งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Health Information System Development With Participation By Social Networking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Health Information System Development With Participation By Social Networking)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Health Information System Development With Participation By Social Networking) ภาณุมาศ นนทพันธ์ 5310042013

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โลกกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ข้อมูล รัฐธรรมนูญกับความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม การลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในด้าน ระบบข้อมูลสุขภาพมีสูงทั้งเงินและ ความหลากหลายของระบบ ค่าใข้จ่ายทางด้านสุขภาพของภาครัฐและประชาชน สามารถลด ได้ด้วยการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพ กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของหลายองค์กรทั้ง ภาครัฐ กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน ความสำคัญของ Social Networking เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับการพัฒนาข้อมูลร่วมกัน

3 คำถามวิจัย 1. การมีส่วนร่วมมีผลต่อการดำเนินงานระบบข้อมูล สุขภาพหรือไม่ 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ต่อผลการดำเนินงานระบบ ข้อมูลสุขภาพเป็นอย่างไร

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมต่อผลการดำเนิน งานระบบสุขภาพ 2. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบระบบงานข้อมูล สุขภาพ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบงานข้อมูลสุขภาพโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

5 สมมติฐานการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อการ ดำเนินงานระบบข้อมูลสุขภาพ 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีผลต่อ การดำเนินงานระบบข้อมูลสุขภาพ

6 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือคนทำงานด้านสุขภาพที่ ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ท

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพที่ทำงานบนเว็บ ไซท์ 2. ได้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูลสุขภาพ

8 นิยามศัพท์ ระบบข้อมูลสุขภาพ คือ ข้อมูลแสดงรายละเอียด ของ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ, ข้อมูลทะเบียนสถิติ ชีพ, ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ, ข้อมูล ทะเบียนโรค, ข้อมูลบริการสุขภาพจากสถานพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ

9 นิยามศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ การที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำความรู้จัก กัน สื่อสารถึงกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน รูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซท์ที่เชื่อมโยง ระหว่างบุคคลต่อบุคคลไปจนถึงบุคคลกับกลุ่ม บุคคล โดยมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีเครื่องมือ ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง เครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจ สามารถ แบ่งปันข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับคนใน เครือข่ายด้วยวิธีต่าง ๆ

10 ทบทวนวรรณกรรม 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการ ข้อมูล 2. ข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสุขภาพ 3. การจัดการข้อมูลสุขภาพ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 5. ระบบงานข้อมูลสุขภาพในปัจจุบัน 6. กระบวนการมีส่วนร่วม 7.Social Networking

11 วิธีดำเนินการวิจัย 1. สำรวจแนวทางและความต้องในการในการใช้งาน ระบบข้อมูลสุขภาพ 2. ศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานระบบข้อมูลสุขภาพ 3. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ 4. ทดสอบและทดลองใช้งาน 5. ประเมินผล

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Health Information System Development With Participation By Social Networking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google