งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INSPIRING THAILAND โครงการความร่วมมือเพื่อการ เปลี่ยนประเทศไทย Inspiring Thailand ประชาช น เอกชน รัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INSPIRING THAILAND โครงการความร่วมมือเพื่อการ เปลี่ยนประเทศไทย Inspiring Thailand ประชาช น เอกชน รัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 INSPIRING THAILAND โครงการความร่วมมือเพื่อการ เปลี่ยนประเทศไทย Inspiring Thailand ประชาช น เอกชน รัฐ

3 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์ o วิกฤติเศรษฐกิจ - ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปาน กลาง ธุรกิจขาดการพัฒนา ขาดความสามารถในการ แข่งขัน ขาดนวัตกรรม ขาดแรงงานที่มีทักษะ o วิกฤติการเมือง – ประเทศไทยมีความขัดแย้งทาง การเมือง มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี และยังไม่ สามารถหาทางออกที่ยั่งยืนได้ o วิกฤติทางสังคม สิ่งแวดล้อม – ประเทศไทยมีความ เหลื่อมล้ำสูงติดอันดับโลก ทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเสียสมดุล o วิกฤติการพัฒนาคน - ระบบการศึกษาไทยไม่ตอบ โจทย์ของสังคมไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ ทั้งที่มี งบประมาณสูงอันดับสองของโลก แต่ผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษากลับต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

4 เราจะเปลี่ยนประเทศไทย ได้อย่างไร ?

5 ต้องปลุกให้คนไทยทุกคน ทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยน ประเทศไทย

6 ประเทศ ไทย วิกฤติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2. วิสัยทัศน์ใหม่ร่วมพัฒนาประเทศไทย 1. ภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ) 3. ผู้นำรุ่นใหม่ + ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ (100,000 คน ) 4. ค่านิยมใหม่ – Active Citizen (1 ล้านคน ) ประเทศ ไทย ที่พัฒนาอย่าง สมดุล เศรษฐกิจ การเมือง สังคม คน

7 1. ภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย การเมือง ผลประโยชน์ของกลุ่ม ผลประโยชน์ของประเทศ First Sector – ภาครัฐที่โปร่งใส และ เป็นมืออาชีพ Second Sector – ภาคธุรกิจ เข้ามามี ส่วนร่วม ในการพัฒนา ประเทศ Third Sector – ภาคสังคม ที่เข้มแข็ง และทันสมัย

8 2. วิสัยทัศน์ใหม่ร่วมพัฒนา ประเทศไทย การระดมความคิดระดับประเทศ การระดม ความคิด ผ่านสื่อ ออนไลน์ การสำรวจ ความคิด ผ่านโพลล์ เวทีระดมความคิด 77 จังหวัด การระดมความคิดผ่าน หน่วยงานต่างๆ หน่วย ราชการโรงเรียน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ฯลฯ สื่อออนไลน์

9 3. ผู้นำรุ่นใหม่และโครงการเพื่อ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ประเทศไทยและนำไปสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับ ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีมิติของการพัฒนาสังคม ( ผู้นำจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ฯลฯ ) ร่วมพัฒนาร้อยโครงการ เปลี่ยนประเทศ ( โครงการที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม ) Mapping ผู้นำเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (100,000 คน )

10 4. สร้างค่านิยมใหม่คนไทย – ACTIVE CITIZEN สื่อกระแสหลักละคร ภาพยนตร์ เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ Campaig n ปลุกคนไทยให้ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านปฏิบัติการ ระดับพื้นที่ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการสร้าง ละคร ภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ ที่ดี และสนับสนุนแผนรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ใน สังคมไทย การระดมความคิด และปฏิบัติการในทุก ระดับ พลเมืองที่ตื่นตัวและ ลงมือทำเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)

11 BIG DREAM : VISION THAILAND 2575 กระบวนการ ปฏิรูป ร้อย โครงการ เปลี่ยน ประเทศ INSPIRING THAILAND INPUT SYNERGY INPUT Active Citizens การสื่อสาร สังคม Massive Participation Movement PLATFORM รัฐเอกชน วิชาการสังคม เครือข่าย องค์กร

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ o เกิดวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย เป็นวิสัยทัศน์ ที่มองการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และการ พัฒนาคน o เกิดผู้นำรุ่นใหม่ จากทุกภาคส่วนที่ให้คุณค่ากับ การพัฒนาประเทศไทย และร่วมมือกันในการ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยในระยะยาว o เกิดการลงมือปฏิบัติจริงสร้างการเปลี่ยนแปลง จากทุกภาคส่วนผ่านโครงการที่มีผลกระทบทาง สังคม กลายเป็นพลังร่วมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยทั้งประเทศ o เกิดค่านิยมใหม่ ของคนไทย ที่เป็นพลเมืองที่ ตื่นตัวและมีคุณภาพ (A ctive Citizen) และร่วม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เกิดกระแสร่วมการปฏิรูปประเทศไทย ของคนไทยทั้งประเทศ

13 ถึงเวลาแล้ว ที่คนไทยจะร่วมมือกัน เปลี่ยนประเทศไทย

14


ดาวน์โหลด ppt INSPIRING THAILAND โครงการความร่วมมือเพื่อการ เปลี่ยนประเทศไทย Inspiring Thailand ประชาช น เอกชน รัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google