งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีกับประเทศในอาเซียน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ HelpAge Korea ผู้สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีกับประเทศในอาเซียน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ HelpAge Korea ผู้สนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีกับประเทศในอาเซียน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ HelpAge Korea ผู้สนับสนุน

2 2 การประชุมสัมมนาเรื่อง “ พันธมิตร ร่วมใจ สร้างพลังผู้สูงวัย (Active Ageing) สู่การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 27 พฤษภาคม 2551 HelpAge Korea สังสรรวันสิ้นปี ๒๐๐๗ Year End Party 2007

3 3 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน หลักการ – ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนควรได้รับการดูแล เหตุผล – ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ( ทั้งชุมชนแออัดและ ชุมชนดั้งเดิม ) อยู่คนเดียว เหงา ว้าเหว่ ขาดการ ช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสม

4 4 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน เป้าหมาย – ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการดูแลในชุมชนโดยชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม วัตถุประสงค์ – มีกระบวนการอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ด้อย โอกาสในชุมชน – คนในชุมชนทำงานด้วยจิตอาสาและไม่หวัง ผลตอบแทนที่เป็นสินจ้างรางวัลใดๆ – เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใน ชุมชน – มีรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดย ชุมชน

5 5 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน หลักเกณฑ์ในการทำงาน ( ตามลำดับ ) 1. หาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย 2. หาปัญหาและความจำเป็นของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย 3. นำปัญหาและความจำเป็นมาพัฒนาเป็นหลักสูตร ในการจัดฝึกอบรมผู้ดูแล 4. หาผู้ดูแล 5. อบรมผู้ดูแล ( อาสาสมัคร ) 6. มอบหมายผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลและภาระกิจ หน้าที่ 7. ติดตาม ให้การสนับสนุนงานอาสาสมัคร

6 6 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย – ยากจน เหงา อยู่คนเดียว ขาดคนดูแล – มีระดับภาวะพึ่งพาตนเองต่ำ (Low ADL & Low IADL) – มีภาวะซึมเศร้า

7 7 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัคร – อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้สูงอายุ – อาศัยอยู่นอกชมุชน แต่ไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง – มีจิตใจเอื้อารีย์ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น – มีเวลาว่าง มีความพร้อม และสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ได้ – ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน สินจ้างรางวัล – ผ่านการอบรม ( ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ) จากมูลนิธิฯ – ปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกับมูลนิธิฯ

8 8 จำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครใน ปัจจุบัน จำนวนผู้สูงอายุในโครงการมีทั้งสิ้น 164 คน จำนวนอาสาสมัครในโครงการฯมีทั้งสิ้น 82 คน จำนวนอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ตนเองด้วย 19 คน

9 9 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน บทบาทและภาระกิจของอาสาสมัคร – อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ – ช่วยเหลืองานบ้าน ทำหรือพาผู้สูงอายุทำธุระกิจ นอกบ้าน – เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ – ส่งต่อ หรือประสานแหล่งทรัพยากรเพื่อการ สนับสนุนงาน – ทำบันทึกการทำงานให้กับมูลนิธิฯ ( เดือนละครั้ง ) – ประชุมร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อเสนอแนวคิดในการ แก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน

10 10 เยี่ยมบ้าน - กายภาพบำบัดเบื้องต้น

11 11 อาสาพิเศษ

12 12 ทำแผล

13 13 แบ่งปัน

14 14 Exchange Visit เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

15 15 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน การสนับสนุนงานอาสาสมัคร – ประชุมประจำเดือนเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานและแนวทางแก้ไข – อบรมเพิ่มเติมความรู้ ตามข้อเสนอของอาสาสมัคร ( ทุกไตรมาส หรือตามความจำเป็น )

16 16 อบรมเพิ่มเติมความรู้ - การเฝ้าระวังภาวะ ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ - งานหัตถกรรม ( ทำตุง โคมกระดาษ ) - การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรค เรื้อรังที่บ้าน

17 17 กิจกรรมนันทนาการสำหรับ อาสาสมัคร กิจกรรมสังสรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม 2. เพื่อให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับอาสาสมัครใน ชุมชนอื่นๆ 3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบรรยากาศ ของความสุข หาอ่านเพิ่มเติมได้จาก www.chiangmainews.com/ecmn/viewfa.php?id=1937

18 18 สังสรรวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ จำนวน: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน สถานที่: สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ วันที่: 27 ธันวาคม 2550

19 19 สังสรรวันปีใหม่

20 20 ขอบคุณ ค่ะ อะไรนะ ?

21 21 โดย สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ Tel.: 053 215676 Mobile: 081 724 9256 sawang@fopdevthailand.org


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีกับประเทศในอาเซียน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ HelpAge Korea ผู้สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google