งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง การวิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง การวิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง การวิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ

2 ความต้องการ (System Requirement) คือ ความสามารถในการทำงาน และเงื่อนไขของ การทำงานของระบบ หรือเงื่อนไขที่ระบบต้องทำ ให้สำเร็จ Functional Requirement ความต้องการด้าน หน้าที่เป็นความสามารถของระบบที่จะต้องทำงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ Non-Functional Requirement ความต้องการ ด้านอื่นเป็นความต้องการระบบที่ช่วยเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ใช้ใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น

3 Non-Functional Requirement Usability Reliability Performance Supportability Implementation Interface Operation Packaging Legal

4 เอกสารความต้องการของระบบ Use Case Model Supplementary Specification Vision Glossary Business Rule

5 Supplementary Specification Non-Function Requirement ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบ Hardware and Software Constraint Development Constraint, Methodology ข้อกำหนดด้านการออกแบบและติดตั้งอื่น Documentation ประเด็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิการใช้งานและประเด็น อื่นด้านกฎหมาย Packaging

6 Supplementary Specification Physical Environment Concern Operational Concerns Application-specific Domain Rule Information in Domain of Interes

7 Vision สถานการณ์ปัจจุบันของระบบ และเป้าหมายของ ระบบใหม่ สรุปฟังก์ชั่นของระบบ

8 Glossary คำศัพท์ที่จะใช้เป็นมาตรฐาน Aliases ความหมาย รูปแบบ ความสัมพันธ์กับคำศัพท์อื่น Range of Value Validation Rules

9 Glossary คำศัพท์คำอธิบายรูปแบบการ ตรวจสอบ ข้อมูล ชื่อเรียก อื่น Item ตัวสินค้าที่ขายได้ Payment authoriz ation ระบบการอนุมัติชำระ เงินภายนอกที่ระบบ ขายแบบ POS ต้อง ส่งข้อมูล รหัสร้านค้า รหัสลูกค้า และ จำนวนเงินที่ชำระ เพื่อขออุนมัติการ ชำระเงินจำนวนนั้น เป็นค่าสินค้า UPC รหัสแทนสินค้าเป็น บาร์โค้ดติดกำกับบน สินค้านั้น เลข 12 หลัก รหัสตัวที่ 12 เป็น check digit Universal Product Code

10 Business Rule เป็นคำอธิบายว่าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างไร นโยบายของการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบในการ ปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น เป็น ต้น ลำ ดับ กฎเกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น ผลกระทบ 1 ในการรับชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต จะต้องมีลายเซ็น ของเจ้าของบัตร เครดิต ลายเซ็นของเจ้าของบัตร ยังคงมีอยู่แต่อาจมีการ เปลี่ยนแปลงเป็นลายเซ็น ดิจิตอลในภายหลัง บริษัทบัตร เครดิต 2 ในการขายที่ เกิดขึ้นจะต้องมี การคำนวณภาษี ขายตามอัตราที่ กรมสรรพากรเรียก เก็บ อัตราภาษีขายอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่ไม่บ่อย ด้านกฎหมาย

11 การวิเคราะห์ความต้องการของะรบบ ใน Unified Process หลักฐานและ เอกสาร รอบการวนซ้ำ Incepti on I1 Elaborat ion E1...En Constru ction C1…Cn Transiti on T1…Tn Use-Case Modelsr Visionsr Supplementary Specification sr Glossarysr s (start) r (refined)


ดาวน์โหลด ppt วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง การวิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google