งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศุภกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศุภกร พรพนารัตน์ , , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (บทนำ) การจัดการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ ) ระบุส่วนใหญ่การจัดการศึกษายังไม่สามารถจัดการศึกษาและ อบรมความรู้และทักษะหลายด้านให้แก่ผู้เรียนจากผลวิจัยประนอม เนติพุทถาวรกูล พบว่า การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน (ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนในวิชาที่จะทำวิจัย) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อนักศึกษาตะไบแล้วผิวไม่เรียบ ส่วนมากผิวจะโก่งหรือโค้ง ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจจากการทำงานก็จะแก้ไขผิดวิธี ทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่าที่ กำหนดและผิวไม่เรียบ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังสาธิต ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการวิจัยในเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการสอน แบบสาธิตร่วมมือกับการลงมือปฏิบัติเรื่องการตะไบผิวเรียบ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ฝึกฝีมือ ในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 คน

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบได้ถูกต้อง 2.นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนดีขึ้น

5 ผลของการวิจัย ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของคะแนนก่อนสาธิตและคะแนนหลังสาธิต สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยจากหลังการสาธิตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการสาธิตจริง เชื่อถือได้ 99% สรุปว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบสาธิตกับการลงมือปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง คะแนน T ก่อนการสาธิต 6.70 13.05 หลังสาธิต 8.17

6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษาได้ถูกต้อง 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสาธิตการตะไบผิวเรียบ สรุปผลการวิจัย จากการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติเรื่องการตะไบผิวเรียบ โดยทดลองกับนักศึกษา ปวช.1 สาขา ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 40 คน ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้

7 1. พฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษาได้ถูกต้อง ร้อยละ 97. 50 2
1.พฤติกรรมวิธีการตะไบผิวเรียบของนักศึกษาได้ถูกต้อง ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทำให้คะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนสาธิต อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผล จากผลที่ผู้วิจัยนำการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ไปทดลองใช้ พบประเด็นที่สามารถนำไปอภิปรายผลได้ดังนี้ ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคะแนนเฉลี่ยหลังสาธิตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนสาธิตทั้งนี้เพราะว่า การสาธิตจาก ของจริงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและได้เห็นการปฏิบัติงานจริงอย่าง ถูกต้อง

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1.การสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ควรจัดให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ย่อยเพื่อนักศึกษาจะได้มองเห็นการสาธิตอย่างชัดเจน 2.การสอนต้องเน้นย้ำจุดสำคัญและเทคนิควิธีการต่างๆและการใช้เครื่องมือ- วัดให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการสอนแบบสาธิตร่วมกับการลงมือปฏิบัติเรื่อง การตะไบผิวเรียบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศุภกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google