งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ แพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ แพทยศาสตร์

2 2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS Stata EpiInfo R MS Access MS Excel

3 3 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน การวิเคราะห์ทางสถิติ – การใช้ Function Tools – การใช้ Data Analysis Tools – การใช้ StatLab การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

4 การใช้ Function Tools

5 5 ไปที่เมนู Insert > Function

6 6 การใช้ Function Tools หรือ สัญลักษณ์ ∑

7 7 การใช้ Function Tools เลือก Function ที่ต้องการ

8 Data Analysis Tools

9 9 การใช้ Data Analysis Tools ไปที่เมนู Tools > Add-Ins

10 10 การใช้ Data Analysis Tools เลือกข้อ Analysis ToolPak จากนั้นก็คลิก OK เครื่องจะทำการติดตั้ง Data Analysis Tools ให้

11 11 การใช้ Data Analysis Tools การใช้งาน Data Analysis ไปที่ Tools > Data Analysis

12 12 การใช้ Data Analysis Tools หลังจากเลือกเมนู Data Analysis จะมีรายการ Analysis Tools ให้เลือกใช้ตามต้องการ ดังรูป ต่อไปนี้

13 StatLab

14 การใช้ StatLab โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ StatLab สร้างขึ้น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ ภาษา Visual Basic for Applications เพิ่มไป (Add- in) ใน Microsoft Excel สำหรับใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสร้าง กราฟ

15 การใช้ StatLab ดาวน์โหลด http://www.sat.psu.ac.th/mcs/

16 การใช้ StatLab

17 Add-Ins -> Browse file

18 การใช้ StatLab การนำเสนอข้อมูลตัวแปรตัวเดียวด้วยกราฟ ใน ข้อมูลประเภทต่อเนื่อง

19 การใช้ StatLab การกระจายของรายได้

20 การใช้ StatLab แผนภูมิแท่ง

21 การใช้ StatLab แผนภูมิวงกลม

22 การใช้ StatLab การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

23 การใช้ StatLab การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

24 การใช้ StatLab ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

25 การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย Pivot table

26 26 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกข้อมูลที่ต้องการทำ Pivot table

27 27 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกที่เมนู Data > PivotTable and PivotChart Report โดยเลือก Microsoft Office Excel list or database และเลือก PivotTable จะปรากฏ จากนั้น คลิก Next

28 28 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ระบุ Range ของข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำ PivotTable แล้วคลิก Next

29 29 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกว่าต้องการให้ PivotTable ปรากฏที่ไหน แล้วคลิก Finish

30 30 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ตาราง PivotTable จะมี Field List แสดง ให้ สามารถเลือกข้อมูลไปวางในตารางที่สร้างขึ้น ได้

31 31 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table สมมติว่าต้องการนับจำนวน hn จำแนก diag ใน แนวแถว และจำแนก sex ในแนวคอลัมน์ ให้ ลากตัวแปร diag, sex, hn จากใน PivotTable Field List มาวาง – ลาก diag วางใน Drop Row Fields Here – ลาก sex วางใน Drop Column Fields Here – ลาก hn วางใน Drop Data Items Here

32 32 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table

33 33 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ผลลัพธ์ที่ได้

34 การสร้างแผนภูมิ

35 35 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เตรียมข้อมูล

36 36 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกชนิดของแผนภูมิที่ต้องการ โดยไปที่ Insert > Chart

37 37 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการใน Tab Standard Types และคลิก Next

38 38 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกขอบเขตของข้อมูล และคลิก Next

39 39 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สามารถกำหนดฟังก์ชันต่าง ๆ ของแผนภูมิได้ จาก Tab ด้านบนที่ต้องการ และคลิก Next

40 40 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกว่าต้องการให้แผนภูมิแสดงที่ไหน และ คลิก Finish

41 41 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ภาพแผนภูมิที่ได้


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google