งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อ อิเถตีะอดะ ………………………………………………0 อ อิเถตีะอดะ ………………………………………………0 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ประหยัด อดออม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ใช้ สิทธิ เลือ กตั้ง สืบสาน ศิลปวัฒน ธรรม ปฏิบัติตาม ค่านิยม

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ รับการศึกษา อบรม ประกอบ อาชีพ สุจริต ป้องกัน ประเทศ ปฏิบัติตาม หลักศีลธรรม รักษา สาธารณ ประโยชน์ ปฏิบัติตาม ศาสนา

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ปฏิบัติตาม กฎหมาย รับการศึกษา อบรม ประหยัด อดออม ประกอบ อาชีพสุจริต อนุรักษ์ ธรรมชาติ ป้องกัน ประเทศ ใช้ สิทธิ เลือก ตั้ง ปฏิบัติ ตาม หลัก ศีลธรรม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม รักษาสาธารณ ประโยชน์ ปฏิบัติตาม ค่านิยม ปฏิบัติตาม ศาสนา

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ไกร กล้า และก้อน ประชุมร่วมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน - ความคิดเห็นไม่ตรงกัน - ถกเถียงกัน ทั้งสามคนควรยึดหลักธรรมข้อใด ในการประชุมร่วมกัน

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ก. มีเหตุผล ประนีประนอม อดกลั้น ข. อดทน เสียสละ รับผิดชอบ ค. รับผิดชอบ เสียสละ วางแผน ง. ปฏิบัติตามกติกา รับผิดชอบ เสียสละ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นั้น จะต้องนำหลักคุณธรรมใด มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ก. ความซื่อตรง ข. ความเมตตากรุณา ค. ความเอื้อเฟื้อ ความเสียสละ ง. ความรับผิดชอบ มีวินัย


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ บทบาทของ พลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google