งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำผังดุลดัชนี (BSC) ตามกรอบแนวทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำผังดุลดัชนี (BSC) ตามกรอบแนวทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำผังดุลดัชนี (BSC) ตามกรอบแนวทาง
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (WORHSHOP 3) โดย... รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ คณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีปรึกษาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ BSC ตามกรอบแนวทาง TQA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8, 10 มีนาคม 2554

2 Organizational Excellence Model : TQA
P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ Lead the organization Manage the organization Improve the organization ที่มา : ปรับปรุงจากSlides ประกอบการบรรยาย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2 2

3 Strategic Management วางแผน ผลดำเนินงาน ที่ผ่านมา Purpose ปัจจัยภายนอก
Vision KPIs ปัจจัย ภายใน Mission Core competency ค่านิยม Organization Objective ยุทธศาสตร์ 4 มิติ C F IP L&G KPIs กลยุทธ์ KPIs เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนงาน ที่มา : ปรับปรุงจากSlides ประกอบการบรรยาย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งาน/โครงการ ปฏิบัติ กิจกรรม 3 3

4 WORKSHOP - I Value Chain SIPOC Model Oganization Profile (OP)

5 P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร
TQA/PMQA Criteria : Organization Profile หน่วยงาน กรม กระทรวงอื่นหรือ เอกชน ท้องถิ่น จังหวัด ผู้รับ บริการ Input Process Output อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน การ เปลี่ยน แปลง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Marketing and Sales After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN Stakeholder P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Customer Value Proposition (CVP) Profit Formulation Key Processes Key Resources Input Output Process Outcome Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSME E Customer Need/Spec Supplier Customer Output Process Input ที่มา : ปรับปรุงจากSlides ประกอบการบรรยาย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 5

6 WORKSHOP II Strategy Map SWOT Analysis TOWS Matrix Fish Bone Diagram Strategy Balanced Scorecard

7 มุมมองด้านการเงิน (F) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (P)
Balanced Scorecard (BSC) Vision มุมมองด้านลูกค้า (C) Mission/Goal มุมมองด้านการเงิน (F) OP Value Chain มุมมองด้านกระบวนการภายใน (P) Strategy Map มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (L) SWOT>TOWS BSC Fish Bone Diagram Strategy

8 F C P L

9 TOWS MATRIX

10 Fish Bone Diagram

11 Fish Bone Diagram

12 กรอบ BSC Perspective Objectives Measurement Target Initiative Customer (C) Financial (F) Internal (P) Process Learning & Growth (L) Feb 21, 2011

13 GSCMU’s BSC กรอบ BSC Mar 4, 2011
Perspective Objectives Measurement Target Initiative C Outcome IC F Outcome IF P Core process IP (P1- 4) L Support process IL (L1.1-6, L2.1-2) กรอบ BSC Mar 4, 2011

14 BSC : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective C-F-P-L)
WORKSHOP III BSC : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective C-F-P-L) ตัววัด (Measurement) ค่าเป้าหมาย (Target) แผนงาน (Initiative)  งาน/โครงงาน (Project)  ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ/ งบประมาณ Initiative Mapping  Project Project Management

15 Strategic Objective/ Initiative Initiative/ Process
Initial Mappings Strategic Objective/ Initiative Initiative/ Process Initiative/ Project

16 Project Management P – D – C - A A. Initiating Process
The 5 Processes & 12 Knowledge Areas A. Initiating Process B. Planning Process C. Executing Process D. Controlling Process E. Closing Process P – D – C - A

17 Project Management Integration 7. Communication Scope 8. Risk
The 5 Processes & 12 Knowledge Areas Integration 7. Communication Scope Risk Time Procurement Cost Change Quality Performance Human Resource 12. Evaluation

18 Project Requirements Project Charter Work Breakdown Structure (WBS)
Work Plan (flow) Organization Chart (HR Plan) Gantt Chart (Time plan) Responsibiity Matrix (Community) Budget (Resource Plan)

19 2. Work Breakdown Structure (WBS)

20 1. Project Charter เอกสารเริ่มต้นที่มีข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น เพื่อใช้ขออนุมัติและเก็บไว้ เป็นหลักฐานต่อไป

21 2. Work Breakdown Structure (WBS)

22 3. Work Plan (Work flow Diagram)
ผังวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร ที่ช่วยให้ติดตามงานหรือดำเนินการได้ทุกขั้นตอน

23 4. Organization Chart (HR Plan)

24 5. Gantt Chart แผนภาพแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน

25 6. Responsibiity Matrix (Community)

26 7. Budget (Resource Plan)


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำผังดุลดัชนี (BSC) ตามกรอบแนวทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google