งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า

2 ลำดับที่ ประเภท ร่างเดิม ข้อเสนอ ที่ 1
ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า กำลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป ขอให้แยกประเภทโรงงานถลุงหรือหลอมตามประเภทของโลหะและกำลังการผลิต ในการพิจารณากำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง เนื่องจากระดับของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน 1.กำหนดให้โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการหรือกิจ กรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรง 1.1 โรงงานหลอมเหล็ก 2.กำหนดให้โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง โดยกำหนดตามขนาดกำลังการผลิต(Output) 2.1 โรงงานถลุงเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 20,000 ตันต่อวันขึ้นไป(อ้างอิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) 2.2 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก ที่มี กำลังการผลิตมากกว่า 50 ตันต่อวัน

3 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2547

4 หมวด 13 การทำเหมืองแร่โลหะ
หมู่ 131 การทำเหมืองแร่เหล็ก หมู่ 132 การทำเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กขั้นต้น การถลุงเหล็ก ใช้สินแร่เหล็ก, ถ่านหิน การถลุงเแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กขั้นกลาง การหลอมเหล็ก โดยใช้ เศษเหล็ก การหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การหลอมเหล็กไม่ใช่การถลุงเหล็ก -นำเศษเหล็กมา Recycle จึงลดการขุดสินแร่เหล็ก -ใช้เตาหลอมด้วยไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด -ไม่มีการก่อให้เกิดสารอินทรีย์ละเหยง่าย (VOCs) -กำจัดฝุ่นด้วยถุงกรองประสิทธิภาพสูง ฝุ่นที่ได้นำไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมอื่น -หมุนเวียนตะกรันเหล็กมาหลอมใหม่ -หมุนเวียนน้ำหล่อเย็นมาใช้ใหม่ ไม่มีการปล่อยน้ำทิงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สรุป โรงงานหลอมเหล็กจึงไม่ควรเข้าข่ายโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง อลูมิเนียม (บอกไซต์) ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส นิคเกิล ตะกั่วสังกะสี สังกะสี ดีบุก โลหะผสมเหล็ก (เช่น โคบอลต์ โมลิบดินัม แทนทาลัม หรือเวนาเดียม) โลหะมีค่า (เช่น ทอง เงิน หรือโลหะกลุ่มแพลทินัม) แร่หายากหรือแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2547

5 มลภาวะที่ออกจากกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน

6 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามี เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต

7 ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กหรือเหล็กกล้า
โลหะเหล็ก โลหะอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็ก ถลุงเหล็ก >20000 ตัน/วัน ถลุง/หลอม ทองแดง >=50ตัน/วัน ถลุง/หลอม ตะกั่ว >=50ตัน/วัน ถลุง/หลอม ดีบุก >=50ตัน/วัน ถลุง/หลอม แทนทาลัม >=50ตัน/วัน ถลุง/หลอม โลหะอื่นๆ >=50ตัน/วัน รุนแรง หลอมเหล็ก ถลุงเหล็ก <=20000 ตัน/วัน ถลุง/หลอม ทองแดง <50ตัน/วัน ถลุง/หลอม ตะกั่ว <50ตัน/วัน ถลุง/หลอม ดีบุก <50ตัน/วัน ถลุง/หลอม แทนทาลัม <50ตัน/วัน ถลุง/หลอม โลหะอื่นๆ <50ตัน/วัน ไม่รุนแรง


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google