งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page บทที่ 16 ครอบครัว. Jump to first page ความหมายของ ครอบครัวและ ครัวเรือน ครอบครัวเรือน (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคน ที่เกี่ยวข้องโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page บทที่ 16 ครอบครัว. Jump to first page ความหมายของ ครอบครัวและ ครัวเรือน ครอบครัวเรือน (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคน ที่เกี่ยวข้องโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page บทที่ 16 ครอบครัว

2 Jump to first page ความหมายของ ครอบครัวและ ครัวเรือน ครอบครัวเรือน (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคน ที่เกี่ยวข้องโดย สายเลือด การ แต่งงานและการรับ เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน

3 Jump to first page ความหมายของ ครอบครัวและ ครัวเรือน ครัวเรือน (Household) หมายถึง บุคคทั้งที่มีความ เกี่ยวข้องและไม่มี ความเกี่ยวข้อง ที่ อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

4 Jump to first page ความหมายของ ครอบครัว ครอบครัว แบ่ง ได้ 3 แบบ n คู่สามีภรรยา n ครอบครัวแบบรวม n ครอบครัวแบบขยาย

5 Jump to first page หน้าที่ของ ครอบครัว หน้าที่ พื้นฐานของ ครอบครัว n การให้ความ เป็นอยู่ที่ดี ทาง เศรษฐกิจ n การ สนับสนุน ด้านอารมณ์

6 Jump to first page หน้าที่ของ ครอบครัว หน้าที่พื้นฐานของ ครอบครัว n การสร้างรูปแบบการ ดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ของครอบครัว : การ เลือกกิจกรรม สิ่ง บันเทิง n การสร้างการเข้าสังคม ของสมาชิกใน ครอบครัว : สร้าง ค่านิยมพื้นฐานและ รูปแบบของพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรม

7 Jump to first page

8 กระบวนการเข้าสังคมของ ผู้บริโภค n เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค : ความรู้ความชำนาญ ทัศนคติเกี่ยวกับ ราคา ตรา ยี่ห้อ งบประมาณ n ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค : การจูงใจพื้นฐาน ( มีดโกน ชุดชั้นใน )

9 Jump to first page วงจรครอบครัว n วงจรชีวิตครอบครัวแบบ ดั้งเดิม n วงจรชีวิตครอบครัวที่ไม่ใช่ แบบดั้งเดิม

10 Jump to first page วงจรชีวิตครอบครัว แบบดั้งเดิม n ความเป็นโสด n คู่สมรสใหม่ n ครอบครัวที่มีบุตร

11 Jump to first page วงจรชีวิตครอบครัว แบบดั้งเดิม n ครอบครัวที่พ้นภาระ การดูแลบุตร n ครอบครัวที่อยู่คน เดียว

12 Jump to first page วงจรชีวิตครอบครัวที่ไม่ใช่ แบบดั้งเดิม n การบริโภคในครอบครัวที่ ไม่ใช่แบบดั้งเดิม u การหย่าร้าง u คู่สมรสเสียชีวิต

13 Jump to first page

14 ใครเป็นผู้กำหนดว่า ครอบครัวควรจะซื้ออะไร บทบาท - Instrumental role or functional or economic role : การเงิน การทำงาน การ ทำหน้าที่อื่นๆ เช่น สถานการณ์การซื้อ - Expressive role : ด้านอารมณ์ บรรทัดฐาน

15 Jump to first page บทบาทของครอบครัว n ผู้ริเริ่ม เริ่มคิดเกี่ยวกับ สินค้า n ผู้มีอิทธิพล ขอ ความเห็น n ผู้ตัดสินใจ รับผิดชอบ การเงิน n ผู้ซื้อ ผู้ไปซื้อ n ผู้ใช้ ผู้ใช้สินค้า

16 Jump to first page บทบาทสามีภรรยาใน การตัดสินใจซื้อ n อิสระ n ภรรยาเป็นใหญ่ n สามีเป็นใหญ่ n ร่วม

17 Jump to first page n อิทธิพลโดยรวม n อิทธิพลตามขั้นการตัดสินใจ : สู่การตัดสินใจร่วมในขั้นท้าย ๆ n การลดลงของความแตกต่าง ระหว่างเพศ : ตัดสินใจร่วมกัน มากขึ้น

18 Jump to first pageอิทธิพลโดยรวม

19 การเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างครัวเรือนและ ครอบครัว n ครัวเรือนยังไม่แต่งงานมี มากขึ้น n ขนาดครอบครัวเล็กลง n อายุเฉลี่ยของคน แต่งงานสูงขึ้น n จำนวนการหย่าร้าง เพิ่มขึ้น n การอยู่ด้วยกันโดยไม่ แต่งงานเพิ่มมากขึ้น

20 Jump to first page การเปลี่ยนบทบาทของ ผู้หญิง - การทำงานของผู้หญิง - ผู้หญิงและเวลา - การมุ่งเน้นอาชีพ - การมีบทบาทมากเกิน

21 Jump to first page n การเปลี่ยนแปลงบทบาท ของเพศชาย

22 Jump to first page n เด็ก การ shopping ร่วมกับผู้ปกครอง

23 Jump to first page การตัดสินใจของครอบครัวและกล ยุทธ์การตลาด n ข่าวสารการโฆษณา n สื่อ : เน้นผู้เป็นใหญ่ในการตัดสินใจ n การพัฒนาสินค้า : สมาชิกคนเดียว หรือหลายคน n การตั้งราคา : ลักษณะผู้ตัดสินใจ n การกระจายสินค้า : ตัดสินใจร่วม เวลาเปิดปิดทำการ

24 Jump to first page การประยุกต์ใช้อิทธิพลของ ครอบครัว n การเพิ่มความขัดแย้งกับ ผู้ปกครองและเด็ก n กระบวนการทางสังคมที่ไม่ ปรารถนา

25 Jump to first page การประยุกต์ใช้อิทธิพล ของครอบครัว n การวัดอิทธิพลของ ครอบครัว u สัมภาษณ์สองฝ่าย u สัมภาษณ์แต่ละฝ่าย u สัมภาษณ์ภรรยา


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page บทที่ 16 ครอบครัว. Jump to first page ความหมายของ ครอบครัวและ ครัวเรือน ครอบครัวเรือน (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคน ที่เกี่ยวข้องโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google