งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

2 ปัญหาการวิจัย ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน การเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ได้แก่กลุ่มอาชีพ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตระหนักถึงการเตรียมนักบัญชีในยุค AEC เพื่อให้สอด รับกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูล ด้านสถิติพบว่านักศึกษาเลือกเรียนสาขาการบัญชีในปริมาณลดลงจากปีก่อนผู้วิจัย จึงทำการวิจัยเพื่อให้ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาบัญชี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลกร ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของนักศึกษาที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขา การบัญชี เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี

4 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จำแนกเป็นรายด้าน และโดยรวมทุกด้าน

5 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( x = 3.97 S.D= .42) และเพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชีด้านบุคคลากร อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X=4.38 S.D= .61)รองลงมาคือด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สู่วิชาชีพ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.21 S.D= .64)

6 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสมีงานทำ มากที่สุด 4.31 ด้านภาพลักษณ์ สาขาการบัญชี สาขามีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน มาก 4.10 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ มากที่สุด 4.26 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาก 4.00

7 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน มาก 3.79
มีคอมพิวเตอร์รองรับด้านการเรียนอย่างเพียงพอ มาก 3.91 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนมีความทันสมัย มาก 3.79 ผู้สอนมีความเป็นกันเอง มากที่สุด 4.44 ด้านบุคลากร ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน มาก 4.43

8 ด้านอัตราค่าเล่าเรียน มาก 4.16
มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มากที่สุด 4.36 ด้านอัตราค่าเล่าเรียน สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ มาก 4.16 บรรยากาศสภาพแวดล้อมน่าเรียน มาก 3.98 ด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มาก 3.88

9 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สูวิชาชีพ มากที่สุด 4.21
เป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาด AEC มากที่สุด 4.32 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สูวิชาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ มากที่สุด 4.21 คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง มาก 3.88 ด้านปัจจัยอื่นๆ ผู้ปกครองส่งเสริมให้ เลือกเรียนบัญชี มาก 3.82

10 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า - เพศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง ที่ต่างกันมีผล ต่อการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชีแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 - อายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการบัญชี ไม่แตกต่างกัน ด้านบุคคลากรครูผู้สอนนั้นถือว่าสาขาการบัญชีมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอนซึ่งถือเป็นจุดเด่นของสาขาจึงควรส่งเสริมครูให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สู่วิชาชีพ ถือเป็นอีกด้านที่สาขาควรส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการปฏิบัติงานบัญชีจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และส่งเสริมการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาด Aec ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google