสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

5 ระยะครั้งที่ เวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียน ( นาที / จากเวลาทั้งหมด 60 นาที ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ทดลอง รวม ถอดถอน รวม

6 แผนภูมิแสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้นในช่วงเวลา 60 นาที แผนภูมิที่ 1 แสดงเวลาการเกิดความใส่ใจต่อ การเรียนของนักเรียนสมาธิสั้น แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความใส่ใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 2 ในแผนการสอนที่ 1-5 แผนการสอนที่ 6-11 และ แผนการสอนที่ ของนักเรียนสมาธิสั้น

7 สรุป ผลการวิจัย นักเรียนสมาธิสั้น มีพฤติกรรม ความใส่ใจต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เพิ่มขึ้นเมื่อ มีการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเรียน และเมื่อมีการ ถอดถอนการใช้เพลงพระราช นิพนธ์ประกอบบทเรียน พบว่า พฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ยังมี ความคงทนอยู่

8 ภาพกิจกรรมการใช้เพลงพระราช นิพนธ์ประกอบบทเรียน

9

10 ขอบคุณ.....


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของ นักเรียนสมาธิสั้น ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google