งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต
แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ

2 ความเป็นมา การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับโครงสร้างดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการนำวัสดุเหลือใช้จากแปลงไร่นา เช่นเศษหญ้า ต้นพืชต่างๆ และปุ๋ยคอกมูลสัตว์ นำมาหมักเป็นปุ๋ยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มาดำเนินกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ในการใช้ปุ๋ยเคมีนานๆจะมีผลต่อโครงสร้างของดินทำให้ดินแน่น ดินไม่ร่วนชุ่ยรากพืชหาอาหารได้ยากทำให้พืชไม่เจริญงอกงาม และในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมาก

3 ราคาปุ๋ยแพง เศรษฐกิจตกต่ำ มีภาระหนักในทุกด้าน
เส้นทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2549 เทศบาลเข้าให้การอบรมเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์เกิดแนวคิด,ลองผิดลองถูก,ใช้วัตถุดิบในชุมชน,ใช้เอง,แบ่งแจกจ่ายให้ผู้สนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่มีความสนใจ ราคาปุ๋ยแพง เศรษฐกิจตกต่ำ มีภาระหนักในทุกด้าน ปี พ.ศ ผู้สนใจเพิ่มขึ้นจึงมีแนวคิดการรวมกลุ่ม,ระดมทุน,แบ่งอัตราส่วนเท่าๆกันในกลุ่ม ปี พ.ศ.2552ถึง53จัดตั้งกลุ่มเป็นรูปธรรมมีประธาน กรรมการบริหารจัดการกลุ่มมีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม,ปันผลใช้หลักพอกินพอใช้เหลือค่อยพัฒนาสู่เชิงธุรกิจและพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

4 1. เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม/ชุมชน
แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม/ชุมชน 2. เพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ 3. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี 4. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม/ ชุมชน 5. เพื่อพัฒนารายได้และอาชีพภายในกลุ่ม/ชุมชน

5 กิจกรรมของศูนย์ * ร่วมกันจัดหาวัตถุดิบมาหมักไว้ที่เตรียมไว้
ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการ แบบการมีส่วนร่วม พึ่งพาอาศัย * ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงทราบว่ามีการผลิต *ร่วมกันผลิตปุ๋ย * ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่มีให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหา * ร่วมกันหาสมาชิกผู้ซื้อปุ๋ย * ร่วมกันรับผิดชอบ แบ่งปันทุกข์ สุข

6 ประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับ ความ พึงพอใจ ของประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 2. รู้วิธีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพรูปแบบต่างๆ ด้านสังคม 1. สร้างความสามัคคี สุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ ดีและเป็นสุข ประชาชน ใน ชุมชน ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. ได้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง 2. ความพึงพอใจของประชน 3.ขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รูปแบบต่างๆ

7 การบริหารจัดการงบประมาณ
ในการทำปุ๋ย 1. ค่าใช้จ่ายในการทำปุ๋ย ต่อกระสอบ เป็นเงิน บาท 2. ราคาขายแก่สมาชิก กระสอบละ บาท 3. ราคาขายแก่บุคคลภายนอก กระสอบละ บาท 4. ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน , บาท

8 การเตรียมน้ำหมัก และการการคลุกเคล้าส่วนผสม
ภาพความสำเร็จ การเตรียมน้ำหมัก และการการคลุกเคล้าส่วนผสม

9 การผสม การตาก การปั่นแห้ง
ภาพความสำเร็จ การผสม การตาก การปั่นแห้ง

10 การตรวจคุณภาพ การบรรจุถุง
ภาพความสำเร็จ การตรวจคุณภาพ การบรรจุถุง

11 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google