งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R) โดย นางดารารัตน์ อุ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R) โดย นางดารารัตน์ อุ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R) โดย นางดารารัตน์ อุ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ผลงาน 1. รางวัล Popular Vote จาก งาน KKU Show and Share 2009 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน KKU Show and Share 2010 3. รับทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ. ศ.2550

3 มูลเหตุหรือแรงจูงใจ แห่งการทำงานวิจัย ปัญหาที่เกิดจากหน้างาน ความรักองค์กร อยากให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มี คุณภาพ ทำให้การทำงานมีชีวิตชีวามีความสุข มีผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง ได้รับการยอมรับนับถือ ได้เครือข่าย ได้เดินทาง

4 เมื่อกล่าวถึงงานประจำ คนส่วนใหญ่จะ รู้สึกว่าไม่สนุก น่าเบื่อ เป็นภาระ เหนื่อย หนัก และจำเจ โดยมีสาเหตุ จาก 1. การแบ่งงานกันทำเป็นส่วน ๆ 2. งานถูกลดคุณค่า เหลือเพียงแค่ ที่มาของรายได้ 3. ลักษณะงานประจำเป็นงานที่คนอื่น สั่งให้ทำ 4. งานประจำได้ทำลายความคิด สร้างสรรค์ สถานการณ์ปัญหา : งาน ประจำกับการจัดการ ความรู้

5 วิธีดำเนินการ 1. ระบุหัวข้อหรือปัญหา การวิจัย 2. ทบทวนวรรณกรรม หนังสือ วารสาร ผู้เชี่ยวชาญ 3. กำหนดกรอบแนวคิด การวิจัย ( ตัวแปรและวิธีวัดตัว แปร ) 4. ออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 4.1 การกำหนด ประชากร - กลุ่มตัวอย่าง - วิธีการสุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือการวิจัย 4.2 วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 4.3 วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล 5. ดำเนินการเก็บ ข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูล 7. เขียนรายงาน การวิจัย

6 ปัญหาอุปสรรค 1. ไม่มีเวลา 2. เพิ่มภาระ 3. ตั้งโจทย์ไม่เป็น

7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. คิดเสมอว่า ต้องทำเสร็จให้ได้ ละ ความเป็นตัวตนของตน 2. ต้องยอมปรับแก้ตาม คณะกรรมการเพราะเป็นมุมมอง รอบด้าน 3. อย่าเพิ่งคิดถึงงานวิจัย ให้คิดถึง การพัฒนาคุณภาพงาน เพราะจะ ทำให้มองเห็นปัญหาหลากหลาย 4. หาพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้าน วิชาการ ให้ทุน และกระตุ้นติดตาม

8 ข้อแนะนำ กลุ่ม 1 เก็บข้อมูลเอาไว้บ้างแล้วแต่ยัง ไม่รู้ว่าจะทำ อะไรต่อไปอย่างไร กลุ่ม 2 มีโครงการวิจัยหรือมีหัวข้ออยู่ แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มทำ กลุ่ม 3 สนใจที่จะทำงานวิจัยมาก แต่ยัง ไม่มี โครงการแน่นอน กลุ่ม 4 สนใจที่จะทำวิจัยพอควร แต่ไม่ ค่อยแน่ใจว่าจะทำ ได้หรือไม่ กลุ่ม 5 ไม่ต้องการทำวิจัยเลย คิดว่า ยุ่งยาก และไม่สนใจ

9 ข้อแนะนำ ( ต่อ ) กลุ่ม 1 เก็บข้อมูล เอาไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำ อะไรต่อไปอย่างไร ลองเอาข้อมูลเดิมมา พิจารณา แล้วดูว่าเราจะ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ลอง ค้นหาปัญหา กลุ่ม 2 มี โครงการวิจัยหรือมี หัวข้ออยู่แล้ว แต่ ยังไม่ได้เริ่มทำ ลองค้นหาปัญหา เริ่มต้นปรับโครงการเดิมโดย เขียนให้ชัดเจนขึ้น มีการทบทวนเอกสารมากขึ้น กลุ่ม 3 สนใจที่จะ ทำงานวิจัยมาก แต่ยังไม่มี โครงการแน่นอน ดู สังเกตปัญหาการ ทำงานใกล้ตัว วิเคราะห์ ปัญหาให้ชัด เริ่มพัฒนา โครงการตามขั้นตอน

10 ข้อแนะนำ ( ต่อ ) กลุ่ม 5 ไม่ต้องการ ทำวิจัยเลย คิดว่า ยุ่งยาก และไม่ สนใจ ทำอย่างดี ? กลุ่ม 4 สนใจที่ จะทำวิจัย พอควร แต่ไม่ ค่อยแน่ใจว่าจะ ทำ ได้หรือไม่ อ่านเอกสารมากๆเพื่อ กระตุ้นให้คิดได้ ศึกษา บทเรียนของผู้อื่น สอบถาม ผู้รู้เพื่อให้เกิดการต่อยอด ความคิดของตนเอง ลองคิดใหม่ ลอง ศึกษาผลงานผู้อื่น ลองไปพูดคุยกับผู้รู้

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R) โดย นางดารารัตน์ อุ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google