งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร พรพนารัตน์ , , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ( บทนำ ) การจัดการอาชีวศึกษาตาม แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ. ศ ) ระบุส่วนใหญ่การจัดการศึกษายังไม่ สามารถจัดการศึกษาและ อบรมความรู้และทักษะหลายด้านให้แก่ผู้เรียนจากผลวิจัย ประนอม เนติพุทถาวรกูล พบว่า การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติหลัง เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ( ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนในวิชาที่จะทำวิจัย ) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อนักศึกษาตะไบแล้วผิวไม่เรียบ ส่วนมากผิวจะโก่งหรือโค้ง ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจจากการทำงานก็จะแก้ไขผิดวิธี ทำ ให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่าที่ กำหนดและผิวไม่เรียบ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของ นักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังสาธิต ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการวิจัยในเนื้อหา เรื่อง พัฒนาการสอน แบบสาธิตร่วมมือกับการลงมือปฏิบัติเรื่องการตะไบผิว เรียบ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ.2545 ปรับปรุง พ. ศ ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยาม เทค ) ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ฝึกฝีมือ ในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 คน

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบได้ถูกต้อง 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนดีขึ้น

5 ผลของการวิจัย ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของคะแนนก่อนสาธิตและ คะแนนหลังสาธิต สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยจากหลังการสาธิตสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยก่อนการสาธิตจริง เชื่อถือได้ 99% สรุปว่าผู้เรียนที่ เรียนด้วยการสอนแบบสาธิตกับการลงมือปฏิบัติมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง คะแนน T ก่อนการ สาธิต หลังสาธิต 8.17

6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของ นักศึกษาได้ถูกต้อง 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการสาธิตการตะไบผิวเรียบ สรุปผลการวิจัย จากการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ เรื่องการตะไบผิวเรียบ โดยทดลองกับนักศึกษา ปวช.1 สาขา ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) จำนวน 40 คน ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ ดังนี้

7 1. พฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษา ได้ถูกต้อง ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนแบบ สาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทำให้คะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน สาธิต อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01 อภิปรายผล จากผลที่ผู้วิจัยนำการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติ ไปทดลองใช้ พบประเด็นที่สามารถนำไปอภิปรายผลได้ดังนี้ ใน ภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน สาธิตทั้งนี้เพราะว่า การสาธิตจาก ของจริงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและได้ เห็นการปฏิบัติงานจริงอย่าง ถูกต้อง

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1. การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ควร จัดให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ย่อยเพื่อนักศึกษาจะได้มองเห็นการสาธิตอย่างชัดเจน 2. การสอนต้องเน้นย้ำจุดสำคัญและเทคนิควิธีการ ต่างๆและการใช้เครื่องมือ - วัดให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร. ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google