งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

2 ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน การเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ได้แก่กลุ่มอาชีพ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตระหนัก ถึงการเตรียมนักบัญชีในยุค AEC เพื่อให้สอด รับกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูล ด้านสถิติพบว่านักศึกษาเลือกเรียนสาขาการบัญชีใน ปริมาณลดลงจากปีก่อนผู้วิจัย จึงทำการวิจัยเพื่อให้ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาบัญชี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา พัฒนา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลกร ตลอดจนการปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อไป

3 เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อสาขา การบัญชี เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ศึกษาต่อสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จำแนกเป็น รายด้าน และโดยรวมทุกด้าน

5 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี โดยรวม พบว่า มีความ คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97 S.D=.42) และเพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชีด้านบุคคลากร อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X=4.38 S.D=.61) รองลงมาคือ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สู่วิชาชีพ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.21 S.D=.64)

6 ด้าน ภาพลักษณ์ สาขาการบัญชี ด้าน ภาพลักษณ์ สาขาการบัญชี เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วมี โอกาสมีงานทำ สาขามีความ พร้อมในการ จัดการเรียน การสอน สาขามีความ พร้อมในการ จัดการเรียน การสอน มาก ที่สุด 4.31 มาก ที่สุด 4.31 มาก 4.10 มาก 4.10 ด้านหลักสูตร การเรียนการ สอน สามารถนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การประกอบ อาชีพได้ มาก ที่สุด 4.26 มาก ที่สุด 4.26 มีระบบการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา มาก 4.00 มาก 4.00

7 ด้านอุปกรณ์ การเรียนการ สอน มีคอมพิวเตอร์ รองรับด้านการ เรียนอย่าง เพียงพอ อุปกรณ์การสอนมี ความทันสมัย มาก 3.91 มาก 3.91 มาก 3.79 มาก 3.79 ด้านบุคลากร ผู้สอนมีความเป็น กันเอง มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.44 ผู้สอนมี ประสบการณ์ด้าน การสอน มาก 4.43 มาก 4.43

8 ด้านอัตราค่า เล่าเรียน มีกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อ การศึกษา สามารถผ่อน ชำระค่าเล่า เรียนได้ มาก ที่สุด 4.36 มาก ที่สุด 4.36 มาก 4.16 มาก 4.16 ด้าน สภาพแวดล้อ มของวิทยาลัย บรรยากาศ สภาพแวดล้อม น่าเรียน มาก 3.98 มาก 3.98 มีระบบรักษา ความปลอดภัย ที่ดี มาก 3.88 มาก 3.88

9 ด้านการ ประยุกต์ใช้ ความรู้สูวิชาชีพ เป็นอาชีพที่อยู่ใน ความต้องการของ ตลาด AEC นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ อิสระได้ มากที่สุด 4.32 มากที่สุด 4.32 มากที่สุด 4.21 มากที่สุด 4.21 ด้านปัจจัยอื่นๆ คิดว่าเหมาะสม กับตนเอง มาก 3.88 มาก 3.88 ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ เลือกเรียนบัญชี ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ เลือกเรียนบัญชี มาก 3.82 มาก 3.82

10 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า - เพศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อาชีพของ ผู้ปกครอง ที่ต่างกันมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 - อายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ของ ครอบครัวต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี ไม่แตกต่างกัน ด้านบุคคลากรครูผู้สอนนั้นถือว่าสาขาการบัญชีมีบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอนซึ่ง ถือเป็นจุดเด่นของสาขาจึงควรส่งเสริมครูให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ มากยิ่งขึ้น ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สู่วิชาชีพ ถือเป็นอีกด้านที่สาขา ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการปฏิบัติงานบัญชี จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และส่งเสริมการ สอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบรับกับความต้องการของ ตลาด Aec ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google