งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีกับประเทศในอาเซียน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ผู้สนับสนุน HelpAge Korea

2 สังสรรวันสิ้นปี ๒๐๐๗ การประชุมสัมมนาเรื่อง
“พันธมิตร ร่วมใจ สร้างพลังผู้สูงวัย (Active Ageing) สู่การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 27 พฤษภาคม 2551 สังสรรวันสิ้นปี ๒๐๐๗ Year End Party 2007 HelpAge Korea

3 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หลักการ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนควรได้รับการดูแล เหตุผล ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน (ทั้งชุมชนแออัดและชุมชนดั้งเดิม) อยู่คนเดียว เหงา ว้าเหว่ ขาดการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสม

4 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
เป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการดูแลในชุมชนโดยชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม วัตถุประสงค์ มีกระบวนการอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน คนในชุมชนทำงานด้วยจิตอาสาและไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นสินจ้างรางวัลใดๆ เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน มีรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน

5 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หลักเกณฑ์ในการทำงาน (ตามลำดับ) หาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย หาปัญหาและความจำเป็นของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย นำปัญหาและความจำเป็นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมผู้ดูแล หาผู้ดูแล อบรมผู้ดูแล (อาสาสมัคร) มอบหมายผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลและภาระกิจหน้าที่ ติดตาม ให้การสนับสนุนงานอาสาสมัคร

6 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ยากจน เหงา อยู่คนเดียว ขาดคนดูแล มีระดับภาวะพึ่งพาตนเองต่ำ (Low ADL & Low IADL) มีภาวะซึมเศร้า

7 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัคร อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้สูงอายุ อาศัยอยู่นอกชมุชน แต่ไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง มีจิตใจเอื้อารีย์ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มีเวลาว่าง มีความพร้อม และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน สินจ้างรางวัล ผ่านการอบรม (ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) จากมูลนิธิฯ ปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกับมูลนิธิฯ

8 จำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครในปัจจุบัน
จำนวนผู้สูงอายุในโครงการมีทั้งสิ้น 164 คน จำนวนอาสาสมัครในโครงการฯมีทั้งสิ้น 82 คน จำนวนอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตนเองด้วย 19 คน

9 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
บทบาทและภาระกิจของอาสาสมัคร อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ช่วยเหลืองานบ้าน ทำหรือพาผู้สูงอายุทำธุระกิจนอกบ้าน เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ส่งต่อ หรือประสานแหล่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงาน ทำบันทึกการทำงานให้กับมูลนิธิฯ (เดือนละครั้ง) ประชุมร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน

10 เยี่ยมบ้าน - กายภาพบำบัดเบื้องต้น

11 อาสาพิเศษ

12 ทำแผล

13 แบ่งปัน

14 Exchange Visit เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

15 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
การสนับสนุนงานอาสาสมัคร ประชุมประจำเดือนเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข อบรมเพิ่มเติมความรู้ ตามข้อเสนอของอาสาสมัคร (ทุกไตรมาส หรือตามความจำเป็น)

16 อบรมเพิ่มเติมความรู้
การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ งานหัตถกรรม (ทำตุง โคมกระดาษ) การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่บ้าน

17 กิจกรรมนันทนาการสำหรับอาสาสมัคร
กิจกรรมสังสรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกลุ่ม 2. เพื่อให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับอาสาสมัครในชุมชนอื่นๆ 3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบรรยากาศของความสุข หาอ่านเพิ่มเติมได้จาก

18 สังสรรวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
จำนวน: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน สถานที่: สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ วันที่: 27 ธันวาคม 2550

19 สังสรรวันปีใหม่

20 ขอบคุณค่ะ อะไรนะ?

21 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
โดย สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ Tel.: Mobile:


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google