งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ พระไตรปิฎก เรื่อง ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ พระไตรปิฎก เรื่อง ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ พระไตรปิฎก เรื่อง ครูธีระพล เข่งวา

2 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 25 ก. พระไตรปิฎกมีมาตั้งแต่ มัยพุทธกาล ข. พระไตรปิฎกแบ่ง ออกเป็น ๖ คัมภีร์ ค. พระไตรปิฎกคือคัมภีร์ รวบรวม พระธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้า เท่านั้น เท่านั้น ง. พระไตรปิฎก ประกอบด้วยพระวินัย ปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม ปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม ปิฎก ปิฎก ครูธีระพล เข่งวา

3 2. ประมวลหลักธรรมที่ เป็นวิชาการ หมายถึงข้อใด หมายถึงข้อใด 26 ก. พระธรรมวินัย ข. พระวินัยปิฎก ค. พระ สุตตันตปิฎก ง. พระอภิธรรม ปิฎก ครูธีระพล เข่งวา

4 3. คัมภีร์ใดในพระ อภิธรรมปิฎกอธิบาย ปัจจัยหรือเงื่อนไขทาง ธรรม ๒๔ ปัจจัยหรือเงื่อนไขทาง ธรรม ๒๔ อย่าง อย่าง 27272727 ก. ยมก ข. วิภังค์ ค. ปัฏฐาน ง. ปุคคลบัญญัติ ครูธีระพล เข่งวา

5 4. อธิบายทัศนะที่ขัดแย้ง กันของนิกาย ต่างๆใน พระพุทธศาสนา หมายถึง ต่างๆใน พระพุทธศาสนา หมายถึง 28282828 ก. วิภังค์ ข. กถาวัตถุ ค. ธรรมสังคณี ง. ปุคคลบัญญัติ ครูธีระพล เข่งวา

6 5. ยมก หมายถึงพระ อภิธรรมคัมภีร์ใด 29 ก. ยกธรรมขึ้นอธิบาย เป็นคู่ๆโดย วิธีถามตอบ วิธีถามตอบ ข. รวมข้อธรรมเป็น หมวดๆแล้ว แยกอธิบายเป็น ประเภทๆ แยกอธิบายเป็น ประเภทๆ ครูธีระพล เข่งวา

7 5. ยมก หมายถึงพระ อภิธรรมคัมภีร์ใด 30 ค. จดข้อธรรมต่างๆลง ในขันธ์ ธาตุ อายตนะว่าเข้า กันได้ ธาตุ อายตนะว่าเข้า กันได้ หรือไม่ หรือไม่ ง. อธิบายปัจจัยหรือ เงื่อนไขทาง ธรรม ๒๔ อย่างว่า ธรรมใดเป็น ธรรม ๒๔ อย่างว่า ธรรมใดเป็น เงื่อนไขของธรรมใด เงื่อนไขของธรรมใด ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt 1 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ พระไตรปิฎก เรื่อง ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google