งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
บทบาทของพลเมืองดี ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ

3 อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0
อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ประหยัด ค่านิยม อดออม บทบาทหน้าที
ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ สืบสาน ศิลปวัฒน ธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง

5 ปฏิบัติตาม ศาสนา รับการศึกษา อบรม บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ รักษา สาธารณ ประโยชน์ ประกอบ อาชีพ สุจริต ปฏิบัติตาม หลักศีลธรรม ป้องกัน ประเทศ

6 ปฏิบัติตาม กฎหมาย ปฏิบัติตาม ศาสนา รับการศึกษา อบรม ปฏิบัติตาม ค่านิยม ประหยัด อดออม บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ประกอบ อาชีพสุจริต รักษาสาธารณ ประโยชน์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ปฏิบัติตาม หลักศีลธรรม ป้องกัน ประเทศ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง

7 1. ไกร กล้า และก้อน ประชุมร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน - ความคิดเห็นไม่ตรงกัน - ถกเถียงกัน ทั้งสามคนควรยึดหลักธรรมข้อใด ในการประชุมร่วมกัน

8 ก. มีเหตุผล ประนีประนอม อดกลั้น
ข. อดทน เสียสละ รับผิดชอบ ค. รับผิดชอบ เสียสละ วางแผน ง. ปฏิบัติตามกติกา รับผิดชอบ เสียสละ

9 2. ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นั้น จะต้องนำหลักคุณธรรมใด มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

10 ก. ความซื่อตรง ข. ความเมตตากรุณา ค. ความเอื้อเฟื้อ ความเสียสละ ง. ความรับผิดชอบ มีวินัย


ดาวน์โหลด ppt ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google