งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับโครงสร้าง ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก การนำวัสดุเหลือใช้จากแปลงไร่นา เช่น เศษหญ้า ต้นพืชต่างๆ และปุ๋ยคอกมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับโครงสร้าง ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก การนำวัสดุเหลือใช้จากแปลงไร่นา เช่น เศษหญ้า ต้นพืชต่างๆ และปุ๋ยคอกมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับโครงสร้าง ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก การนำวัสดุเหลือใช้จากแปลงไร่นา เช่น เศษหญ้า ต้นพืชต่างๆ และปุ๋ยคอกมูล สัตว์ นำมาหมักเป็นปุ๋ยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มา ดำเนินกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ และ ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานใน การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ในการ ใช้ปุ๋ยเคมีนานๆจะมีผลต่อโครงสร้างของ ดินทำให้ดินแน่น ดินไม่ร่วนชุ่ยรากพืชหา อาหารได้ยากทำให้พืชไม่เจริญงอกงาม และในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมาก

3 เส้นทางการพัฒนา ราคาปุ๋ยแพง เศรษฐกิจตกต่ำ มีภาระหนักใน ทุกด้าน ปี พ. ศ.2549 เทศบาลเข้าให้การ อบรมเรื่องการทำปุ๋ย อินทรีย์เกิดแนวคิด, ลองผิดลองถูก, ใช้ วัตถุดิบในชุมชน, ใช้ เอง, แบ่งแจกจ่ายให้ ผู้สนใจ ปี พ. ศ.2552 ถึง 53 จัดตั้งกลุ่มเป็นรูปธรรมมี ประธาน กรรมการบริหาร จัดการกลุ่มมีกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม, ปันผล ใช้ หลักพอกินพอใช้เหลือ ค่อยพัฒนาสู่เชิงธุรกิจ และพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เป็น แหล่ง เรียนรู้ ให้กับ ชุมชนที่มี ความสนใจ ปี พ. ศ.2550-51 ผู้สนใจเพิ่มขึ้นจึงมี แนวคิดการรวมกลุ่ม, ระดมทุน, แบ่ง อัตราส่วนเท่าๆกันใน กลุ่ม

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และเพิ่ม รายได้ให้กับกลุ่ม / ชุมชน 2. เพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ 3. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี 4. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม / ชุมชน แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านตะโกสิงห์หมู่ 9 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 5. เพื่อพัฒนารายได้และอาชีพภายในกลุ่ม / ชุมชน

5 * ร่วมกันจัดหาวัตถุดิบมา หมักไว้ที่เตรียมไว้ * ร่วมกันผลิตปุ๋ย * ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่มีให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันหา กิจกรรมของศูนย์ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการ แบบการมีส่วนร่วม พึ่งพาอาศัย * ร่วมกันหาสมาชิกผู้ซื้อปุ๋ย * ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน หมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงทราบ ว่ามีการผลิต * ร่วมกันรับผิดชอบ แบ่งปัน ทุกข์ สุข

6 ประโยชน์ของประชาชนที่ จะได้รับ ความ พึงพอใจ ของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 2. รู้วิธีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพรูปแบบ ต่างๆ ด้านสังคม 1. สร้างความสามัคคี 2. สุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ ดี และเป็นสุข ประชาชน ใน ชุมชน ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 1. ได้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ เข้มแข็ง 2. ความพึงพอใจของประชน 3. ขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ รูปแบบต่างๆ

7 1. ค่าใช้จ่ายในการทำปุ๋ย ต่อกระสอบ เป็นเงิน 220-240 บาท 2. ราคาขายแก่สมาชิก กระสอบละ 280 บาท 3. ราคาขายแก่บุคคลภายนอก กระสอบละ 300 บาท 4. ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 63,000 บาท ในการทำปุ๋ย

8 ภาพความสำเร็จ การเตรียมน้ำหมัก และการการคลุกเคล้า ส่วนผสม

9 ภาพความสำเร็จ การผสม การตาก การปั่นแห้ง

10 ภาพความสำเร็จ การตรวจคุณภาพ การบรรจุถุง

11 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับโครงสร้าง ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก การนำวัสดุเหลือใช้จากแปลงไร่นา เช่น เศษหญ้า ต้นพืชต่างๆ และปุ๋ยคอกมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google