งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคาร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคาร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคาร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง น้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจา ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กำหนดให้อาคารประเภท ข เป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  1. อาคาร หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ชนิด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ. ศ. 2548 ดังนี้  (1) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นของ อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน  (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นของ อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ ไม่ถึง 200 ห้องนอน  (3) หอพักที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นของ อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 250 ห้องขึ้น ไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  (4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตาราง เมตรขึ้นไป  (5) โรงพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลที่มีเตียงไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้น อาคารตั้งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง  (6) อาคารโรงเรียน สถานบันอุดมศึกษาที่มีพื้นที่ใช้ สอยทุกชั้นอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ ถึง 25,000 ตารางเมตร  (7) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือเอกชนที่มีพื้นที่ใช้ สอยทุกชั้นอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  (8) อาคารของศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยทุกชั้น อาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร  (9) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยทุกชั้นอาคารตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร  (10) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้สอยทุก ชั้นอาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร  ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้อง ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับ จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำเสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้ เจือจาง

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคาร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google