งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำร้อง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการผังเมือง นางสาวอรุณี มีมาก หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ นายปองพล ทองสมจิตร หัวหน้ากลุ่มงานประสานและติดตามมติ นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์สุ่ม หัวหน้าฝ่ายการประชุม

2 กลุ่มงานพิจารณาคำร้อง ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ 1
ผอ.สำนัก... (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ กลุ่มงานพิจารณาคำร้อง ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ 1 กลุ่มงานเลขานุการฯ ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ กลุ่มงานประสานและติดตามมติ ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ 2 ฝ่ายการประชุม ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 9 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้าง รวม 25 อัตราว่าง - มาช่วยาชการ 1 คน ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 8,080 335 673 2,019 2,692 3,365 4,038 4,711 5,384 6,057 6,730 7,403 1.1 งานสารบรรณ 7,550 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 2,500 166 393 598 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 1,700 192 412 668 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 800 42 72 96 (4) จัดเก็บ เรื่อง 358 877 1266 (5) ส่ง เรื่อง 19 26 35 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 150 3 9 14 1.2 การเงิน & บัญชี 430 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 7 16 25 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 225 18 43 82 (3) รายงาน Online ครั้ง 55 - 1.3 พัสดุ 100 (1) จัดซื้อ ครั้ง 30 2 4 (2) จัดจ้าง ครั้ง 12 10 11 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ครั้ง 46 8

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Routine สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ 1 งานประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 67 5 10 16 22 27 33 38 44 50 55 60 ผล 8 15 23 1.1 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 3 4 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงานวางและจัดทำ ผังเมือง 2 1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ 1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผังเมือง - 1.6 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 6,288,600 5% 11% 21% 28% 36% 46% 55% 66% 75% 85% 95% 100% งบดำเนินงาน 314,430 691,746 1,320,606 1,760,800 2,263,896 2,892,756 6,458,730 4,150,476 4,716,450 5,345,310 5,974,170 6,288,60 ผล 331,929 996,999 1,670,734


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google