งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร พรพนารัตน์ 082-449-4959, 083-493-7555, Supakorn2510@hotmail.com วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ( บทนำ ) การจัดการอาชีวศึกษาตาม แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ. ศ.2545-2559) ระบุส่วนใหญ่การจัดการศึกษายังไม่ สามารถจัดการศึกษาและ อบรมความรู้และทักษะหลายด้านให้แก่ผู้เรียนจากผลวิจัย ประนอม เนติพุทถาวรกูล พบว่า การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติหลัง เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ( ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนในวิชาที่จะทำวิจัย ) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อนักศึกษาตะไบแล้วผิวไม่เรียบ ส่วนมากผิวจะโก่งหรือโค้ง ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจจากการทำงานก็จะแก้ไขผิดวิธี ทำ ให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่าที่ กำหนดและผิวไม่เรียบ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของ นักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังสาธิต ขอบเขตของการวิจัย 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการวิจัยในเนื้อหา เรื่อง พัฒนาการสอน แบบสาธิตร่วมมือกับการลงมือปฏิบัติเรื่องการตะไบผิว เรียบ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ.2545 ปรับปรุง พ. ศ.2546 1.3.2 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยาม เทค ) ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ฝึกฝีมือ ในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 คน

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบได้ถูกต้อง 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนดีขึ้น

5 ผลของการวิจัย ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของคะแนนก่อนสาธิตและ คะแนนหลังสาธิต สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยจากหลังการสาธิตสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยก่อนการสาธิตจริง เชื่อถือได้ 99% สรุปว่าผู้เรียนที่ เรียนด้วยการสอนแบบสาธิตกับการลงมือปฏิบัติมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง คะแนน T ก่อนการ สาธิต 6.70 13.05 หลังสาธิต 8.17

6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของ นักศึกษาได้ถูกต้อง 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการสาธิตการตะไบผิวเรียบ สรุปผลการวิจัย จากการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ เรื่องการตะไบผิวเรียบ โดยทดลองกับนักศึกษา ปวช.1 สาขา ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) จำนวน 40 คน ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ ดังนี้

7 1. พฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษา ได้ถูกต้อง ร้อยละ 97.50 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนแบบ สาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทำให้คะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน สาธิต อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01 อภิปรายผล จากผลที่ผู้วิจัยนำการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติ ไปทดลองใช้ พบประเด็นที่สามารถนำไปอภิปรายผลได้ดังนี้ ใน ภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน สาธิตทั้งนี้เพราะว่า การสาธิตจาก ของจริงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและได้ เห็นการปฏิบัติงานจริงอย่าง ถูกต้อง

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1. การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ควร จัดให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ย่อยเพื่อนักศึกษาจะได้มองเห็นการสาธิตอย่างชัดเจน 2. การสอนต้องเน้นย้ำจุดสำคัญและเทคนิควิธีการ ต่างๆและการใช้เครื่องมือ - วัดให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google