งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
SPSS Stata EpiInfo R MS Access MS Excel

3 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้ Function Tools การใช้ Data Analysis Tools การใช้ StatLab การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

4 การใช้ Function Tools

5 การใช้ Function Tools ไปที่เมนู Insert > Function

6 การใช้ Function Tools หรือ สัญลักษณ์ ∑

7 การใช้ Function Tools เลือก Function ที่ต้องการ

8 Data Analysis Tools

9 การใช้ Data Analysis Tools
ไปที่เมนู Tools > Add-Ins

10 การใช้ Data Analysis Tools
เลือกข้อ Analysis ToolPak จากนั้นก็คลิก OK เครื่องจะทำการติดตั้ง Data Analysis Tools ให้

11 การใช้ Data Analysis Tools
การใช้งาน Data Analysis ไปที่ Tools > Data Analysis

12 การใช้ Data Analysis Tools
หลังจากเลือกเมนู Data Analysis จะมีรายการ Analysis Tools ให้เลือกใช้ตามต้องการ ดังรูปต่อไปนี้

13 StatLab

14 การใช้ StatLab โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ StatLab สร้างขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ ภาษา Visual Basic for Applications เพิ่มไป(Add-in) ใน Microsoft Excel สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสร้างกราฟ

15 การใช้ StatLab ดาวน์โหลด

16 การใช้ StatLab

17 การใช้ StatLab Add-Ins -> Browse file

18 การใช้ StatLab การนำเสนอข้อมูลตัวแปรตัวเดียวด้วยกราฟ ในข้อมูลประเภทต่อเนื่อง

19 การใช้ StatLab การกระจายของรายได้

20 การใช้ StatLab แผนภูมิแท่ง

21 การใช้ StatLab แผนภูมิวงกลม

22 การใช้ StatLab การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

23 การใช้ StatLab การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

24 การใช้ StatLab ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

25 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

26 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

27 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือกที่เมนู Data > PivotTable and PivotChart Report โดยเลือก Microsoft Office Excel list or database และเลือก PivotTable จะปรากฏ จากนั้น คลิก Next

28 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ระบุ Range ของข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำ PivotTable แล้วคลิก Next

29 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือกว่าต้องการให้ PivotTable ปรากฏที่ไหน แล้วคลิก Finish

30 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ตาราง PivotTable จะมี Field List แสดง ให้สามารถเลือกข้อมูลไปวางในตารางที่สร้างขึ้นได้

31 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
สมมติว่าต้องการนับจำนวน hn จำแนก diag ในแนวแถว และจำแนก sex ในแนวคอลัมน์ ให้ลากตัวแปร diag, sex, hn จากใน PivotTable Field List มาวาง ลาก diag วางใน Drop Row Fields Here ลาก sex วางใน Drop Column Fields Here ลาก hn วางใน Drop Data Items Here

32 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

33 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ผลลัพธ์ที่ได้

34 การสร้างแผนภูมิ

35 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เตรียมข้อมูล

36 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกชนิดของแผนภูมิที่ต้องการ โดยไปที่ Insert > Chart

37 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการใน Tab Standard Types และคลิก Next

38 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกขอบเขตของข้อมูล และคลิก Next

39 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
สามารถกำหนดฟังก์ชันต่าง ๆ ของแผนภูมิได้จาก Tab ด้านบนที่ต้องการ และคลิก Next

40 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกว่าต้องการให้แผนภูมิแสดงที่ไหน และคลิก Finish

41 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ภาพแผนภูมิที่ได้


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google