งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า

2 ลำดับที่ ประเภท ร่างเดิมข้อเสนอ ที่ 1 ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือ หลอมโลหะ รวมเหล็กและ เหล็กกล้า กำลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้น ไป ขอให้แยกประเภทโรงงานถลุงหรือหลอมตาม ประเภทของโลหะและกำลังการผลิต ในการพิจารณา กำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบรุนแรง เนื่องจากระดับของความรุนแรงที่มี ต่อสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน 1. กำหนดให้โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการหรือกิจ กรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรง 1.1 โรงงานหลอมเหล็ก 2. กำหนดให้โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการหรือ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง โดยกำหนด ตามขนาดกำลังการผลิต (Output) 2.1 โรงงานถลุงเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก ขั้นต้น ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 20,000 ตันต่อวันขึ้นไป ( อ้างอิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ) 2.2 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก ที่มี กำลังการผลิตมากกว่า 50 ตันต่อวัน

3 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ.2547 http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge05/knowledge05_1_2c1020.html

4 หมวด 13 การทำ เหมืองแร่โลหะ เหล็กขั้นต้น การ ถลุงเหล็ก ใช้สินแร่เหล็ก, ถ่าน หิน เหล็กขั้นกลาง การ หลอมเหล็ก โดยใช้ เศษเหล็ก ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ.2547 http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge05/knowledge05_1_2c1020.html การถลุงเแร่โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก การหลอมโลหะที่ไม่ใช่ เหล็ก หมู่ 131 การทำเหมืองแร่เหล็ก หมู่ 132 การทำเหมืองแร่โลหะ ที่ไม่ใช่เหล็ก อลูมิเนียม ( บอกไซต์ ) ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส นิคเกิล ตะกั่ว สังกะสี สังกะสี ดีบุก โลหะ ผสมเหล็ก ( เช่น โคบอลต์ โม ลิบดินัม แทนทาลัม หรือเว นาเดียม ) โลหะมีค่า ( เช่น ทอง เงิน หรือโลหะกลุ่มแพลทินัม ) แร่หายากหรือแร่โลหะที่ไม่ใช่ เหล็กอื่น ๆ การหลอมเหล็กไม่ใช่การถลุง เหล็ก - นำเศษเหล็กมา Recycle จึงลด การขุดสินแร่เหล็ก - ใช้เตาหลอมด้วยไฟฟ้าที่เป็น พลังงานสะอาด - ไม่มีการก่อให้เกิดสารอินทรีย์ ละเหยง่าย (VOCs) - กำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง ประสิทธิภาพสูง ฝุ่นที่ได้นำไปเป็นวัตถุดิบทดแทน ในอุตสาหกรรมอื่น - หมุนเวียนตะกรันเหล็กมาหลอม ใหม่ - หมุนเวียนน้ำหล่อเย็นมาใช้ใหม่ ไม่มีการปล่อยน้ำทิงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ สรุป โรงงานหลอมเหล็กจึงไม่ ควรเข้าข่ายโครงการที่อาจ ส่งผลกระทบรุนแรง

5 มลภาวะที่ออกจากกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน

6 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามี เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต

7 โลหะเหล็ก ถลุงเหล็ก <=20000 ตัน / วัน หลอม เหล็ ก ถลุง / หลอม ทองแดง <50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม ดีบุก <50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม ตะกั่ว <50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม แทนทาลัม <50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม โลหะอื่นๆ <50 ตัน / วัน ไม่ รุนแรง รุนแร ง ถลุงเหล็ก >20000 ตัน / วัน โลหะอื่นๆที่ไม่ใช่ เหล็ก ถลุง / หลอม ทองแดง >=50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม ตะกั่ว >=50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม ดีบุก >=50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม แทนทาลัม >=50 ตัน / วัน ถลุง / หลอม โลหะอื่นๆ >=50 ตัน / วัน ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็ก หรือเหล็กกล้า


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอความคิดเห็นโรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กและเหล็กกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google