งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP 1 นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP 1 นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP 1 นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky 1 2

3 แจ้งจังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด สรุปผลการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ทางระบบ FTP/ เว็บไซต์ จัดเก็บ / รวบรวมข้อมูล / ปัญหา / วิธีการ ลงโปรแกรม กำหนดแนวทาง / วิธีการลงโปรแกรม ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของ สพจ./ สพอ. ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด ขั้นตอน 1 2 3 4 5

4 ขับเคลื่อน PA/IPA อย่างไร  ขับเคลื่อน IPA - ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนา ชุมชน ประจำปี พ. ศ. 2555 - ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Internet/Antivirus/e-mail)

5 ค่านิยมในการ ขับเคลื่อน C,D,F,PC,D,F,P C,D,F,PC,D,F,P C Creativity = สร้างสรรค์ D Discovery = ใฝ่รู้ F Facilitation = เอื้ออำนวย P Practical = ปฏิบัติได้จริง

6 ผลการ ดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูล / ปัญหา / แนวทางการแก้ไข 2. จัดทำ เอกสาร ( คู่มือ )

7 ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไขและ ข้อเสนอแนะ 1. ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจการ ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky และศึกษาเอกสาร หรือสื่อที่ส่งให้น้อย 2. สพจ. แจ้งผู้ใช้งานดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ค่อนข้างช้า 1. ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจการ ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky และศึกษาเอกสาร หรือสื่อที่ส่งให้น้อย 2. สพจ. แจ้งผู้ใช้งานดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ค่อนข้างช้า 1. ประสานงานทางโทรศัพท์ และ ระบบ OA 2. ติดตามให้ความรู้ 1. ประสานงานทางโทรศัพท์ และ ระบบ OA 2. ติดตามให้ความรู้

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP 1 นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google