งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การกระจาย ของข้อมูล คือ ความแตกต่าง ระหว่างค่าต่างๆ ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การกระจาย ของข้อมูล คือ ความแตกต่าง ระหว่างค่าต่างๆ ของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน การกระจาย ของข้อมูล คือ ความแตกต่าง ระหว่างค่าต่างๆ ของข้อมูล

4 ครูปพิชญา คนยืน ส่วนเบี่ยงเบน (deviation) ส่วนเบี่ยงเบน (deviation) คือ ความ แตกต่างของข้อมูล จากค่ากลาง คือ ความ แตกต่างของข้อมูล จากค่ากลาง

5 ครูปพิชญา คนยืน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานหาได้ดังนี้ 1. หาค่าเฉลี่ยเลข คณิต 2. หาส่วนเบี่ยงเบน หรือผลต่างแต่ละ คะแนนกับค่าเฉลี่ยเลข คณิต โดยนำแต่ละ คะแนนลบด้วยค่าเฉลี่ย เลขคณิต

6 ครูปพิชญา คนยืน 3. หากำลังสองของ ส่วนเบี่ยงเบน แต่ละ ค่าที่ได้ในข้อ 2 4. หาผลรวม ทั้งหมดของข้อ 3 แล้วนำไปหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

7 ครูปพิชญา คนยืน 5. หารากที่สองที่ เป็นบวกของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ที่ได้จากข้อ 4 ( ผลลัพธ์ที่ได้ใน ข้อ 5 คือ ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน )

8 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนสอบวิชา คณิตศาสตร์ ของ นักเรียนกลุ่ม B จำนวน 10 คน 8 16 27 33 34 36 38 38 50 60

9 ครูปพิชญา คนยืน เส้นโค้ง ปกติ

10 ครูปพิชญา คนยืน 2020 8080 จำนวนนักเรียน ค่าใช้ จ่าย 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 4040 6060 ฮิสโทแกรม

11 ครูปพิชญา คนยืน รูปหลาย เหลี่ยม ของ ความถี่ เส้นโค้ง ของ ความถี่ ค่าใช้ จ่าย 2020 8080 จำนวนนักเรียน 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 4040 6060 50 0 15 0

12 ครูปพิชญา คนยืน เส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้ายหรือทางลบ ข้อมูลสูงเกาะกลุ่มกัน

13 ครูปพิชญา คนยืน เส้นโค้งเบ้ลาดทางขวาหรือทางบวก ข้อมูลต่ำเกาะกลุ่มกัน

14 ครูปพิชญา คนยืน เส้นโค้งปกติหรือรูประฆัง ข้อมูลที่มีการ แจกแจงปกติ จะมีค่ากลาง เป็นค่า เดียวกัน ข้อมูลมีการกระจายมาก ข้อมูลมีการกระจายน้อย

15 ครูปพิชญา คนยืน ความคลาด เคลื่อน ใน การใช้สถิติ

16 ครูปพิชญา คนยืน อาจเกิดขึ้นได้ในทุก ขั้นตอนของ การ ดำเนินการทางสถิติ เริ่มตั้งแต่ การเก็บ รวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย ความลำเอียง ความลำเอียงบันทึกข้อมูลผิดพลาด นำเสนอผิดจากความเป็นจริงทำให้เกิดการเข้าใจผิด ใช้สถิติที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูล อ่านข้อมูลที่นำเสนอผิดพลาดตีความเกินความจริง

17 ครูปพิชญา คนยืน ข้อมูลชุดหนึ่งมี 6 จำนวน แต่หายไป จำนวนหนึ่ง คงเหลือ เพียง 28, 29, 28, 32, 28 ถ้าทราบว่าค่าเฉลี่ย เลขคณิตของข้อมูลชุด นี้คือ 30 ข้อมูลที่ หายไปคือจำนวนใด

18 ครูปพิชญา คนยืน เลข 3 จำนวน ถ้า ค่ามัธยฐานเป็น 10 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 9 จำนวนที่มีค่ามากเป็น 12 แล้วจำนวน ที่มีค่า น้อยคือจำนวนใด

19 ครูปพิชญา คนยืน คนกลุ่มหนึ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน ถ้า ผู้ชายทุกคนอายุเท่ากัน หมด คือ 30 ปี ผู้หญิง ทุกคนอายุเท่ากันหมด คือ 25 ปี จงหาค่าเฉลี่ย เลขคณิตของคนทั้งสิบ ว่าเป็นเท่าใด

20 ครูปพิชญา คนยืน จากการสำราจอายุ ของเด็ก 40 คน ปรากฏว่าอายุ 15 ปี มี 5 คน อายุ 16 ปี มี 10 คน อายุ 17 ปี มี 15 คน และอายุ 18 ปี มี 10 คน จงหาค่าเฉลี่ย เลขคณิตของอายุ นักเรียนกลุ่มนี้

21 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การกระจาย ของข้อมูล คือ ความแตกต่าง ระหว่างค่าต่างๆ ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google