งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บฟอร์ม (Web Form) อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บฟอร์ม (Web Form) อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บฟอร์ม (Web Form) อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education

2 Company LOGO 2 Outline  การส่งข้อมูลด้วย Html Form  การส่งข้อมูลด้วย Querystring

3 Company LOGO 3 การทำงานของระบบ FORM HTML & PHP Script SERVER เครื่อง แม่ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้อง ขอข้อมูล ส่งข้อมูล FORM HTML ทำการประมวลผล PHP ส่งข้อมูลผ่าน FORM ส่งข้อมูล HTML

4 Company LOGO Web Form  อินพุทที่อยู่ในแบบฟอร์มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ตัวอักษร ได้แก่ text box, list box, กล่องรับรหัส (password)  ตัวเลือก ได้แก่ check box,radio button,drop down list,list  ปุ่ม ได้แก่ submit,reset,button  อื่นๆ ได้แก่ hidden field และ file upload

5 Company LOGO รับ - ส่งค่าระหว่างหน้า  กล่องรับข้อความและส่วนที่รับอินพุทอื่นๆ อยู่ ภายในฟอร์ม ฟอร์มมีไว้สำหรับรวมกลุ่มอินพุท ต่างๆ ที่ส่งไปพร้อมกัน การสร้างฟอร์มใช้แท็ก โดยใส่แอทริบิวส์ action เพื่อบอกว่าจะ ส่งค่าในฟอร์มไปที่เพจใด

6 Company LOGO 6 TEXT FORM  รับข้อมูลบรรทัดเดียว  รับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password  รับข้อมูลหลายบรรทัด

7 Company LOGO 7 TEXT FORM Hello แท็กรับข้อมูล บรรทัดเดียว แท็กรับข้อมูล หลายบรรทัด แท็กรับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password

8 Company LOGO 8 ปุ่มกด bottom  ปุ่ม submit  ปุ่ม reset  ปุ่ม ธรรมดา  ปุ่ม รูปภาพ

9 Company LOGO 9 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม summit ปุ่ม reset ปุ่ม ธรรมดา

10 Company LOGO 10 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม รูปภาพ

11 Company LOGO 11 FORM & BUTTON

12 Company LOGO 12 ตัวอย่าง

13 Company LOGO 13 วิธีการส่งข้อมูลผ่าน FORM HTML  GET ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งโดยพ่วงท้ายไปกับ URL ซึ่งจะเห็นใน Address bar  POST ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งไปโดยไม่แสดงให้ เห็นใน Address ไว้สำหรับส่งข้อมูลที่ เป็นความลับ

14 Company LOGO 14 วิธีการส่งข้อมูลผ่าน FORM HTML  ข้อดีของ GET  แสดงพารามิเตอร์ที่ URL ผู้เขียน โปรแกรมสามารถตรวจสอบ พารามิเตอร์ได้ง่าย โดยดูที่แถบ address  ส่งค่าโดยไม่ต้องใช้ฟอร์ม เช่น สามารถใส่ค่าพารามิเตอร์ของแท็ก ได้เช่น

15 Company LOGO 15 วิธีการส่งข้อมูลผ่าน FORM HTML  ข้อดีของ POST  ไม่แสดงพารามิเตอร์ที่ URL เหมาะ สำหรับกรณีที่ต้องการซ่อนข้อมูลที่ถูก submit  ส่งข้อมูลขนาดใหญ่กว่าแบบ get  ส่งข้อมูลแบบไฟล์ได้

16 Company LOGO 16 รูปแบบ FORM // ข้อมูลที่ต้องการส่ง

17 Company LOGO 17 รายละเอียดของ FORM HTML  Name ชื่อฟอร์ม  Method วิธีการส่งข้อมูลของฟอร์ม post หรือ get  Action ระบบปลายทางที่จะส่งข้อมูลเมื่อฟอร์มถูก summit

18 Company LOGO 18 การแสดงข้อมูลจาก Html Form  คำสั่งที่ใช้อ่านค่าจาก ค่า ของ Form เรา สามารถเรียกใช้จากตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาได้เลย  รูปแบบ $var-name  หากต้องการพิมพ์ข้อความออกมา echo $var-name;

19 Company LOGO 19 การส่งข้อมูลด้วย Html Form ชื่อ นามสกุล Out Put Php2-2.php

20 Company LOGO 20 แบบฝึกหัด 1 Submit ที่อยู่ ชื่อ นามสกุล Cancel page1.php ที่ อ ยู่ ชื่ อ นาม สกุล xxxxx Xxxxx xxxxx page2.php Name Surname Address

21 Company LOGO 21 RADIO FORM  การเลือก โดยเลือกอย่างได้อย่างหนึ่ง จาก หลาย ๆ ตัวเลือก

22 Company LOGO 22 RADIO FORM One Two

23 Company LOGO 23 Drop down list หรือ Combo box  การเลือกจากใน list หนึ่งอย่าง  selected=‘selected’ ช่วยในการกำหนดค่า เริ่มต้น

24 Company LOGO 24 SELECT FORM One Two Three

25 Company LOGO 25 SELECT FORM 48xxxxxx 49xxxxxx 50xxxxxx

26 Company LOGO 26 CHECK BOX FORM  การเลือกหลาย ๆ ตัวเลือกจากตัวเลือกทั้งหมด  ข้อมูลที่ได้รับเป็น array

27 Company LOGO 27 CHECKBOX FORM ONE TWO THREE

28 Company LOGO 28 การรับค่าจาก FORM HTML  การที่จะส่งค่าตัวแปรไปแสดงผลได้หลายๆ หน้า เพจ จะต้องกำหนดตัวแปรแบบโกลบอล (Global)  PHP config php.ini กำหนดการรับข้อมูลค่า register_globals จะส่งผ่านข้อมูลผ่าน ตัวแปล ซูเปอร์โกลบอล $_POST[name] หรือ $_G ET[name]  รับได้ทั้ง Post และ Get

29 Company LOGO 29 การรับข้อมูลผ่าน GET

30 Company LOGO 30 การรับข้อมูลผ่าน POST

31 Company LOGO 31 POST

32 Company LOGO 32 GET

33 Company LOGO 33 แบบฝึกหัด 2  จงเขียนโปรแกรม PHP รับข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน โดย ใช้ POST username password  ตรวจสอบ username กับ password ว่าเป็น username คือ textmode password คือ 123456  ถ้า ถูกต้องให้แสดงว่า “Username and Password OK”  ถ้า ไม่ถูกต้องให้แสดง “ ERROR”

34 Company LOGO 34 แบบฝึกหัด 3 - ให้นักศึกษาสร้างเพจทั้งหมด 3 เพจ คือ login.php, form.php และ show.php - กำหนดให้หน้าแรกเป็นหน้า login เข้าสู่ระบบ โดยหากกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ที่เพจ form.php จะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ารหัสผ่านถูกต้อง และแสดงแบบ ฟอร์มให้กรอกข้อมูล หากไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ารหัสผ่านผิด และจะไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้ ส่วนหน้า show.php เป็นหน้าที่ใช้ แสดงข้อมูลที่รับมาจาก form.php ยืนยันยกเลิ ก จงเขียน FORM ที่กำหนดให้ ต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้ :: รหัสผ่าน :: login.php

35 Company LOGO 35 แบบฝึกหัด 3 ยืนยันยกเลิก form.php อายุ :: ชื่อ - สกุล :: ที่อยู่ :: น้อยกว่า 15,16-25,26-40, มากว่า 41 E-mail :: เพศ :: ชาย หญิง คณะ :: ครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ภาษาคอมพิวเตอร์ :: PHPCJAVA VB ยืนยันชื่อผู้ใช้ :: ยืนยันรหัสผ่าน ::

36 Company LOGO 36 show.php อายุ ::xxxxx ปี ชื่อ - สกุล ::xxxxxxxxxxx ที่อยู่ ::xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx E-mail ::xxxxxxx เพศ ::xxx คณะ ::xxxxxxxxxxxxxx ตัวอย่างหน้าจอการ แสดงผลข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์ ::xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ชื่อผู้ใช้ ::xxxxxxx รหัสผ่าน ::xxxxxxx แบบฝึกหัด 3

37 Company LOGO แบบฝึกหัด  ทำฟอร์มที่ใช้ในการอัพโหลดไฟล์ และแสดงผล ข้อมูลของไฟล์ที่อัพโหลด โดยให้แสดงผล ดังนี้คือ  ชื่อไฟล์  ชนิดไฟล์  ขนาดไฟล์  แหล่งเก็บไฟล์


ดาวน์โหลด ppt เว็บฟอร์ม (Web Form) อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google