งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ BSC ตามกรอบแนวทาง TQA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8, 10 มีนาคม 2554 โดย... รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ BSC ตามกรอบแนวทาง TQA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8, 10 มีนาคม 2554 โดย... รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ BSC ตามกรอบแนวทาง TQA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8, 10 มีนาคม 2554 โดย... รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ คณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีปรึกษาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดทำผังดุลดัชนี (BSC) ตามกรอบแนวทาง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (WORHSHOP 3)

2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความ ท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Organizational Excellence Model : TQA Lead the organization Manage Improve ที่มา : ปรับปรุงจาก Slides ประกอบการบรรยาย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3 KPIs ปัจจัย ภายใน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยภายนอก งาน/โครงการกิจกรรมแผนงาน ค่านิยม Core competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์ 4 มิติ กลยุทธ์ Organization Objective IP L&G C F Purpose ผลดำเนินงาน ที่ผ่านมา KPIs วางแผน ปฏิบัติ Strategic Management ที่มา : ปรับปรุง จาก Slides ประกอบการ บรรยาย อาจารย์ ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ

4 WORKSHOP - I 1.Value Chain 2.SIPOC Model 3.Oganization Profile (OP)

5 TQA/PMQA Criteria : Organization Profile P. ลักษณะ สำคัญ ขององค์กร Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSME E Customer Need/Spec Customer Value Proposition (CVP) Profit Formulation Key Processes Key Resources Input Output Process Outcome SupplierCustomerOutput Process Input หน่วย งาน กรม หน่วย งาน กระทร วงอื่น หรือ เอกชน หน่วย งาน ท้องถิ่ น หน่วยง าน จังหวัด ผู้รับ บริการ InputProcessOutput หน่วยงาน อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน การ เปลี่ยน แปลง เป้าหม าย วิสัยทัศ น์ พันธ กิจ เป้าหม าย วิสัยทัศ น์ พันธ กิจ Inbound Logistics Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales After Sale Service After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN Stakeholder ที่มา : ปรับปรุงจาก Slides ประกอบการบรรยาย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

6 WORKSHOP II 1.Strategy Map 2.SWOT Analysis 3.TOWS Matrix 4.Fish Bone Diagram 5.Strategy 6.Balanced Scorecard

7 Balanced Scorecard (BSC) OP Strategy Map SWOT>TOWS Fish Bone DiagramStrategy Value Chain Vision Mission/Goal BSC มุมมองด้าน ลูกค้า (C) มุมมองด้าน การเงิน (F) มุมมองด้าน กระบวนการภายใน (P) มุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา (L)

8 L P F C

9 TOWS MATRIX http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538663926&Ntype=3

10 Fish Bone Diagram http://www1.asknlearn.com

11 Fish Bone Diagram http://www.learnkaizen.co.uk

12 Perspective Objectives Measurement Target Initiative Customer (C) Financial (F) Internal (P) Process Learning & Growth (L) Feb 21, 2011 กรอบ BSC

13 Perspective Objectives Measurement Target Initiative C Outcome IC C Outcome IC F Outcome IF F Outcome IF P Core process IP P Core process IP (P1- 4) (P1- 4) L Support process IL L Support process IL (L1.1-6, L2.1-2) (L1.1-6, L2.1-2) GSCMU’s BSC กรอบ BSC Mar 4, 2011

14 WORKSHOP III BSC : BSC : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective C-F-P-L) ตัววัด (Measurement) ค่าเป้าหมาย (Target) แผนงาน (Initiative)  งาน / โครงงาน (Project)  ระยะเวลา / ผู้รับผิดชอบ / งบประมาณ  Initiative Mapping  Initiative Mapping  Project  Project Management

15 Initial Mappings 1.Strategic Objective/ Initiative 2.Initiative/ Process 3.Initiative/ Project

16 Project Management A. Initiating Process B. Planning Process C. Executing Process D. Controlling Process E. Closing Process The 5 Processes & 12 Knowledge Areas P – D – C - A

17 Project Management 1.Integration7. Communication 2.Scope 8. Risk 3.Time 9. Procurement 4.Cost 10. Change 5.Quality 11. Performance 6.Human Resource 12. Evaluation The 5 Processes & 12 Knowledge Areas

18 Project Requirements 1.Project Charter 2.Work Breakdown Structure (WBS) 3.Work Plan (flow) 4.Organization Chart (HR Plan) 5.Gantt Chart (Time plan) 6.Responsibiity Matrix (Community) 7.Budget (Resource Plan)

19 2. Work Breakdown Structure (WBS) 2. Work Breakdown Structure (WBS) http://www.chambers.com.au/sample_p/wbs_cncp.htm http://www.spottydog.u-net.com/images/wbs.jpg

20 1. Project Charter 1. Project Charter เอกสารเริ่มต้นที่มีข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น เพื่อใช้ขอ อนุมัติและเก็บไว้ เป็นหลักฐานต่อไป http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php?column_id=888&page=1

21 2. Work Breakdown Structure (WBS) 2. Work Breakdown Structure (WBS) http://www.hyperthot.com/pm_wbs_banquet.gif

22 3. Work Plan (Work flow Diagram) 3. Work Plan (Work flow Diagram) ผังวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร ที่ช่วยให้ติดตามงานหรือดำเนินการได้ทุกขั้นตอน http://www.isip.piconepress.com/projects/switchboard/doc/overview/work_flow_diagram.gif

23 4. 4. Organization Chart (HR Plan) http://www.pack570.org/images/OrganizationChart.gif http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5012/P_3/System%20Analysis%20and%20Design/B6.htm

24 5. Gantt Chart 5. Gantt Chart http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5012/P_3/System%20Analysis%20and%20Design/B7.htm แผนภาพแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน

25 6. 6. Responsibiity Matrix (Community) http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5012/P_3/System%20Analysis%20and%20Design/B7.htm

26 7. 7. Budget (Resource Plan) http://www.filebuzz.com/software_screenshot/full/product_launch_plan_marketing_budget-47229.gif


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ BSC ตามกรอบแนวทาง TQA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8, 10 มีนาคม 2554 โดย... รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google