งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 16 ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 16 ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 16 ครอบครัว

2 ความหมายของครอบครัวและครัวเรือน
ครอบครัวเรือน (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนที่เกี่ยวข้องโดยสายเลือด การแต่งงานและการรับเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน

3 ความหมายของครอบครัวและครัวเรือน
ครัวเรือน (Household) หมายถึง บุคคทั้งที่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

4 ความหมายของครอบครัว คู่สามีภรรยา ครอบครัวแบบรวม ครอบครัวแบบขยาย
ครอบครัว แบ่ง ได้ 3 แบบ คู่สามีภรรยา ครอบครัวแบบรวม ครอบครัวแบบขยาย

5 หน้าที่ของครอบครัว การให้ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ
หน้าที่พื้นฐานของครอบครัว การให้ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนด้านอารมณ์

6 หน้าที่ของครอบครัว หน้าที่พื้นฐานของครอบครัว การสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมของครอบครัว : การเลือกกิจกรรม สิ่งบันเทิง การสร้างการเข้าสังคมของสมาชิกในครอบครัว : สร้างค่านิยมพื้นฐานและรูปแบบของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

7

8 ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค : การจูงใจพื้นฐาน (มีดโกน ชุดชั้นใน)
กระบวนการเข้าสังคมของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค : ความรู้ความชำนาญ ทัศนคติเกี่ยวกับ ราคา ตรายี่ห้อ งบประมาณ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค : การจูงใจพื้นฐาน (มีดโกน ชุดชั้นใน)

9 วงจรครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิม
วงจรชีวิตครอบครัวที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม

10 วงจรชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิม
ความเป็นโสด คู่สมรสใหม่ ครอบครัวที่มีบุตร

11 วงจรชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิม
ครอบครัวที่พ้นภาระการดูแลบุตร ครอบครัวที่อยู่คนเดียว

12 การบริโภคในครอบครัวที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
วงจรชีวิตครอบครัวที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม การบริโภคในครอบครัวที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม การหย่าร้าง คู่สมรสเสียชีวิต

13

14 - Expressive role : ด้านอารมณ์ บรรทัดฐาน
ใครเป็นผู้กำหนดว่าครอบครัวควรจะซื้ออะไร บทบาท - Instrumental role or functional or economic role : การเงิน การทำงาน การทำหน้าที่อื่นๆ เช่น สถานการณ์การซื้อ - Expressive role : ด้านอารมณ์ บรรทัดฐาน

15 ผู้ริเริ่ม เริ่มคิดเกี่ยวกับสินค้า ผู้มีอิทธิพล ขอความเห็น
บทบาทของครอบครัว ผู้ริเริ่ม เริ่มคิดเกี่ยวกับสินค้า ผู้มีอิทธิพล ขอความเห็น ผู้ตัดสินใจ รับผิดชอบการเงิน ผู้ซื้อ ผู้ไปซื้อ ผู้ใช้ ผู้ใช้สินค้า

16 บทบาทสามีภรรยาในการตัดสินใจซื้อ
อิสระ ภรรยาเป็นใหญ่ สามีเป็นใหญ่ ร่วม

17 อิทธิพลตามขั้นการตัดสินใจ : สู่การตัดสินใจร่วมในขั้นท้าย ๆ
อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลตามขั้นการตัดสินใจ : สู่การตัดสินใจร่วมในขั้นท้าย ๆ การลดลงของความแตกต่างระหว่างเพศ : ตัดสินใจร่วมกันมากขึ้น

18 อิทธิพลโดยรวม

19 ครัวเรือนยังไม่แต่งงานมีมากขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครัวเรือนและครอบครัว ครัวเรือนยังไม่แต่งงานมีมากขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลง อายุเฉลี่ยของคนแต่งงานสูงขึ้น จำนวนการหย่าร้างเพิ่มขึ้น การอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานเพิ่มมากขึ้น

20 การเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิง
- การทำงานของผู้หญิง - ผู้หญิงและเวลา - การมุ่งเน้นอาชีพ - การมีบทบาทมากเกิน

21 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเพศชาย

22 เด็ก การ shopping ร่วมกับผู้ปกครอง

23 สื่อ : เน้นผู้เป็นใหญ่ในการตัดสินใจ
การตัดสินใจของครอบครัวและกลยุทธ์การตลาด ข่าวสารการโฆษณา สื่อ : เน้นผู้เป็นใหญ่ในการตัดสินใจ การพัฒนาสินค้า : สมาชิกคนเดียวหรือหลายคน การตั้งราคา : ลักษณะผู้ตัดสินใจ การกระจายสินค้า : ตัดสินใจร่วม เวลาเปิดปิดทำการ

24 การเพิ่มความขัดแย้งกับผู้ปกครองและเด็ก
การประยุกต์ใช้อิทธิพลของครอบครัว การเพิ่มความขัดแย้งกับผู้ปกครองและเด็ก กระบวนการทางสังคมที่ไม่ปรารถนา

25 การวัดอิทธิพลของครอบครัว
การประยุกต์ใช้อิทธิพลของครอบครัว การวัดอิทธิพลของครอบครัว สัมภาษณ์สองฝ่าย สัมภาษณ์แต่ละฝ่าย สัมภาษณ์ภรรยา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 16 ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google