งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง สถิติ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถิติ

3 คือ ความแตกต่างระหว่างค่าต่างๆของข้อมูล
การกระจายของข้อมูล คือ ความแตกต่างระหว่างค่าต่างๆของข้อมูล

4 ส่วนเบี่ยงเบน(deviation)
คือ ความแตกต่างของข้อมูลจากค่ากลาง

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้ดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. หาส่วนเบี่ยงเบนหรือผลต่างแต่ละคะแนนกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยนำแต่ละคะแนนลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต

6 3. หากำลังสองของส่วนเบี่ยงเบน แต่ละค่าที่ได้ในข้อ 2
4. หาผลรวมทั้งหมดของข้อ 3 แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

7 5.หารากที่สองที่เป็นบวกของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ได้จากข้อ 4 (ผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ 5 คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

8 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่ม B จำนวน 10 คน

9 เส้นโค้งปกติ

10 ฮิสโทแกรม จำนวนนักเรียน 80 60 40 ค่าใช้ จ่าย 20 200 250 300 350 400
200 250 300 350 400 450 40 60 ฮิสโทแกรม

11 รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่
รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่ เส้นโค้ง ของความถี่ ค่าใช้ จ่าย 20 80 จำนวนนักเรียน 200 250 300 350 400 450 40 60 500 150

12 เส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้ายหรือทางลบ
ข้อมูลสูงเกาะกลุ่มกัน

13 เส้นโค้งเบ้ลาดทางขวาหรือทางบวก
ข้อมูลต่ำเกาะกลุ่มกัน

14 เส้นโค้งปกติหรือรูประฆัง
ข้อมูลมีการกระจายน้อย ข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติ จะมีค่ากลางเป็นค่าเดียวกัน ข้อมูลมีการกระจายมาก

15 ความคลาดเคลื่อน ในการใช้สถิติ
ความคลาดเคลื่อน ในการใช้สถิติ

16 นำเสนอผิดจากความเป็นจริง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด
อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของ การดำเนินการทางสถิติ เริ่มตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย นำเสนอผิดจากความเป็นจริง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ใช้สถิติที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูล อ่านข้อมูลที่นำเสนอผิดพลาด ตีความเกินความจริง ความลำเอียง บันทึกข้อมูลผิดพลาด

17 ข้อมูลชุดหนึ่งมี 6 จำนวน แต่หายไปจำนวนหนึ่ง คงเหลือเพียง 28, 29, 28, 32, 28 ถ้าทราบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ 30 ข้อมูลที่หายไปคือจำนวนใด

18 เลข 3 จำนวน ถ้าค่ามัธยฐานเป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น จำนวนที่มีค่ามากเป็น 12 แล้วจำนวน ที่มีค่าน้อยคือจำนวนใด

19 คนกลุ่มหนึ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน ถ้าผู้ชายทุกคนอายุเท่ากันหมด คือ 30 ปี ผู้หญิงทุกคนอายุเท่ากันหมด คือ 25 ปี จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคนทั้งสิบ ว่าเป็นเท่าใด

20 จากการสำราจอายุของเด็ก 40 คน ปรากฏว่าอายุ 15 ปี มี 5 คน อายุ 16 ปี มี 10 คน อายุ 17 ปี มี 15 คน และอายุ 18 ปี มี 10 คน จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้

21 พบกันใหม่วันพรุ่งนี้
เรื่อง สถิติ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google