งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อในการนำเสนอ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ 3. ตารางหรือผังสรุปสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อในการนำเสนอ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ 3. ตารางหรือผังสรุปสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ 3. ตารางหรือผังสรุปสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย  นักศึกษาขาดทักษะความชำนาญใน การนำผักผลไม้มา แกะสลักให้สวยงามตามแบบ - การใช้มีดแกะสลัก - ความเข้าใจในขั้นตอนการ แกะสลัก

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา การโรงแรม

5 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ รายการประเมินระดับ คุณภาพ รูปใบมีลักษณะพลิ้วสวยปลายใบเรียว เล็กโค้งใบกว้าง 4.30 ดี เส้นกลางใบบนเรียวเล็กข้างล่างใหญ่ กว่าเล็กน้อย 4.60 ดีมาก เส้นใบเฉียงโดยเริ่มกรีดตั้งแต่กลางใบ การจักขอบ มีความสอดคล้อง 4.60 ดีมาก ลักษณะการแกะสลักใบไม้โดยภาพรวม มีความสวยงาม 4.40 ดี ชิ้นงานและภาชนะที่ใส่มีความสะอาด 4.50 ดีมาก เฉลี่ย 4.48 ดี

6 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) รายการประเมินระดับ คุณภาพ รูปใบมีลักษณะพลิ้วสวยปลายใบเรียว เล็กโค้งใบกว้าง 4.60 ดีมาก เส้นกลางใบบนเรียวเล็กข้างล่างใหญ่ กว่าเล็กน้อย 4.70 ดีมาก เส้นใบเฉียงโดยเริ่มกรีดตั้งแต่กลางใบ การจักขอบ มีความสอดคล้อง 4.50 ดีมาก ลักษณะการแกะสลักใบไม้โดยภาพรวม มีความสวยงาม 4.50 ดีมาก ชิ้นงานและภาชนะที่ใส่มีความสะอาด 4.60 ดีมาก เฉลี่ย 4.58 ดีมาก

7 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) 3. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อน เรียนกับหลังเรียน การวัด n mea n stDf p- value ก่อนเรียน (Pre) 17 4.482 4.440 92 1.36716.191 หลังเรียน (Post) 17 4.576 5.447 54

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียน การสอนแบบประสบการณ์ ทำให้คะแนน เฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อในการนำเสนอ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ 3. ตารางหรือผังสรุปสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google