งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 3 โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยเป็นงาน ในระดับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 3 โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยเป็นงาน ในระดับนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 3 โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยเป็นงาน ในระดับนักเรียน

2 โครงงาน คอมพิวเตอร์  วิชาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆที่มีอยู่ในการศึกษาทดลอง แก้ปัญหาต่างๆเพื่อนำผลที่ได้มา ประยุกต์ใช้งานจริงหรือใช้ไว้เพื่อ เสริมสร้างการเรียนให้มี ประสิทธิภาพ

3 โครงงาน คอมพิวเตอร์  โครงงานคอมจึงเป็น กิจกรรมทาง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ได้ฝึก ผลทางการใช้ทักษะ

4 การใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์และ ซอฟแวร์ ในการแก้ปัญหาร่วมทั้ง การพัฒนาในการสร้าง ผลงานการใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์และ ซอฟแวร์

5 โครงงาน คอมพิวเตอร์  โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนที่ นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา ปัญหาทีตนสนใจ ซึ่งอาจเป็น ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ขบวนการ ทางวิศวกรรมทารวิทยาศาสตร์ ซอฟแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์

6 ทักษะพื้นฐาน  ทักษะพื้นฐานในการ พัฒนาโครงงานบางเนื่อง อาจต้องการวัสดุ นอกเหนือจากที่มีอยู่ซึ่ง นักเรียนจะต้องคิด ออกแบบสร้างขึ้นหรือ ดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้

7 การพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์จะอยู่ ภายใต้การ ควบคุมดูแลและให้ คำปรึกษาของครูใน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ หรือต่าง สาขาวิชา ร่วมทั่งผู้ คุณวุฒิ

8 โครงงาน คอมพิวเตอร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ ที่จัดทำในระรับมัธยม ควรเป็นประเด่นปัญหาที่ นักเรียนสนใจและ สามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์

9 โครงงาน คอมพิวเตอร์  การพัฒนา คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมเพื่อให้ โครงงานคอมพิวเตอร์ นั่นมีคุณค่ายิ่ง

10 โครงงาน คอมพิวเตอร์  เรื่องที่นักเรียนสนใจ และคิด ที่จะทำโครงงาน มีผู้ทำมาก่อน และ พัฒนามาแล้วแต่ นักเรียนก็ยังสามารถทำ โครงงานดังกล่าวได้

11 โครงงานคอมพิวเตอร์  เพียงแต่คิดดัดแปลง แนวทาง ในการที่จะ วิเคราะห์ข้อมูลการ พัฒนาโปรแกรมหร ศึกษาเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 3 โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยเป็นงาน ในระดับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google